Samordnade transporter gav minskad miljöpåverkan

Sedan tio år tillbaka har Borlänges, Gagnefs, Säters och Smedjebackens kommuner en samordnad distribution av livsmedel till skolor, servicehus och andra kommunala enheter. Samdistributionen har minskat transporterna och miljöpåverkan, ökat trafiksäkerheten och gett flera lokala leverantörer möjlighet att leverera livsmedel

Borlänge kommun hade länge funderat på hur de miljöbelastande transporterna skulle kunna minskas. Ett gyllene tillfälle att göra något radikalt kom när livsmedelsupphandling skulle ses över. Borlänge, Gagnefs och Säters kommuner har under lång tid samverkat vid upphandling av livsmedel till skolor, äldreboenden och andra kommunala enheter. Samarbetet hade resulterat i förhållandevis låga priser på livsmedel, men det fanns mycket som inte var så bra.

Varje leverantör körde ut sina livsmedel till den enhet som hade beställt varorna. Samtidigt fanns det brister i livsmedelsavtalen. En utredning tillsattes 1998 som kartlade den volym livsmedel som transporterades inom de tre kommunerna samt inom Smedjebackens kommun och Landstinget Dalarna. Utredningen undersökte också vilka vinster som kunde göras genom att ordna egen distribution. I utredningen föreslogs bland annat att en distributionscentral skulle inrättas dit alla varor levererades och att livsmedelsupphandlingen skulle omfatta både små och stora förpackningar.

Elektronisk handel skulle införas för att minska administrationen och bättre styra beställningarna. Dessutom skulle en central avropsenhet inrättas för att samordna upphandlingarna och fungera som ordercentral för köken.

Minskade transporter och mer lokala leverantörer

Politiska beslut fattades 1999 i kommunerna Borlänge, Gagnef och Säter om att gå vidare för att förverkliga samdistributionen som sedan startade den 1 augusti samma år. Det var skarp drift från början, inga pilotprojekt förekom. I november 2000 kom också Smedjebackens kommun med i samdistributionen. Vinsten med systemet är framför allt bättre miljö och trafiksäkerhet, men också att enheterna kan beställa av flera leverantörer än tidigare, och att små och lokala leverantörer får större möjlighet att leverera.

Samordningen har minskat miljöpåverkan genom att transportsträckornas totala längd  blivit kortare, och därmed minskat utsläppen. I Borlänge kommun har den lett till att antalet stopp vid de flesta enheter har minskat med 50 procent. I en medelstor skola har antalet stopp tack vare samkörningen minskat med upp till 75 procent.

Trafiksäkerheten har ökat betydligt och bullret har minskat på dessa platser. Enligt det senaste avtalet är 8 av totalt 15 leverantörer från Dalarna. Genom att transporterna nu är upphandlade separat, har kommunerna kunnat ställa miljökrav. De har bland annat ställt krav på distributör Maserfrakt som upphandlats, om en minskning av koldioxidutsläppen med 5 procent under avtalsperioden. Dessutom har miljökrav ställts på bränsle, service och underhåll av fordon samt miljöklass.

En stor vinst är bättre arbetsmiljö för kökspersonalen till följd av att leveransen sker innan arbetsdagens början och de kan lasta av allt vid samma tidpunkt. Idag körs också kökens andra behov av material samtidigt som maten, exempelvis papper och diskmedel.

Utvärdering och vidare utveckling

En enkätundersökning till enheternas inköpsansvariga ett år efter start visade att systemet verkar fungera bra. Alla anser att det är viktigt att tänka på miljön när man köper in varor till arbetsplatsen. Drygt tre fjärdedelar tror att samdistributionen påverkar miljön och trafiksäkerheten i kommunen. Majoriteten tycker att utbudet av varor är bra, men förhållandevis många har problem med lagringen.

Den tid som fanns för introduktion av de samordnade livsmedelstransporterna var bara tre månader. Det var förhållandevis kort tid, men den räckte för att få igång distributionen. Däremot blev det för lite tid till att förankra det nya arbetssättet hos alla inblandade, speciellt hos dem som arbetar i de mottagande köken.

Tyvärr kom inte den elektroniska handeln igång som den skulle. Det företag som först anlitades för att bygga upp systemet, lyckades inte lösa uppgiften. Därtill var den planerade introduktionstiden e-handel för optimistiskt beräknad från kommunernas sida. Ett utvecklingsarbete är nu på gång runt detta.

Program Uthållig kommun
Typ av stödmottagare Kommun