Smart samarbete om resurser i Malmö hamn

Norra hamnen i Malmö är ett nav för transport av stadens restavfall, materialtransporter och energiförsörjning. Genom bättre samarbeten mellan hamnens olika verksamheter kan ett företags avfall bli ett annat företags råvara. Utmaningen är att få företagen att förstå nyttan för att vilja samarbeta.

Malmö har som mål att år 2030 vara oberoende av fossila bränslen och bara använda sig av förnybar energi. För att det ska vara möjligt behöver de redan nu fokusera på energieffektivisering, förnybar energiproduktion och minskad resursanvändning. Hamnområdet i Malmö är hem åt flera energianläggningar och en bra plats för att finna outnyttjade bioenergiresurser.

Nya samarbeten måste formas

Tanken är att aktörer inom biomassa, avfall och spillvärme kan samarbeta med de parter som antingen kan tillhandahålla eller använda dessa resurser. Några företag har identifierats som nyckelparter och flera möten har hållits för att informera dessa om möjligheterna med att utnyttja varandras energi- och materialflöden. Man har även samarbetat med tre andra europeiska hamnstäder för att diskutera gemensamma frågor och lösningar.

Nätverket sjösatt

Flera stora energianläggningar, en avfallsförbränningsanläggning, hamnbolaget som sköter logistiken i hamnen och några företag som jobbar med organiska restprodukter, arbetar nu tillsammans för att minska spillet och hitta nya energilösningar. Under arbetets gång har företagen fått upp ögonen för värdet i att samarbeta, vilket har gjort att samarbetet nu initieras av företagen själva. En projektansökan har också skickats in till Vinnova i hopp om att få bidrag till att fortsätta arbeta med smarta värmelösningar. För att stärka möjligheterna till symbios inom fler områden kommer Malmö kommun nu också se över sina egna strategier och rutiner kopplade till utvecklingen av hamnområdet.

– Att aktörerna själva tagit initiativ till egna möten för att stärka vissa strategiska samarbeten visar att projektet gör nytta, säger Ellen Corke, projektledare för EPIC i Malmö stad.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har bistått med stöd i form av nätverksträffar inom ramen för Uthållig kommuns nätverk Nya roller för energibolagen, som har stöttat deltagarna med kunskap, metoder, nätverkssamarbete och återkoppling på deras projekt. Vid nätverksträffarna har de deltagande företagen fått tillfälle att diskutera problemställningar och möjliga lösningar med personer som inte har egna intressen i projektet.

Program Uthållig kommun
Typ av stödmottagare Kommun