Småskalig kraftvärme fungerar över förväntan

Förnybar hushållsel till 32 villor vilket motsvarar 163 MWh el. Så mycket el har Ronneby Miljöteknik producerat genom att installera en ORC-turbin på den befintliga lilla fjärrvärmepannan i Bräkne-Hoby. Anläggningen är den första småskaliga kraftvärmeanläggning i Sverige där befintligt pannsystem utnyttjas för att driva en ORC-turbin (Organisk Rankine Cycle).

Foto: Energikontor sydost/Daniella Johansson

Kraftvärme från förnybara bränslen, som biomassa, ger både grön el och värme. I medelstora och stora fjärrvärmeanläggningar är samtidig produktion av el och värme ett självklart val.

På den befintliga fjärrvärmepannan i Bräkne-Hoby har Ronneby Miljöteknik valt att installera en ORC-turbin (Organisk Rankine Cycle). Anläggningen är den första småskaliga kraftvärmeanläggning i Sverige där befintligt pannsystem utnyttjas för att driva en sådan turbin.

När den första säsongen som småskaligt kraftvärmeverk summeras är Ronneby Miljötekniks fjärrvärmechef Arne Andersson nöjd:

–ORC-turbinen har levererat över förväntningarna, säger han.

Totalt har turbinen lett till att man kunnat ta till vara på förluster motsvarande hushållsel till 32 villor eller närmare 163 MWh.

Hög totalverkningsgrad

Elverkningsgraden är relativt låg i Ronneby, cirka 2,5 procent, vilket beror på en relativt hög returtemperatur. Men totalverkningsgraden är över 99 procent vilket gör att ingen energi går till spillo.

–Det vi lärt oss från första säsongen med ORC-anläggningen är att returtemperaturen på fjärrvärmen har betydelse för hur mycket el vi kan producera. Om returtemperaturen sänks kan anläggningen i Bräkne-Hoby i framtiden utnyttja hela effekten för elproduktion. Det skulle teoretisk kunna ge en ökad elproduktion med upp till 40 procent jämfört med första säsongen, säger Arne Andersson.

Kräver lite tillsyn

Installationen av ORC-enheten har endast krävt en liten ombyggnad av värmeverket. I princip är det fyra rör som ska kopplas ihop med ORC-anläggningen. Tillsynen är också relativt enkel.

–Vi lägger omkring en timme i veckan och under den här första säsongen har arbetet mest inneburit tillsyn och enklare underhåll, säger Henrik Bülow arbetsledare på Ronneby Miljöteknik.

Studentarbete visar på lönsamhet

Under våren 2018 har två studenter på Linnéuniversitetet undersökt lönsamheten för en ORC-anläggning på 49,9 kW, baserat på anläggningsdata från Bräkne-Hoby. Resultaten visar att en ORC-anläggning där den producerade elen används internt på en fjärrvärmeanläggning har en återbetalningstid på omkring 8 till 10 år, beroende på hur stor del av effekten som kan utnyttjas.

Lönsamheten ökar med antalet driftstimmar och den bästa lönsamheten fås om ORC-anläggningen kan kopplas till pannor som producerar värme hela året, inte endast under fjärrvärmesäsongen som i Bräkne-Hoby.

Många värmeverk intresserade av ORC-tekniken

–Vi kan glädjande konstatera att de studiebesök som vi arrangerar på demo-anläggningarna för småskalig kraftvärme ger resultat. Vi har sett ett stort intresse främst från värmeverk i södra Sverige, säger Daniella Johansson, projektledare på Energikontor Sydost och för det EU-finansierade projekt, som även Energimyndigheten stöttar, som kraftvärmeanläggningen i Ronneby är en del av.

Två energibolag, Rindi Syd och Örkelljunga fjärrvärmeverk har under våren 2018 investerat i småskalig kraftvärme från förnybar biomassa och installerat en ORC-turbin. Energikontor Sydost fortsätter att ordna studiebesök till ORC-anläggningen i Bräkne-Hoby för alla intresserade.

Film om ORC på Bräkne-Hobys fjärrvärmecentral

För frågor eller bokning av studiebesök, kontakta:

Daniella Johansson, Energikontorsydost
Tel: 076-86 17 000
E-post: daniella....@energikontorsydost.se

Program Projektet småskalig kraftvärme från bioenergi i sydöstra Sverige är delfinansierat av Energimyndigheten och pågår mellan 2014-2019.
Typ av stöd Forskning
Typ av stödmottagare Offentlig sektor
Slutår 2019