Stödet avgörande för Northvolts snabba etablering

Northvolt siktar på att bli världsledande inom batterier som är hållbart tillverkade med låga utsläpp. Energimyndighetens stöd har varit viktigt för Northvolt för att snabbt kunna etablera sig, vilket bland annat underlättat rekrytering av nyckelkompetens inom batteritillverkning.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Forskning Företag & organisationer
Typ av stöd Forskning Typ av stödmottagare Företag & organisationer


Foto: Northvolt

Nu byggs det för fullt på den enorma battericellsfabriken i Skellefteå. Nyligen producerades de första cellerna vid Northvolts pilotanläggning i Västerås där man ska utveckla och forska kring utformning av batteriproduktionen. 

Northvolt har höga ambitioner inom hållbar och energieffektiv tillverkning av battericeller, bland annat tack vare billig förnybar el som det finns gott om i Skellefteå. På sikt ska företaget även återvinna råvaror från förbrukade batterier. Ambitionerna är så höga att de kan bli riktmärket för den övriga världens batteriindustri.  

– Kan man bygga bättre och mera hållbara batterier är det en konkurrensfördel. Northvolt kommer att driva på andra tillverkare mot hållbarhet. Ännu har inte andra tillverkare gått ut med så skarpa planer som Northtvolt, uppger Greger Ledung som är sakkunnig inom batteriforskning vid Energimyndigheten.  

Energimyndigheten har stöttat Northtvolt i flera faser. Bland annat genom stöd till en förstudie, och sedan demonstrationsstöd på 146 miljoner kronor för att bygga upp pilotanläggningen i Västerås. Även stöd till affärsutveckling har beviljats av Energimyndigheten.  

Avgörande stöd  

Särskilt stöden i företagets tidiga faser var avgörande för Northvolts etablering.

– Energimyndighetens stöd har varit av stor betydelse för oss. Under projektfasen identifierade Northvolt lokaliseringsort för både pilot- och fullskaleanläggningen, byggde organisationen, säkrade verksamhetstillstånd och rekryterade nyckelkompetens. Energimyndigheten var i detta skede den enskilt viktigaste finansiären, beskriver Alexander Hartman, som är finanschef vid Northvolt.  

Myndighetens stöd var för övrigt en viktig pusselbit för att Europeiska Investeringsbanken (EIB) skulle gå in med ett lån till Northvolt för att kunna bygga Northvolt Labs i Västerås nämner Alexander Hartman.  

Satsningen på Northvolt beror bland annat på att batterier förväntas bli en viktig del av det fossilfria samhället. Och att Northvolt siktade på hållbarhet och bra miljöprestanda.  

– Redan i dag är batteribilar mycket bättre än fossilbilar, säger Greger Ledung.   Men ju mer batterier som behövs, desto viktigare att de produceras på bästa och hållbaraste sätt och med lönsamhet. Kan man koppla ihop hållbarhet och lönsamhet kommer man långt, det blir som ett självspelande piano.  

Alexander Hartman framhåller att samarbetet med Energimyndigheten fungerat väl. Det har bidragit till att snabbt etablera Northvolt.  

– Kärnan i detta är Energimyndighetens framsynthet att stötta ett nyetablerat företag på en marknad där europeiska företag i princip varit så gott som osynliga tills nu.  

– Utan stödet hade Northvolt inte kunnat agera med den kraft och snabbhet som situationen krävde och därmed troligen tappat viktig konkurrenskraft.  

En tydlig effekt var att rekryteringen underlättades.

– Stödet har möjliggjort en mycket snabb etablering av Northvolt vilket skapat stort intresse för företaget. Detta har underlättat för oss att rekrytera nyckelpersoner och personer med mycket hög kompetens från hela världen, uppger Alexander Hartman.  

Nästa generations batterier på gång  

Även om Northvolt hittills kommit långt, så är det inte uteslutet att Energimyndigheten behöver gå in med ytterligare stöd.  

– Vi bör nog hjälpa Northvolt att riskavlasta eftersom batterier är viktiga för samhället. Frågor om mer stöd kan nog komma när man vill utveckla nästa generation batterier med bättre teknik, som kan bli en följd av de stora EU-initiativ som nu lanseras, bland annat European Battery Alliance. Det är flera olika initiativ samtidigt som drar igång på EU-nivå, uppger Greger Ledung.  

– En konkret fråga, där Energimyndigheten kan behöva gå in mer, är att få igång storskalig återvinning av litiumjonbatterier i Europa, nämner Greger Ledung.  

Alexander Hartman efterlyser bland annat kraftfullare stöd riktade mot energilagring i elnätet då detta anses ha mycket stor potential.

Viktiga resultat

  • Storskalig återvinning av litiumjon-batterier etableras i Europa.
  • Forskningsstödet har lett till nyetablering av ett framgångsrikt företag på en marknad där europeiska företag i princip varit så gott som osynliga.
  • Stödet har underlättat rekrytering av nyckelpersoner och personer med hög kompetens från hela världen.

Bidrar till energi- och klimatmålen

Det här projektet bidrar till målet om noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045.

Fakta om projektet

Projektet: Förstudie kring batteriproduktion och Northvolt Labs  
Utförare: Northvolt AB (förstudien) och Northvolt Labs AB (piloten)  
Webbplats: www.northvolt.com  
Kontaktperson: Alexander Hartman

Resultat

Resultat