Strängnäs tänker och bygger långsiktigt

I Strängnäs kommun byggs just nu den nya stadsdelen Norra Finninge. Trots att den nya stadsdelen ligger lite avsides, ska den bli en naturlig del av staden. I länken mellan det nya och det gamla prioriteras gång- och cykeltrafiken samt kollektiva färdmedel. I processen har både politiker och medborgare varit delaktiga.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Kommun
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Kommun

Strängnäs kommuns medverkan i Energimyndighetens program Uthållig kommun har gjort att hållbarhetsfrågor uppmärksammats av såväl förvaltning som kommunpolitiker. Detta har bland annat resulterat i att kommunen tagit fram en värdegrund för hållbar samhällsplanering. Ett av kommunens pågående hållbarhetsprojekt kallas "Stråket". I detta projekt har detaljerna för hur Strängnäs och Finninge ska byggas samman fastställts. Inom en snar framtid kommer detta resultera i breda gång- och cykelbanor fram till stadens tåg- och busstationer.

I dialog med de boende

Grundtanken med "Stråket" har varit att undersöka hur människor reser och att tidigt involvera kommunens tjänstemän och politiker. Inom ramen för projektet har bland annat en stadsanalys gjorts med intervjuer av ett antal Strängnäsbor om deras vardagsresande.

Arbetet har sammanställts i en genomförandebeskrivning med syftet att skapa en stad där fler människor ges förutsättningar för att promenera, gå och åka kollektivt.

– En attraktiv stad skapas genom planering och man måste tänka till innan man bygger. Hur rör man sig? Vad behövs? Hur skapar man möjligheter för trivsel? I det här projektet har vi fört dialog med både politiker och medborgare, säger Karolina Zander, utredare på Strängnäs kommuns teknik- och servicekontor.

Från en hållbar stadsdel till nästa

Projektet vill skapa en ny stadstyp där den egna bilen inte är en förutsättning för förflyttning. Meningen är att den samlade erfarenheten som ryms i "Stråket" ska kunna appliceras i andra stadsdelar och även användas av andra kommuner. Inom projektet finns också en projektstyrningsmodell för hur hållbarhetsfrågor kommuniceras mellan politiker och tjänstemän.

Energimyndighetens roll

Energimyndigheten har stöttat "Stråket" genom nätverket "Bilsnål planering i en levande småstad" som är ett av nio temaområden i programmet Uthållig kommun. Genom nätverket har kommunerna fått ta del av expertkunskaper och konsultstöd, samtidigt som de har haft möjligheten till erfarenhetsutbyte.

Resultat

Resultat