Studie ger koll på uppvärmningen hos Wången

På travsportens riksanläggning Wången har energianvändningen varit hög, och den största andelen har gått till uppvärmningen av de många lokalerna och byggnaderna. Genom en studie har de nu fått vägar för att energieffektivisera, som kan minska energianvändningen med 20 procent.

Flygbild över Wången

Wången. Foto: Thomas Blomqvist

Wången AB i Jämtland är riksanläggning för travsport, men även islandshästar och brukshästar är viktiga delar av Wångens verksamhet. Här utbildas travtränare, travkuskar, brukshästkuskar, ridlärare, hippologer, hovslagare, och hästskötare. Nära 100 hästar finns på anläggningen.

Energianvändningen har varit cirka 1 900 megawattimmar (MWh) om året, och där den största delen energi har använts till uppvärmning. Exakt vad som gjorde att uppvärmningen krävde så mycket energi behövde undersökas närmare. Wången valde därför att ansöka om stödet Miljöstudier via Energimyndigheten för att analysera problemet. För att kunna se vilka de bästa investeringarna är för att komma till rätta med problemen kring uppvärmning. Det var svårt att veta exakt vilka byggnader som använde mest energi för uppvärmning då undermätare saknades.

– Vi hade för få undermätare. Även om vi haft undermätare kan det vara svårt. Med miljöstudien får vi mer detaljer, och en chans att punktmäta våra många fastigheter och byggnader, säger Conny Erlandsson, anläggningschef på Wången.

Genom miljöstudien har Wången fått stöd för 70 procent av kostnaden för sin studie. Stödet gjorde att de kunde ta in en energikonsult som genomförde en mätstudie samt identifierade de lämpligaste åtgärderna för att minska energianvändningen för uppvärmning.

Ett fel gav flera följder

För att se hur energianvändningen fördelades på olika byggnader genomförde Wången en långtidsmätning av elanvändningen. Ett antal områden undersöktes också närmare, mätning av bergvärmepumparna visade att temperaturen i borrhålen var låg och att de inte levererat värme som det var tänkt. Anläggningens elpannor hade därför fått gå in och täcka upp. Mätningen visade också att elpannorna var felaktigt inställda vilket gjort att mer energi använts än nödvändigt. Mellan elevhemmen finns en kulvert där värmeförlust mättes.

– Vi trodde det gått ut mycket värme från kulverten, men den visade sig inte tappa i temperatur, så det var inte så allvarligt som vi trott, säger Conny Erlandsson.

Conny Erlandsson, anläggningschef, Wången. Foto: Maria Granholm

Det finns även en stor elpanna som värmer upp kontor, lektionssalar, duschar och omklädningsrum som motsvarar en yta på cirka 500 kvadratmeter. På denna elpanna har mätningar genomförts för att se om ett byte till en bergvärmepump kan vara aktuellt.

Förslag på åtgärder

Utifrån mätningarna kunde en rad åtgärder identifieras att jobba vidare med. För bergvärmen och de låga temperaturerna i borrhålen bör möjligheten att ladda borrhålen med solvärme undersökas. För de felaktigt inställda elpannorna bör en energikonsult tas in för att justera dessa, vilket Wången nu bokat in. Mätningen av kulverten visade att en av åtgärderna inte var lönsam och detta kunde prioriteras bort tack vare studien.

Att ersätta den stora elpannan mot en bergvärmepump skulle betala sig på fem år enligt beräkningarna. Wången har tagit in offerter från installatörer för installation av bergvärmepump, vilket sedan kan ligga till grund för beslut. För att kunna fortsätta att följa upp energianvändning kommer också att undermätare att sättas upp i samband med nybyggnation och renovering. För övriga byggnader kommer flyttbara mätare att användas.

De åtgärder som studien identifierat bekräftar en möjlig energibesparing på cirka 400 MWh om året.

Studien ger ett beslutsunderlag för investeringar

Nästa steg för Wången är att fatta beslut om vad som ska genomföras utifrån de mätningar som genomförts och de prisförfrågningar som gjorts.

– Det är lättare att få igenom i en budget när jag kan lägga fram besparingssiffror och hur fort investeringar kan betalas tillbaka vid ledningsmöten. Med ett bra underlag för vad en åtgärd ger är det lättare att motivera kostnaden, säger Conny Erlandsson.

Med bättre möjlighet till mätning ökar också möjligheten att följa upp och visa resultaten av de investeringar som genomförts.

Om miljöstudier – inför en energieffektiv investering

Genom Energimyndighetens stöd Miljöstudier kan små och medelstora företag ansöka om stöd på upp till 70 procent av kostnaden för att undersöka en investering och dess möjligheter till ökad energieffektivisering.

Stödet Miljöstudier är en del av projektet Teknikutveckling och innovation. Stöden medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden via det Nationella regionalfondsprogrammet.

Wången AB

Antal anställda:
42
Energianvändning:
Cirka 1900 MWh/år (2016)
Studien har tittat på:

Långtidsmätning elanvändning
Mätning av effekt bergvärmepumpar
Mätning av elpannor
Mätning av värmeförlust i kulvert

Identifierad energibesparing av studien:
Cirka 400 MWh/år
Typ av stöd
Typ av stödmottagare