Teknik för vattenrening kan spridas tack vare innovationsupphandling

Nu kan en nygammal vattenreningsteknik spridas inom fjärrvärmebranschen. Genom stöd från Energimyndigheten har inköpscentralen VÄRMEK genom upphandling och utvärdering kunnat driva på utvecklingen av innovativ teknik på el- och värmeområdet.

Typ av stöd Typ av stödmottagare
Lyckade Insatser - Övrigt Företag & organisationer
Typ av stöd Lyckade Insatser - Övrigt Typ av stödmottagare Företag & organisationer

I Sverige upphandlas varje år varor och tjänster till ett värde av uppskattningsvis 600 miljarder kronor inom offentlig sektor. Det motsvarar 15 procent av Sveriges bruttonationalprodukt (BNP). Att använda upphandling för att driva på utvecklingen av nya innovativa lösningar kan därför vara ett kraftfullt instrument.

Svårt för nya tekniker att slå igenom

Energibolag som producerar energi i form av el och värme har ett behov av innovativa lösningar för att effektivisera sina verksamheter, säkra energiförsörjningen och öka konkurrenskraften. På grund av de höga krav som energibolagen ställer på driftssäkerhet så kan det vara svårt för nya tekniker att bli kommersialiserade och komma in på marknaden.

Genom att skapa en plattform för kommersialisering av nya innovativa lösningar har inköpscentralen VÄRMEK bidragit till kommersialiseringen av en vattenreningsteknik. Tekniken kan användas för att rena det vatten som används för att distribuera fjärrvärme i nätet. Tekniken, som ursprungligen har använts inom industrin, leder bland annat minskade underhållskostnader i fjärrvärmenätet. Tekniken är en av flera lösningar som VÄRMEK har testat genom sin nya plattform.

– Genom samarbetet med Energimyndigheten har vi kunnat snabba på processen för kommersialisering av viktig teknik. Vattenreningen är en viktig komponent för våra medlemmar och kan leda till stora besparingar i produktionen av fjärrvärme, säger Peter Dahl, vd för VÄRMEK.

– Processen i sig har varit ett så kallat "proof of concept", det vill säga att idén som fanns från början också håller i verkligheten och att den kan användas inom många olika områden, fortsätter Peter Dahl.

Stöd till förstudie och genomförandeprojekt ger ljus framtid

VÄRMEK har fått ett finansiellt stöd inom ramen för regeringsuppdraget innovationsupphandling för att genomföra en förstudie för upphandling av nya, innovativa produkter inom sektorn för kraft- och värmeproduktion. Detta har innefattat behovsidentifiering och kartläggning, juridisk kartläggning samt upprättande av testplattformar. VÄRMEK har även fått fortsatt stöd för att pröva processen i sin helhet och genomföra en upphandling som skulle resultera i kommersialisering av nya innovativa lösningar. Projektet har bland annat resulterat i den vattenreningslösning som nu kan spridas inom energibranschen.

Framöver satsar VÄRMEK på att söka stöd inom EU:s program Horisont 2020. Energimyndigheten har bistått med råd och stöd kring att identifiera lämpliga utlysningar. En möjlighet finns också att söka planeringsbidrag hos Energimyndigheten för att göra en ansökan till EU-programmet.

Bakgrund

I maj 2012 fick Energimyndigheten i uppdrag tillsammans med Vinnova att genomföra en särskild satsning på teknik- och innovationsupphandling inom området för miljöteknik. Insatserna för innovations- och teknikupphandling skulle i första hand inriktas på att inleda samarbete med relevanta aktörer och ta fram specifikationer för upphandling inom följande områden:

  • Energieffektiva lösningar för lokaler med hög energianvändning, t.ex. serverhallar
  • Stadsplanering och hållbart byggande inklusive nya lösningar för gatubelysning
  • Säker vattenförsörjning och effektiv avfallshantering.

Myndigheterna lämnade in en gemensam slutrapport till Näringsdepartementet den 15 januari 2015.

Resultat

Resultat