Tusentals små och medelstora företag har tagit viktiga steg för en effektiv energianvändning

I sex års tid har Energimyndigheten arbetat febrilt för att stötta små och medelstora företag med energieffektivisering. Nationella Regionalfondsprogrammet har bestått av tio projekt med olika fokusområden, alla med samma målsättning. Lärdomar har dragits, företag har minskat kostnader och täta samarbeten har vuxit. Programmet har nu nått sitt avslut – och vi har resultat!

Sammantaget har hittills mer än 30 000 företag fått information om energieffektivisering och möjligheter till rådgivning och stöd. Några av utmaningarna för Nationella regionalfondsprogrammet har varit att mindre företag i många fall uppfattar energieffektivisering som dyrt, svårt och tidskrävande – trots att det ofta genom ganska enkla och i vissa fall helt kostnadsfria förändringar i verksamheten ger betydande positiva effekter. Därför har både budskap och arbetsmetoder finslipats kontinuerligt för att engagera och aktivera företagen. En viktig del i arbetet har varit att lyfta fördelarna med energieffektivisering såsom

 • minskade kostnader,
 • ökad konkurrenskraft och produktivitet,
 • minskad miljöpåverkan,
 • starkare varumärke
 • och att företaget står bättre rustat för framtiden.

Energimyndigheten har arbetat flexibelt för att hitta företagen och anpassat aktiviteter och information efter deras behov. Under åren har externa konsulter analyserat och utvärderat programmet och de genomförda insatserna, vilket har varit mycket värdefullt för att få djupare insikt.

Viktigt med lokal och regional kompetens

Det har visat sig vara av stor vikt att närvara och stärka kompetensen lokalt och regionalt för att kunna nå fram till mindre företag. Passiv rekrytering, såsom genom informationsutskick, har varit mindre framgångsrikt medan aktiv rekrytering av företag på lokal och regional nivå har fungerat bra.

Energimyndighetens samverkansparter länsstyrelserna, energikontoren och andra lokala energiexperter har varit viktiga – både vad det gäller kompetens och kontaktnät. Genom att till exempel utbilda lokala miljöinspektörer i energikunskap och en motiverande samtalsmetodik har programmet nått ut till fler företag samtidigt som miljöinspektörerna har kunnat vägleda och inspirera på ett framgångsrikt sätt.

Stöd och rådgivning avgörande

Olika aktiviteter och insatser har kompletterats med bland annat inspirationsfilmer om hur andra företag minskat sin energianvändning samt branschanpassade webbutbildningar och vägledningar. Målet har varit att företagen, genom att delta i ett eller flera projekt, får tillräcklig kunskap och kompetens att arbeta självständigt med energifrågan.

Att erbjuda företagen stöd och rådgivning i olika faser av energieffektiviseringsarbetet har varit centralt. Ett flertal företag har i djupintervjuer uttryckt att möjligheten till stöd – både ekonomiskt och kompetensmässigt – har varit direkt avgörande för att ta steget mot ett systematiskt och strukturerat energiarbete. I många fall har en energikartläggning varit den inledande ögon- och dörröppnaren hos företagen, varefter de gått vidare och tagit del av andra insatser inom programmet.

Viktiga steg har tagits

Programmet som helhet har framförallt bidragit till goda resultat kopplat till kompetens och nätverk samt metoder, processer och arbetssätt. De första viktiga stegen i att påverka de deltagande företagens attityder till energieffektivisering har tagits. Enskilda projekt inom programmet har också skapat förutsättningar för investering och utveckling av energieffektiva produkter och tjänster.

Energimyndigheten har bedömt att de företag som fått stöd och rådgivning har ökat sin förmåga att bland annat arbeta systematiskt och strukturerat med sin egen energianvändning. Företagen har också blivit bättre beställare av energieffektiva produkter och tjänster.

Programmets aktiviteter och resultat:
 

+

Om programmet

Nationella Regionalfondsprogrammet har varit en EU-satsning på energieffektivisering i små och medelstora företag i Sverige mellan 2015 och 2021. Programmet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Energimyndighetens regleringsbrev. I förlängningen har programmet bidragit till EU:s energi- och klimatmål, hållbar tillväxt samt en mer koldioxidsnål ekonomi. Energimyndigheten har drivit och genomfört programmet tillsammans med länsstyrelser, regionala energikontor, kommuner och olika branschföreningar i hela landet.

Budgeten på 560 miljoner kronor har använts till olika typer av insatser och stöttning av företag. Målet har varit att företagen ska komma igång med ett systematiskt och strukturerat energiarbete samtidigt som de ökar sin lönsamhet och konkurrenskraft.

+

Samarbeten och samverkan

De deltagande företagen har guidats till rätt stöd utifrån sina behov och förutsättningar. Energimyndigheten har under åren samarbetat med flera olika samverkansparter för att hjälpa företagen framåt. Länsstyrelser, energikontor och kommuner i hela landet har varit delaktiga. Ett exempel på detta har varit att energikontoren arbetat tillsammans med Energimyndigheten för att sprida information om de olika ekonomiska och fördjupade stöd som funnits att söka för energieffektivisering. Totalt 36 110 små och medelstora företag har informerats och 2 425 företag fått hjälp att söka stöd för att kunna ta sig vidare i sitt energieffektiviseringsarbete. I samtliga projekt inom Nationella Regionalfondsprogrammet har samverkan och samarbete mellan olika parter varit avgörande.

+

Ekonomiska stöd för energikartläggning, studier och investeringar

Energimyndigheten har beviljat totalt 888 företag ekonomiskt stöd för kartläggning av sin energianvändning. Målgruppen för denna insats har varit företag med en energianvändning på över 300 megawattimmar och majoriteten av dessa har varit inom tillverkningsindustri. Cirka 70 procent av föreslagna åtgärder i energiplanen har genomförts eller genomförs 2021-2022. Av alla energieffektiva åtgärder som genomförts inom programmet har majoriteten fokuserat på lokalvärme, belysning och ventilation. Djupintervjuer har visat att 90 procent av företagen är nöjda eller mycket nöjda med kartläggningen.

Företag som redan kommit en bit på väg i sitt energiarbete, som genomfört en energikartläggning och önskat gå vidare med förstudier och/eller konkreta investeringar, har haft möjlighet att söka ekonomiskt stöd för detta. Totalt har Energimyndigheten beviljat 108 stöd och 24 miljoner kronor har fördelats på 84 företag. När alla miljöstudier och investeringar genomförts beräknas energibesparingen till cirka 33 000 megawattimmar per år vilket motsvarar energianvändningen hos cirka 2 000 småhus.

+

Utbildningar för miljöinspektörer

För att nå företag som står under miljötillsyn har Energimyndigheten tillsammans med länsstyrelser och kommuner i hela landet tagit fram utbildningar för miljöinspektörer. Totalt 500 miljöinspektörer har utbildats i hur företag kan arbeta strukturerat och systematiskt med energifrågan och 200 i samtalsmetodiken Motiverande samtal. Inspektörerna har genomfört drygt 2 000 företagsbesök. Olika typer av självskattningsmaterial, informationsmaterial och metodstöd har tagits fram. Det tryckta materialet har beställts från Energimyndigheten i cirka 30 000 exemplar och har laddats ner i digital form cirka 25 000 gånger.

+

Webbinarier, träffar och ny webbportal för energitjänster

För att kunna hitta och beställa energieffektiviseringsprodukter och tjänster för sin verksamhet behöver företag ha kunskap om vilka energitjänster som finns att tillgå. Samtidigt måste leverantörer av energitjänster också förstå energibehoven och förutsättningarna hos mindre företag. Tillsammans med föreningen EEF, EnergiEffektiviseringsFöretagen, har Energimyndigheten därför arrangerat ett flertal träffar och seminarier/webbinarier om energitjänster. Målgrupp har främst varit beställare samt leverantörer av energitjänster men även kommuner, energi- och klimatrådgivare och branschföreningar har deltagit.

Totalt 550 leverantörer av energitjänster och drygt 450 mindre företag samt bostadsrättsföreningar har träffats, utbytt erfarenheter och lärt sig mer. EEF har även tagit fram en webbportal för tjänster och produkter inom energieffektivisering.

+

Energigenomgångar i små företag

Små företag med en energianvändning på mindre än 300 megawattimmar, till exempel butiker, små verkstäder och frisörer, har under åren erbjudits en energigenomgång samt rådgivning av drygt 80 energicoacher. Coacherna har kompletterat kommunernas energi- och klimatrådgivare och totalt 1 350 företag i 153 kommuner har deltagit i satsningen. Coacherna har även informerat 700 små och medelstora företag samt fastighetsägare om Gröna hyresavtal, fastighetsbranschens första avtalsmall för minskad energianvändning och miljöpåverkan för lokaler.

+

Företagsnätverk för energieffektivisering

Cirka 300 företag har deltagit i Energimyndighetens 34 företagsnätverk för energieffektivisering. Företag med en energianvändning på mer än 1 gigawattimme har erbjudits 150 timmars rådgivning med en energiexpert och möjlighet att delta i nätverk för att dela erfarenheter och kunskaper med andra företag i sin bransch eller region. Drygt 1 500 energieffektiviseringsåtgärder har genomförts via nätverken.

Energieffektiviseringsresultatet vid årsskiftet 2020-2021 har visat sig vara cirka 14 procent. Den största totala effektiviseringen har hittills uppnåtts genom åtgärder kopplade till processer samt uppvärmning, ventilation och kylning. Uppföljningen vid årsskiftet 2020-2021 har visat att det finns potential att nå projektmålet på 15 procents energieffektivisering under 2021- 2022.

+

Projekten Klimatsynk och Innovativ utvärdering

I Nationella Regionalfondsprogrammet har även projektet Klimatsynk och Innovativ utvärdering ingått. Klimatsynk har varit ett samverkansprojekt mellan Tillväxtverket och Energimyndigheten, en plattform för kunskapsutbyte inom området ”Koldioxidsnål ekonomi”. Klimatsynk har samordnat regionala och nationella regionalfondsprojekt för att bland annat skapa lärande mellan projekten. Projektet har även anordnat och deltagit i spridningsaktiviteter för att förmedla goda projektexempel till regionala och nationella aktörer samt myndigheter.

Projektet Innovativ utvärdering har syftat till att utveckla indikatorer för att kunna mäta om och hur programmets insatser för att främja energieffektivisering leder till ett lärande och en ökad förmåga att energieffektivisera i målgruppen små och medelstora företag. Två metoder för att utvärdera arbete med energieffektivisering har tagits fram. Ett energieffektiviseringsindex för att mäta företagens kapacitet att arbeta med energieffektivisering samt en metod för att mäta medarbetarnas och organisationens lärande i relation till energieffektivisering.

+

Nätbaserade utbildningar

Webbaserade utbildningar har varit ett sätt att göra det enkelt för små och medelstora företag att lära sig mer om energieffektivisering. Energimyndigheten har, tillsammans med olika branschföreningar, tagit fram nio branschanpassade webbutbildningar. Kurserna har riktat sig till hotell, restauranger, teknikföretag, installatörer, livsmedelsföretag, fordonsverkstäder, gjuterier, bostadsrättsföreningar och mindre fastighetsägare samt företag inom trä- och möbelindustrin. Hotell- och restaurangkurserna har även funnits på engelska. Cirka 1000 användarkonton har registrerats. Utbildningarna ska fortleva för ytterligare spridning.

+

Vad händer nu?

Energieffektivisering handlar i grunden om beteendeförändring, vilket tar tid. Därför är det viktigt att fortsätta sprida aktuell och branschanpassad information till små och medelstora företag i rätt kanaler. På Energimyndighetens webbplats finns en guide för energieffektiva företag. Här finns även information som riktar sig till länsstyrelser, energikontor och kommuner.

Webbguiden för energieffektivisering

På EnergiEffektiviseringsFöretagens portal finns guider och information där företag kan hämta kunskap och tips kring vilka produkter och tjänster som finns på energiområdet.

Portalen EEF

 

Aktiva nätverk och ökad kompetens i hela landet

En positiv effekt av de seminarier, webbinarier och nätverksträffar som anordnats inom programmet är att flera aktörer har gått samman och startat egna energieffektiviseringsnätverk. Dessa kommer förhoppningsvis att fortsätta arbeta med energifrågan samt sprida information vidare. Samtidigt har kommuner, länsstyrelser, energikontor och andra samverkansparter fått ny kunskap och en ökad kompetens som kan förmedlas vidare även efter programmet. De har också stärkt sitt samarbete med varandra och med företagen.

Även Energimyndigheten har fått ökad kompetens i att arbeta med större samverkansprojekt, vilket kommer till nytta i framtida satsningar.

 

Snabbfakta Nationella Regionalfondsprogrammet

 • Programmet har funnits mellan 2015 och 2021
 • Programmet har finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Energimyndighetens regleringsbrev
 • Budgeten har varit 560 miljoner kronor
 • Energimyndigheten har samverkat med 153 kommuner, 21 länsstyrelser, 15 energikontor samt EnergiEffektiviseringsFöretagen
 • Målgrupp: små och medelstora företag i hela landet
 • Totalt 77,7 miljoner kronor har beviljats i finansiella stöd till företagen

 

Program Nationella Regionalfondsprogrammet
Typ av stöd Nationella regionalfondsprogrammet
Typ av stödmottagare Företag & organisationer
Slutår 2021