Tvärvetenskaplig forskarskola skapar hållbarare energisystem

I mer än tjugo år har Energimyndigheten finansierat en forskarskola inom energiområdet. Skolans tvärvetenskapliga inriktning bidrar till att branschen idag kan ta sig an utmaningar med ett tydligare helhetsperspektiv. Sedan 2014 är forskarskolan öppen för alla universitet, högskolor och institut i Sverige.


Från vänster: Johanna Mossberg på RISE, Anna Wolf på Power Circle

Forskarskolan Energisystem är ett initiativ från Energimyndigheten med anor. Den första versionen, då under namnet Program Energisystem, skapades redan 1997. Syftet var att väva samman samhällsvetenskaplig och teknisk energisystemforskning för att på så sätt utveckla ny kunskap och för att få in fler perspektiv i en bransch där många försökte lösa problem inom egna snäva områden. Totalt tog 78 doktorander examen inom programmet, många av dem finns idag på ledande positioner inom det svenska energisystemet, ofta inom områden där en bred kompetens är avgörande för framgång.  

–Programmet, med sitt tydliga systemperspektiv, var före sin tid och den helhetssyn som jag fick med mig därifrån har jag haft nytta av i hela mitt yrkesliv, säger Anna Wolf som doktorerade inom programmet 2007.    

Övade upp förmågan att förklara och förstå  

Idag arbetar hon på elkraftbranschens intresseorganisation Power Circle med framtidens energisystem som ansvarsområde. Hon menar att de nära samarbeten hon genom forskarskolan fick med både ekonomer, filosofer och samhällsvetare gav henne en bred förståelse för vad som händer inom hela energiområdet. Lika viktigt var att hon tränade upp en förmåga att både förklara för andra vad hon gör, och fick en förståelse för andras infallsvinklar när problem ska lösas.  

Hon får medhåll av Johanna Mossberg. Hon började doktorera inom programmet 2006 och idag arbetar hon som fokusområdesledare för området fossilfria transporter på forskningsinstitutet RISE. En uppgift som spänner över många expertområden och som därför kräver en förmåga att bygga samarbeten mellan ett flertal discipliner.  

–För mig var tiden inom forskarskolan både lärorik och gemensamhetsbyggande. Personligen värdesätter jag det nätverk jag fick, på en samhällsnivå kan jag se att utbildningen bidrog till att vi fick den kunskap som krävs för att vi ska kunna bygga ett fungerande energisystem.  

För Anna Wolf var det inte självklart att hon skulle börja doktorera direkt efter att hon hade tagit sin civilingenjörsexamen i Kemiteknik på KTH. Tanken var snarare att hon skulle ut i industrin för att skaffa sig praktisk erfarenhet. Men när hon fick en fråga om hon ville börja på forskarskolan tackade hon ändå ja.  

–Skolans tvärvetenskapliga inriktning var ett skäl till att jag tog steget. Att hela doktorand-perioden var finansierad från första till sista dagen var ett annat.  

Även nu, med ett antal år i backspegeln, är Anna tacksam för den möjlighet som forskarskolan gav henne. Inte minst är hon glad över att hon fick verka i en miljö som motverkade den nördighet som många doktorander som arbetar mer isolerat annars lätt faller in i.  

–Doktorander som arbetar mer isolerat gräver lätt ner sig i detaljfrågor vilket kan leda till att de inte vet om det de forskar om verkligen behövs. Genom att vi hela tiden tvingades möta andra perspektiv öppnades våra vyer istället. Det är ett tankesätt som sedan dess har spridit sig till andra områden, och det ska vi vara tacksamma för.    

Bygger vidare på tidigare erfarenheter

Erfarenheterna och resultaten från Program Energisystem var så goda att Energimyndigheten 2014 valde att öppna upp möjligheten för alla universitet och högskolor i Sverige att delta i forskarskolan. Program Energisystem hade byggt på ett samarbete mellan Linköpings universitet, Uppsala universitet, Kungliga Tekniska Högskolan och Chalmers Tekniska Högskola. Den nya Forskarskolan Energisystem är öppen för även andra universitet, högskolor och forskningsinstitut.

För att säkerställa att det finns ett utbyte mellan de olika projekten i forskarskolan samt tvärvetenskaplighet finns ett samverkansforum som organiserar verksamheten i forskarskolan.  

Arbetet följs fortlöpande upp av Energimyndigheten med hjälp av programmets resultatindikatorer, programmål och effektmål.  

–Genom att få kunskap av och möjlighet att samarbeta med andra tror vi att doktoranderna kommer att få de erfarenheter som de behöver för att kunna göra verklig nytta när det kommer ut i arbetslivet, säger Viveca Sjöstedt, handläggare på Energimyndigheten.

Var de doktorander som nu är en del av forskarskolan en dag kommer att hamna står än så länge skrivet i stjärnorna.

–Vad vi däremot vet är att många av de 78 personer som doktorerade inom Program Energisystem idag finns på viktiga positioner inom det svenska energisystemet, säger hon.

Om Forskarskolan

Programnamn: Forskarskolan Energisystem

Finansiering: Sedan 2014 har Energimyndigheten utlyst cirka 140 miljoner kronor till forskarskolan. Utlysningarna i forskarskolan sker i stort sett vartannat år och ska finansiera ungefär tio doktorandtjänster. Senaste utlysningen stängde i mars 2020.  

Syfte: Att vara en sammanhållen satsning på en tvärvetenskaplig forskarskola i studier av energisystemen. Under programtiden får doktorander möjlighet att arbeta tillsammans i tvärvetenskapliga forskningsprojekt för att utveckla tvärvetenskaplig expertkompetens.

Webbplats: liu.se/forskning/forskarskola-energisystem

Program Forskarskola Energisystem
Typ av stöd Forskning