Deklaration av kvotplikt

Nu är det dags att deklarera kvotplikten för beräkningsåret 2020. Deklarationen ska vara Energimyndigheten tillhanda senast den 1 mars 2021.

Du deklarerar elektroniskt via e-tjänsten för elcertifikat och ursprungsgarantier, Eugen.

För att kunna deklarera krävs att du:

  1. Är behörig att företräda företaget. En deklaration ska alltid skrivas under av behörig företrädare för företaget. Behörig företrädare är antingen företagets firmatecknare eller ett ombud. Ett ombud behöver alltid en fullmakt, som ska skickas in till Energimyndigheten.
  2. Har behörighet för företaget i vår e-tjänst. Ansök om behörighet i vår e-tjänst.
  3. Har en elektronisk ID-handling. Om du saknar elektronisk ID-handling kan du vända dig till din bank.   

Detaljerade anvisningar och fullmakt

Mer detaljerade anvisningar för hur du fyller i deklarationen finns i Eugen och i föreskrifterna som du kan ladda ned under Länkar. Där hittar du också fullmaktsblanketten.

Övriga skyldigheter som kvotpliktig

Den som är kvotpliktig ska se till att det finns ett underlag som styrker de uppgifter som lämnats i deklarationen. Detta innebär att den som är kvotpliktig är skyldig att se till att det genom räkenskaper, anteckningar eller på annat sätt finns möjlighet att kontrollera uppgifterna som angetts i deklarationen. Sådana handlingar ska bevaras i sju år efter utgången av det år då deklarationsskyldigheten förelåg.

Annullering av elcertifikat sker den 6 april

Utifrån den deklaration som företaget lämnar in beslutar Energimyndigheten om hur många elcertifikat som ska annulleras. Annulleringen sker den 6 april 2021.

Rätt antal elcertifikat - på rätt konto  

Varje år upptäcker Energimyndigheten att en eller flera aktörer haft sina elcertifikat placerade på fel konto vid annulleringstillfället. Det kan bero på att den kvotpliktige, ett ombud, eller försäljaren av elcertifikaten, fört över elcertifikaten till fel företags certifikatkonto (organisationsnummer). Energimyndigheten kan inte ta hänsyn till detta. Om elcertifikaten finns på fel företags konto, kan elcertifikaten inte annulleras och Energimyndigheten kommer att besluta om kvotpliktsavgift istället. För att förhindra detta bör du - i god tid inför annulleringen den 6 april - kontrollera att du verkligen har tillräckligt många elcertifikat på rätt konto. För att logga in på företagets certifikatkonto krävs behörighet till företaget i Cesar samt en e-legitimation.

Mer information hittar du under sidan Viktiga datum för deklarationen.

Hur funkar det för ombud?

Om du är registrerad som ombud genom att Energimyndigheten har mottagit en fullmakt, kommer du åt företagets deklaration elektroniskt i Eugen efter att du ansökt om behörighet för företaget via våra e-tjänster. Det krävs också att du har en e-legitimation.

Om ditt åtagande som ombud upphör

Det är viktigt att du meddelar Energimyndigheten om ditt åtagande som ombud upphör eller kommer att upphöra. Fullmakten ska då återkallas. I samband med detta är det också viktigt att du överlämnar ansvaret till den registrerade kvotpliktige för att denne ska vara medveten om sina skyldigheter, såsom deklarationsskyldighet och skyldighet att inneha elcertifikat för annullering. Företaget är även skyldigt att anmäla väsentliga förändringar, till exempel att företaget ska avregistreras som kvotpliktig.