Design för energieffektiv vardag - utlysning nr 2

Energimyndigheten välkomnar sökande i den andra utlysningen inom forsknings- och innovationsprogrammet Design för energieffektiv vardag. I denna utlysning välkomnas projektförslag som kombinerar energi-, design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, tekniklösningar, produkter och tjänster. Projekt med kommersialiseringsfrämjande inslag välkomnas särskilt. Utlysningen omfattar cirka 20 miljoner kronor och stänger den 16 januari 2019.

Sista dag för ansökan 2019-01-16

Hur vi lever och alla de val vi gör i vardagen; hur vi bor och reser, vad vi äter, vad vi handlar med mera, påverkar energianvändning och dess miljöpåverkan. Programmet Design för energieffektiv vardag utgår från individers och gruppers roll i energisystemet och kombinerar energi-, design- och beteendeområden för att ta fram nya affärsmodeller, kunskap, teknik, produkter och tjänster.

Energiforskning som tar hänsyn till design- och beteendeaspekter kan möjliggöra att affärsmodeller och funktionalitet på produkter, teknik och tjänster verkligen överensstämmer med människors behov, vanor, beteenden och preferenser. Utlysningen välkomnar projektförslag som kan ge individer och grupper större möjlighet att själva bidra till, men även påverka och stärka, ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Utlysningens inriktning: Teknik och innovation för resurseffektivitet

Programmet har två forsknings- och utvecklingsområden: Kunskap och kompetens och Teknik och innovation för resurseffektivitet.

Utlysningen riktar sig till projekt som fokuserar på inriktningen Teknik och innovation för resurseffektivitet och stöd kan ges till forsknings-, utvecklings-, och demonstrationsprojekt, samt till aktiviteter som syftar till kommersialisering, internationalisering och ett ökat nyttiggörande.

Projekten ska bidra till att uppnå området Teknik och innovation för resurseffektivitets utfallsmål år 2030:

  • Det är enkelt och tilltalande för olika grupper av individer att utforma, styra, kontrollera och automatisera sin energiförsörjning, energilagring och energianvändning.
  • Det finns tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller utformade med utgångspunkt i designtänkande och kunskap om människors beteenden som stödjer människor att göra hållbara och energieffektiva val med bibehållen eller höjd livskvalité.
  • Det svenska näringslivet är framstående inom tekniklösningar, produkter, tjänster och affärsmodeller baserade på designtänkande och människors beteenden som stärker individens roll samt inflytande i ett energieffektivt och hållbart samhälle.

Vem kan söka?

Utlysningen riktar sig till alla aktörer som kan bidra till ovanstående mål inom området där energi, design och beteendevetenskap möts. Det kan till exempel vara:

  • Företag och designbyråer
  • Offentlig sektor
  • Universitet och högskolors design-, samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • Institut med anknytning till området
  • Övriga aktörer med anknytning till området

Projekt där olika typer av nationella och internationella aktörer (företag, akademi och forskningsinstitut) samverkar ses som positivt. Jämställdhet och mångfald ska beaktas vid sammansättning av projektgrupp, projektets innehåll, projektets genomförande, samt i dess mål och effekter.

Projekt som beviljas stöd kan tidigast starta 2019-03-31 och som längst pågå till och med 2021-12-31.

Sista ansökningsdag är 2019-01-16 kl. 23.59. Telefonsupport kan inte ges efter kl. 16.30.

Innan ansökan lämnas in till Energimyndigheten ska den sökande ta del av:

För mer information

Mer information om programmet finns på: www.designforenergi.se

Mehmet Bulut, handläggare Energimyndigheten och projektledare Design för energieffektiv vardag
Tel: 016-544 21 38
E-post: mehme...@energimyndigheten.se

Fredrik Forsman, projektledare SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign
Tel: 08-406 84 46
E-post: fredri...@svid.se

Utlysningar och stöd

Utlysningsarkivet