Direktivet om energieffektivitet

Direktivet styr en stor del av Energimyndighetens verksamhet på området energieffektivitet och handlar om att utnyttja resursen energi så effektivt som möjligt i alla sektorer för att bidra till ett hållbart energisystem. 

Direktivet om energieffektivitet (EED) har precis reviderats och det nya direktivet trädde i kraft i oktober 2023. 

Syftet med direktivet är att fastställa en gemensam ram för att främja energieffektivitet inom EU, för att bidra det till att uppfylla det EU-gemensamma målet att minska klimatutsläppen med minst 55 procent till 2030.  

Direktivet innehåller bestämmelser som syftar till att undanröja hinder och övervinna några av de marknadsmisslyckanden som hindrar effektivitet i tillförsel och användning av energi.

Det består även av åtgärder inom samtliga delar av energisystemet - från energiomvandling via transmission och distribution till slutlig användning, dock inte i transportsystemet. 

Direktivet kräver bland annat att:

  • Medlemsstaterna ska bidra till minskad, slutlig energianvändning inom EU, med ett bindande tak på 763 Mtoe (miljoner ton oljeekvivalenter), vilket motsvarar 8874 TWh som ska nås till 2030. 
  • Offentliga aktörer och verksamheter ska minska sin energianvändning med 1,9 procent per år. 
  • Energikrav ska ställas i offentlig upphandling.
  • I offentligt ägda byggnader ska energieffektiviserande renoveringar utföras med 3 procent av arean varje år.
  • Företag som använder stora mängder energi behöver genomföra en energikartläggning och, eller införa ett certifierat energiledningssystem.
  • Små- och medelstora företag ska få information om nyttan med energieffektivisering.
  • Konsumenter ska få information om energieffektivisering och möjligheter till finansiering.
  • Konsumenter ska få kostnadsfri tillgång till information på sin energifaktura.
  • Potential för användning av fjärrvärme eller fjärrkyla, samt restvärme ska kartläggas.
  • Det ska finnas information om och tillgänglighet till energitjänster.

Hur ska direktivet genomföras?

Regeringen arbetar just nu, tillsammans med berörda myndigheter, med att planera för genomförandet av det reviderade direktivet. Genomförandet av den förra versionen av direktivet finns beskrivet i Regeringens proposition 2013/14:174 . 

Där beskrivs bland annat lagen om energikartläggning i stora företag, energimätning i byggnader och att företag ska göra kostnads-nyttoanalyser när de bygger nya anläggningar.

Regeringens proposition 2013/14:174, genomförande av energieffektiviseringsdirektivet (pdf)

Framöver kommer en del att förändras på grund av revideringen, men i dagsläget finns ingen sammanhållen plan för genomförandet. Hela det reviderade direktivet ska vara infört i svensk lagstiftning den 11 oktober 2025. 

Om direktivet

Den 10 oktober 2023 trädde ett nytt direktiv om energieffektivitet i kraft, med en genomförandetid på 24 månader. Senast den 11 oktober 2025 ska direktivet vara infört i svensk lagstiftning. 

Direktivet om energieffektivisering 2023/1791, EU-kommissionen

Energieffektivitet 2012/27/EU, EU-kommissionen

Ändring av direktiv om byggnaders energiprestanda och energieffektivitet 2018/844, EU-kommissionen

Bakgrund

Den version av direktivet om energieffektivitet som är införd i svensk lagstiftning idag, trädde i kraft den 4 december 2012.

Direktivet om energieffektivitet uppdaterades också år 2018 för att anpassas till EU:s 2030-mål om 32,5 procent energieffektivisering.