Flexibelt och robust energisystem

Det svenska elsystemet står i dag inför förändringar. Effekt och efterfrågeflexibilitet, elektrifiering och nya roller i energisystemet är några exempel. I sektorn krävs samverkan mellan energisystemets alla aktörer - producenter, energibolag och användare.

Strategiska områden och avgörande frågor inom sektorn. Klicka på bilden för att göra den större.

Strategins innehåll

+

Strategiskt område: Öppna och innovationsdrivande marknader

Områdets avgörande frågor

 • Koordinering och strukturer
 • Mångfald av drivkrafter
 • Marknad utifrån ett innovationsperspektiv
 • Öppna marknader med styrande prissignaler

Om området

Detta strategiska område handlar främst om spelregler och drivkrafter. Genom korrekt prissättning av systemtjänster och prissignaler som når fram kan nya marknader och affärsmodeller skapas. För att dessa ska nyttjas på bästa sätt måste de vara enkla att använda och förstå.

Enskilda användare ska kunna bidra, och premieras för att skapa systemnytta, men förutsättningar måste också finnas ur leverantörssynpunkt. Vilken lagstiftning behöver ses om för att detta ska bli möjligt? Vilka beteenden och normer hos slutkonsumenter, marknadsaktörer, beslutsfattare och politiker måste adresseras för att förändringar ska få effekt?

+

Strategiskt område: Resurseffektivt användande av infrastruktur

Områdets avgörande frågor

 • Hinder och stimulans för olika lösningar
 • Investeringar i ny infrastruktur
 • Samverkande aktörer i samhällsplaneringen

Om området

Detta område handlar om hur energiinfrastruktur för el och värme ska kunna nyttjas så effektivt som möjligt, till nytta för både för miljön och samhället i stort. Både fjärrvärmenätet och elnätet bygger på ett intrikat samspel mellan producenter, systemansvariga, nätägare och kunder, och komplexiteten kommer sannolikt öka. Exempelvis har det stor betydelse var någonstans produktion och användning ansluts.

När det uppstår flaskhalsar/kapacitetsbrist kan flexibilitet vara en möjliggörare. Vad skapar detta för möjligheter och utmaningar? Hur främjas ett optimerat och resurseffektivt system i flera nivåer? Hur inkluderas samhällsplanerare hos kommuner, regioner och myndigheter i den resa som behöver göras?

+

Strategiskt område: Främjad flexibilitetsförmåga i hela energisystemet

Områdets avgörande frågor

 • Användning av överskottsenergi
 • Attraktivt för investerare
 • Målgruppsanpassade affärsmodeller
 • Enkelt och automatiskt

Om området

Detta område har sitt främsta fokus på aktörerna, med målet att undersöka hur tillförsel, överföring och användning kan fås att samspela i systemet. Hur stärks klimatnyttan utan att påverka försörjningstryggheten? Vilken roll har aggregatorer och lokala energisystem i detta, och hur skapar man konstruktiva kopplingar mellan olika system med möjlighet för robusthet och autonomi utan att suboptimera energisystemet i stort? Vilken styrning och samverkan krävs mellan gamla och nya aktörer för att dra maximal nytta av befintliga och framtida flexibilitetsresurser?

+

Strategiskt område: Energisystemet en motor för att uppnå samhällets målsättningar

Områdets avgörande frågor

 • Systemsyn på material- och energiflöden
 • Enkelt tillträde till framtidens energisystem
 • Målkonflikter
 • Standardiserad värdering av klimatavtryck
 • Kunskap om effekt

Om området

Samhället står inför utmaningen att ställa om till att kunna bli helt koldioxidneutralt. Detta strategiska område försöker sätta fingret på hur energisystemet behöver utvecklas för att underlätta för industri, transport, jordbruk och byggsektor att ställa om och samtidigt främja tillväxt. Vilka typer av koordineringsinsatser behövs för att möjliggöra en kostnadseffektiv omställning? I vilka gränsytor mellan sektorer finns de stora utmaningarna och möjligheterna?

Om sektorn

Ett hållbart energisystem behöver vara robust och flexibelt. Det svenska elsystemet står i dag inför förändringar. Dels börjar flera produktionsanläggningar att åldras, och dels ändras elsystemet genom ett ökat antal småskaliga elproducenter samt utbyte av fossila bränslen mot el, såväl i fordon som i industriella processer.

Elektrifiering och effektfrågan är två särskilt viktiga områden att ta hänsyn till. Energieffektivisering handlar inte bara om att använda energi effektivare, utan också om att ta hänsyn till när energin används.

Aggregatorer och affärsmodeller för effekt och efterfrågeflexibilitet är möjliggörare, liksom affärsmodeller och lösningar (såväl tekniska som administrativa) för nya roller inom energisystemet, exempelvis prosumenter.

Energieffektivisering i tillförsel, omvandling och distribution samt flexibel energianvändning ger också bidrag till ett hållbart energisystem.

Det krävs samverkan mellan energisystemets alla aktörer, både producenter, energibolag och såväl privata som offentliga energianvändare.