Framtidens handel och konsumtion

Hållbara konsumtionsmönster och ansvarstagande konsumenter är nödvändiga för energiomställningen. Offentlig upphandling och inköp kan driva på förändringen genom att öka efterfrågan på resurseffektiva produkter och lösningar.

Bilden visar strategiska områden och avgörande frågor inom sektorn. Klicka på bilden för att göra den större.

Strategins innehåll

+

Strategiskt område: Resurseffektiv handel och besöksnäring

Områdets avgörande frågor

 • Resurseffektiva logistikflöden vid e-handel och handel i fysisk butik
 • Ökad energieffektivisering i lokaler
 • Ökade incitament för energieffektivisering i hyrda lokaler
 • Förbättrad inköpsprecision

Om området

Det strategiska området resurseffektiv handel och besöksnäring fokuserar på den energi- och resursanvändning som uppkommer genom infrastrukturen kring handeln och besöksnäringen. Energianvändningen uppkommer främst i lokaler, verksamheter samt genom transporter. Därför bör arbetet inom området bedrivas i samverkan med sektorerna Resurseffektiv bebyggelse och Fossilfria transporter.

+

Strategiskt område: Resurseffektiva inköp och upphandlingar

Områdets avgörande frågor

 • Offentlig upphandling som strategiskt verktyg för ökad energi- och
  resurseffektivitet
 • Energikompetens finns tillgänglig för att ställa och följa upp krav
 • Marknadsdialog och kunskapsutbyte mellan beställare och leverantörer
 • Funktions- och innovationsupphandling för resurseffektiva lösningar
 • Avyttring som verktyg för cirkulära produktflöden

Om området

Det strategiska området resurseffektiva inköp och upphandlingar omfattar företags inköp samt offentliga upphandlingar och inköp. Såväl näringsliv som offentliga verksamheter har möjlighet att ställa krav på leverantörers produkter, tjänster och organisation. Inköp och offentliga upphandlingar kan användas som ett strategiskt verktyg för att minska den egna energi- och resursanvändningen, skapa incitament för leverantörer att erbjuda mer resurseffektiva produkter och tjänster samt accelerera marknadsintroduktion av innovativa lösningar.

+

Strategiskt område: Resurseffektivt utbud och efterfrågan

Områdets avgörande frågor

 • Tillgång till tillförlitliga och jämförbara data över produkters och tjänsters resursanvändning
 • Nya affärsmodeller för ökad nyttjandegrad av och längre livslängd på produkter
 • Design för att underlätta delning, återbruk, reparation, uppgradering och återvinning av produkter
 • Information och märkning för att underlätta resurseffektiv konsumtion
 • Styrning så att produkter och tjänster med relativt stor resursanvändning har svårare att nå marknaden

Om området

Det strategiska området resurseffektivt utbud och efterfrågan omfattar några av de bakomliggande faktorerna som påverkar vad och hur hushåll, näringsliv och offentlig sektor konsumerar. Genom att öka nyttjandegraden av produkter, öka förekomsten av delning av resurser samt öka förekomsten av återanvändning och återvinning är det möjligt att uppnå nytta för brukaren samtidigt som energi- och resursåtgången minskar.

+

Strategiskt område: Investeringar för ökad energi- och resurseffektivitet

Om området

Det strategiska området omfattar hur bank- och finansbranschen kan medverka i omställningen till en resurseffektiv energianvändning genom att investera i och underlätta kreditgivning för företag och projekt med resurseffektiva lösningar.

Beskrivning av sektorn

Den svenska handeln och konsumtionen har stor påverkan på energi- och resursanvändningen i övriga sektorer, såväl inom som utanför landets gränser. Hållbara konsumtionsmönster och krav på resurseffektivitet genom hela leverantörskedjan utgör viktiga pusselbitar i energiomställningen och arbetet för att nå Sveriges energi- och klimatpolitiska mål. Möjligheten att driva utvecklingen i en hållbar riktning inom sektorn återfinns hos i huvudsak tre aktörsgrupper, nämligen hushåll, näringsliv och offentlig sektor.

Samtliga aktörsgrupper inom sektorn har rådighet att direkt eller indirekt påverka energianvändningen i samhället. Gemensamt för aktörsgrupperna är att de har direkt rådighet över en relativt låg energianvändning. De har däremot stor möjlighet att påverka energianvändningen i andra sektorer.