Resurseffektiv bebyggelse

Inom sektorn resurseffektiv bebyggelse kommer det krävas samarbete på alla nivåer i samhället - nationellt, regionalt och lokalt.

Strategiska områdenStrategiska områden och avgörande frågor inom sektorn. Klicka på bilden för att göra den större.

Strategins innehåll

+

Strategiskt område: Planprocess för resurseffektivt samhälle

Avgörande frågor

 • Resurseffektiv planering och exploatering
 • Anpassning av bebyggelse för förändrat klimat
 • Regelverk för resurseffektivt byggnadsbestånd

Om det strategiska området

Strategiska området beskriver utmaningar med att integrera resurseffektiv energianvändning i plan- och exploateringsprocesser. Att utveckla ny och befintlig bebyggelse för god samverkan med övrig infrastruktur är en av utmaningarna. Förutsättningar för ett resurseffektivt samhälle avgörs av var bebyggelsen lokaliseras, en funktionell utformning och en integrering med av transport- och energisystemlösningar på ett smart sätt.

En resurseffektiv bebyggelse innebär också avvägning mellan bevarande och nyutveckling samt resiliens mot kommande klimatförändringar. Långsiktighet, helhetssyn och genomtänkt funktionsblandning i planeringen är nyckelord.

+

Strategiskt område: Samordnad byggprocess

Avgörande frågor

 • Beställarperspektivet och en samordnad byggprocess
 • Utvecklat regelverk för resurseffektiv energianvändning

Om det strategiska områden

Strategiska området beskriver utmaningen i att samordna och säkra rätt energiprestanda i byggprocessen, från krav till verifiering. En annan utmaning är att utveckla kunskap om hur energiresurser ska användas på effektivaste sätt i ett livscykelperspektiv. Området innebär såväl en utvecklad beställar- som utförarroll, men framför allt en samordning mellan aktörer utifrån skarpa energiprestandakrav som systematiskt följs upp.

+

Strategiskt område: Resurseffektiva material och byggnader

Avgörande frågor

 • Resurseffektiv design och cirkulär resursanvändning
 • Utveckling av resurseffektiv bygg- och installationsteknik, metoder och verktyg
 • Bred implementering
 • Robusta teknikval används

Om det strategiska området

Strategiska området beskriver utmaningar i att utveckla och optimera byggnader, dess material- och systemval. Cirkulär användning av resurser, design för flexibel användning av byggnaden med dess funktioner över hela livscykeln och lång livslängd är några nycklar till resurseffektivitet. Området innebär att nya tekniska lösningar, metoder, affärsmodeller och regelverk behöver utvecklas. Digitalisering och AI är möjliggörare. En utmaning är att öka omställningstakten på marknaden av nya och verifierade bra lösningar.

+

Strategiskt område: Funktionellt byggnadsbestånd

Avgörande frågor

 • Säkrad byggnadsfunktion
 • Incitament och överenskommelser
 • Energi- och resurseffektiv renovering

Om det strategiska området

Strategiska området beskriver utmaningar i att över tid kontinuerligt följa upp, mäta och säkerställa befintliga byggnaders funktion och på så sätt tillse en energieffektiv och effektoptimerad drift. Speciellt viktigt är det i kontexten av klimatförändringar och omställningen till förnybart energisystem. Robusta och yteffektiva lösningar är en utgångspunkt för funktionell drift, ett effektivt underhåll och brukarkomfort.

Kompetens hos och samverkan mellan brukare eller verksamhet, fastighetsägare och energileverantör bedöms som en framgångsfaktor för att åstadkomma en resurseffektiv energianvändning under hela byggnadens driftskede. Energitjänster och nya finansieringsmodeller är möjliggörare. I området ingår den stora renoveringsutmaningen som också beaktar resurshushållning, varsamhet utifrån olika byggnadskategoriers förutsättningar.

+

Strategiskt område: Smart bebyggelse

Avgörande frågor

 • Bebyggelsen i energisystemet
 • Lokala nät (ö-drift)

Om det strategiska området

Strategiska området beskriver utmaningar i att utveckla resurseffektiva och tvärsektoriella helhetslösningar för befintliga stadsdelar, bostadsområden och samhällen. I området ingår smarta lösningar där bebyggelsen är en integrerad del i energisystemet, bidrar med olika systemtjänster och undanröjer kapacitetsbegränsningar.

Laststyrning, lagring, lokal förnybar energi, lokala nät och laddinfrastruktur är exempel på nyttor som bebyggelsen aktivt bidrar med. Cirkulära flöden, efterfrågeflexibilitet, delningsekonomi, affärsmodeller, automationslösningar, standardiserade gränssnitt, AI och brukare i samspel är några nyckelbegrepp i området.

Om sektorn

Sektorn resurseffektiv bebyggelse inkluderar planering, byggande och drift av byggnader och anläggningar i städer, tätorter och övrig bebyggd miljö. Byggnader och anläggningar behöver lokaliseras och utformas så att resurseffektivitet beaktas i ett livscykelperspektiv.

Det pågår en stor inflyttning till städer. Det leder till ett behov av nya infrastrukturlösningar och genererar ett tryck på nybyggnad och uppgradering av befintlig bebyggelse. Detta ställer även krav på nya idéer och innovationer.

Svenska städer försörjs redan till stor del med förnybar energi, med värme från biobränslen (exempelvis från industriella biprodukter), avfall och restvärme via fjärrvärmenätens förnybara energikällor. Städer kan komma att bli allt mer självförsörjande på energi och med allt mindre utsläpp genom att förbättra bebyggelsens energiprestanda och byggnadernas roll i energisystemet.

Tillvaratagande av restvärme, byggnadsanknuten energitillförsel, lagring och flexibel användning av energi är viktiga delar i det sammanhanget. Många svenska städer ligger långt fram och kan bli allt mer av föredömen för andra, inom och utom landet.

Inom sektorn kommer det krävas samarbete på alla nivåer i samhället - nationellt, regionalt och lokalt. Följande utgör viktiga delar:

 • Planering inför ny bebyggelse av till exempel bostäder och anläggningar.
 • Resurseffektiv utformning och uppförande av byggnader och anläggningar.
 • Hur byggnaderna förvaltas, används och renoveras.

För att effektivisera energianvändningen i lokaler och bostäder är nya modeller och incitament för samverkan mellan hyresgäst och fastighetsägare en viktig del. En annan viktig fråga är behovet av att ta tillvara på potentialer för energieffektivisering vid renoveringar.