Fossilfria transporter

Energianvändningen för inrikes transporter står för cirka 25 procent av den slutliga energianvändningen i Sverige. Energieffektivisering utgör ett viktigt medel för att nå en fossilfri transportsektor.

Strategiska områden och avgörande frågor inom sektorn. Klicka på bilden för att göra den större. 

Innehållet i strategin

+

Strategiskt område: Transporteffektivt samhälle för persontransporter

Avgörande frågor

 • Kombinerad mobilitet och mikromobilitet
 • Hållbar tillgänglighet till fritids- och serviceaktiviteter
 • Bryta bildominansen i små orter, villaområden och stadsnära landsbygd
 • Trygg och hållbar tillgänglighet vid långväga resor och kontakter

Om det strategiska området

Med ett transporteffektivt samhälle avses överflyttning till mera effektiva trafikslag, exempelvis cykel, spårbunden trafik och sjöfart. I området är en utvecklad kollektivtrafik med hållbara affärsmodeller samt nya delade mobilitetslösningar exempel på viktiga lösningar.

Det kommer också att behövas en minskad efterfrågan på resor och transporter som resfria möten och samordnade inköp. Att få till beteendeförändringar som gör att bilister i högra utsträckning väljer cykel och andra lätta fordon är kanske den viktigaste utmaningen för området tillsammans med möjligheterna till mer transporteffektiva resor och möten på landsbygden.

+

Strategiskt område: Transporteffektiva och fossilfria godstransporter

Avgörande frågor

 • Transporteffektivitet
 • Fossilfria och energieffektiva transporter
 • Trafikeffektivitet 
 • Ekonomiska styrinstrument

Om det strategiska området

I området Transporteffektiva och fossilfria godsfordon är bättre logistik av avgörande betydelse som exempelvis ruttplanering, fyllnadsgrad och samlastning. Utvecklingen mot ökad intermodalitet, d.v.s. när ett gods flyttar mellan lastbil, tåg och sjöfart, har stått relativt stilla, så frågan är hur intermodaliteten kan växa i betydelse. Varuägarna kommer vara viktiga aktörer för en förbättrad logistik och effektivare transportflöden. Att hantera den starkt ökande e-handel och göra den mer hållbar kommer att bli en utmaning för branschen.

En annan trend som kan påverka branschen är fler autonoma godsfordon. En ökad elektrifiering, vilket även inkluderar elvägar, kommer att vara en del av lösningen för både energieffektivisering och fossilfrihet på kort sikt men det stora genomslaget förväntas på lite längre sikt.

+

Strategiskt område: Arbetsmaskiner

Avgörande frågor:

 • Marknadsintroduktion
 • Bristen på nätkapacitet
 • Lösningar äldre arbetsmaskiner
 • Ny kompetens behövs
 • Automatisering
 • Framtida kartbild över biodrivmedel, elektrifiering och vätgas
 • Effektivisering arbetsmaskiners hjälpsystem
 • Upphandlingsdialog

Om det strategiska området 

I området arbetsmaskiner är en ökad energieffektivitet samt ett bränslebyte från framförallt diesel till fossilfria bränslen av avgörande betydelse. För ökad energieffektivitet är byte av drivlinor samt användning av telematik (trådlös automatiserad kommunikation) för att påverka bränsleförbrukning möjliga åtgärder. Ruttoptimering d.v.s. hur planeringen av den körda sträckan utförs på ett så effektivt sätt som möjligt, har potential inom såväl bygg och anläggning som jordbruk.

+

Strategiska områden som i nuläget inte valts ut och varför

Förnybara drivmedel ingår inte i de strategiska områden som prioriterats. Det beror dels på att det redan finns flera effektiva styrmedel som driver på utvecklingen mot en ökad andel biodrivmedel, dels på att frågan har integrerats i det strategiska området transporteffektiva och fossilfria godstransporter.

Påverkan från omvärlden kom upp på den hearing som hölls för sektorn fossilfria transporter. Området kommer att hanteras genom att en beskrivning av sektorn redovisas i rapporten Sektorsstrategi för Fossilfria transporter ER 2021:18.

Om sektorn

Inom sektorn ska en strategi för en fossilfri transportsektor tas fram tillsammans och i samverkan med olika aktörer. Aktörerna kan vara offentliga aktörer, företag eller branschorganisationer.

Sektorsstrategiarbetet utgår från de politiska målen för både energi och klimat.

För att nå en fossilfri transportsektor behövs:

 • Energieffektiva och fossilfria transporter
 • Ett mer transporteffektivt samhälle
 • Högre andel förnybara drivmedel

Det är en stor omställning som ska ske på kort tid och potentialen inom alla tre områden kommer därför att behöva utnyttjas för att nå de ambitiösa energi- och klimatmålen.

Strategin för Fossilfria transporter kommer att kontinuerligt justeras och ändras utifrån hur omvärldsfaktorer förändras. Det kan exempelvis vara att tekniken utvecklas, att kostnaden för olika tekniker sjunker eller att beteenden förändras snabbare än förväntat.