Produktion i världsklass

Med produktion i världsklass menas resurseffektiv produktion, resurseffektiva produkter i cirkulär kontext. I sektorn inkluderas industri, serverhallar, deras produkter och den produktionsnära tjänstesektorn.

Strategiska områden och avgörande frågor inom sektorn. Klicka på bilden för att göra den större.

Strategins innehåll

+

Strategiskt område: Resurseffektiv produktion

Områdets avgörande frågor

 • Organisatoriskt och tekniskt förändringsarbete integrerar resurs- och energieffektivitet i systemsyn
 • Samverkan och kunskapsspridning krävs både för att nyttiggöra kända lösningar och för att komma fram till nya och transformativa
 • Energiintensiv industri analyserar i exergi- och flödesperspektiv
 • Digitalisering inklusive interkonnektivitet

Tillståndsmål

Resurseffektiv energianvändning är integrerat i företagens förbättringsarbete (energiintensiva företag och stora energianvändare).

Energiintensiva företag inklusive serverhallindustrin, analyserar och optimerar sin energianvändning utifrån en helhetssyn för att få maximal nytta av energin.

Plattformar för förändringsarbetet tas fram och utvecklas dynamiskt efter behov.

Svenska företag är i framkant gällande digitalisering av produktionen.

+

Strategiskt område: Resurseffektiva produkter

Områdets avgörande frågor

 • Design för minskad energianvändning i produktionen
 • Minska energianvändningen hos kunder och slutanvändare, inklusive tjänster och råvaruanvändning
 • Produkt- och tjänsteutveckling för minskad resursanvändning i återvinningscykeln.

Tillståndsmål

Alla produkter är resurseffektiva och används på ett resurseffektivt sätt.

Ett proaktivt sektorsövergripande samarbete och samverkan mellan olika typer av aktörer är etablerat i leverantörs och användarled.

+

Strategiskt område: Resurseffektiva värdecykler

Områdets avgörande frågor

 •  Leverantörskedjor ska vara resurseffektiva för att slutas till cykler
 • Material- och energiflöden hanteras i ett cykliskt perspektiv
 • Resurseffektiv energianvändning är integrerat i produktutvecklingen

Tillståndsmål

År 2030 är energisystemet cirkulärt organiserat utgående från optimerade energi- och materialflöden. Förutsättningar för aktörerna att skapa värde finns i alla delar av den cirkulära processen. Affärsmodeller som möjliggör samarbete har etablerats.

+

Strategiskt område: Samverkan i systemet

Områdets avgörande frågor

 • Energianvändning optimeras ur ett exergiperspektiv för att lokalt/regionalt få mesta möjliga nytta av insatt energi
 • Tvärvetenskapliga samarbeten och aktörssamverkan som industrikluster, regionala energi- och materialsamarbeten

Tillståndsmål

En bred tvärsektoriell samverkan mellan lokala aktörer är etablerad för att skapa nyttor som bidrar till att Sverige når energi- och klimatmålen och stärkt konkurrenskraft.

Systematiskt arbete som utgår från ett exergiperspektiv (helhetssyn med maximal nytta av tillgänglig energi) och samverkan i det lokala/regionala energisystemet gör energi till en drivkraft för hållbar näringslivsutveckling.

Genom att lokalt erbjuda komparativa fördelar i världsklass ur ett hållbarhetsperspektiv stärks hemmamarknaden och möjligheten att attrahera investeringar ökar.

Om sektorn

Sektorn innefattar tillverkande industri, deras produkter och den produktionsnära tjänstesektorn. Strategierna ska bidra till att resurseffektivisera egen energianvändning och att möjliggöra att andra aktörers kan effektivisera sin. Aktörerna inom sektorn har en nyckelroll att bidra till resurseffektivitet i leverantörskedjorna som på sikt behöver slutas till cirkulära flöden. Det är av grundläggande betydelse att planerna ska omsättas i faktiska aktiviteter.

Hållbar resursanvändning blir med tiden ett absolut villkor för näringslivets konkurrenskraft och framtida tillväxt i Sverige. Efterfrågan på energieffektiva lösningar är stor och kommer att öka. Ständigt nya möjligheter kräver, tillsammans med befintliga lösningar som inte når bred implementering, dynamiska strategier och ett adaptivt förhållningssätt för att svenska företag ska kunna ligga i framkant. Vi behöver samverka för att möta de stora utmaningar och snabba förändringar som vi vet redan är här.

Genom sin produkt- och tjänsteutveckling kan företag bidra till en hållbar utveckling, både inom och utanför Sveriges gränser med möjlighet till affärsutveckling.

Innovation och kommersialisering av energieffektiva produkter, system och tjänster är viktiga grundförutsättningar, liksom automation och digitalisering. Det finns stora möjligheter för nya företag, produkter och marknader att växa fram.

Industrin är tillsammans med den industrinära tjänstesektorn, handelssektorn och konsumenten en nyckelaktör på vägen mot en cirkulär ekonomi. Industrin står för mer än en tredjedel av den slutliga energianvändningen i Sverige och är därmed en viktig del i arbetet.