Långsiktig renoveringsstrategi

Boverket har tillsammans med Energimyndigheten fått i uppdrag att ta fram ett förslag till en långsiktig renoveringsstrategi. Uppdraget genomfördes under 2019 och innebar en del förändringar jämfört med tidigare strategier för energieffektiviserande renovering.

Innehåll i strategin

Artikel 2a i direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31EU med ändring genom EU 2018/844) kräver att varje medlemsstat ska fastställa en långsiktig renoveringsstrategi till stöd för renovering av det nationella byggnadsbeståndet. Strategin omfattar både offentliga och privata aktörer. 

Målet med strategin är att byggnaderna ska nå en så hög grad av energieffektivitet att fasa ut direkt förbränning av fossila bränslen i bebyggelsen senast 2050. Målet är också att underlätta en kostnadseffektiv omvandling av befintliga byggnader till nära-nollenergibyggnader. 

Varje medlemsstat ska i sin långsiktiga renoveringsstrategi fastställa en färdplan med åtgärder och nationellt fastställda mätbara framstegsindikatorer för att säkerställa att arbetet mot det långsiktiga 2050-målet att minska växthusgasutsläppen i unionen med 80–95 procent jämfört med 1990 års nivåer. 

Färdplanen ska innehålla indikativa milstolpar för 2030, 2040 och 2050 och ange hur dessa milstolpar bidrar till att uppnå unionens energieffektivitetsmål i enlighet med direktiv 2012/27/EU.  

Regeringen rapporterade den tredje nationella strategin för energieffektiviserande renovering till kommissionen 2020 i samband med rapportering av den Sveriges fjärde nationella handlingsplan för energieffektivisering. 

Därefter ska den långsiktiga renoveringsstrategin levereras som en del av den nationella energi- och klimatplanen som sedan revideras vart tionde år med en lägesrapportering vartannat år. 

En uppdaterad version av Sveriges nationella energi- och klimatplan, med en lägesrapportering av renoveringsstrategins färdplan och indikativa milstolpar, levererades till kommissionen i oktober 2023.

Rapport: Sveriges utkast på integrerad nationell energi- och klimatplan, regeringen