Nära-nollenergibyggnader

Senast den 31 december 2020 ska EU:s medlemsstater se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader. Arbetet mot att få fler energieffektiva byggnader pågår och genomförs i nära samarbete med Boverket.

En tredjedel av Sveriges energianvändning går till bostäder och lokaler, varav närmare 60 procent går åt till uppvärmning. Inom fastighetssektorn är möjligheterna stora att använda energin effektivare. Potentialen för att spara energi genom att förbättra byggnadernas energiprestanda är stor.

Senast den 31 december 2020 ska EU:s medlemsstater se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader, enligt det omarbetade direktivet om byggnaders energiprestanda. Medlemsländerna ska även vidta åtgärder för att stimulera att byggnader som renoveras omvandlas till nära-nollenergibyggnader.

Direktivet innebär att alla nya byggnader på sikt ska vara mycket energieffektiva och att ombyggnad ska göras så att man väsentligt förbättrar byggnadens energiprestanda. I regeringens skrivelse Vägen till nära-nollenergibyggnader (Skr. 2011/12:131) presenteras Sveriges handlingsplan för nära-nollenergibyggnader.

Arbetets omfattning, syfte och budgetram

Energimyndighetens arbete med nära-nollenergibyggnader består av flera delar och genomförs i nära samarbete med Boverket.

Det övergripande syftet med arbetet är att få fram underlag för att se hur byggreglerna gällande energihushållningskraven kan sättas mot bakgrund av kraven från EU samt att höja kunskapsnivån om lågenergibyggande. Även en definition av nära-nollenergibyggnader ska tas fram och ska börja gälla från och med 31 december 2018.

Via regleringsbrevet 2014 tilldelades Energimyndigheten sammanlagt 120 miljoner kronor mellan 2014-2017 för insatser som främjar lågenergibyggande. Energimyndigheten har efterfrågat en fortsättning på uppdraget.

Pågående arbete

Utvärdering av lågenergibyggnader

2014 startade Energimyndigheten ett projekt för mätning och demonstration av lågenergibyggnader som en del av Energimyndighetens arbete med nära-nollenergibyggnader. Syftet med projektet är dels att visa på exempel från lågenergibyggande, samla in erfarenheter samt att erhålla data från energimätningar i nybyggda eller nyrenoverade lågenergibyggnader. Tre utlysningar genomfördes mellan 2014-2015 och totalt har 36 byggnader antagits till projektet. Projektet ska slutredovisas 2017-12-31. I projektets slutredovisning kommer också en uppdatering av det genomförda uppdraget "Kontrollstation 2015" att ingå.

Utvärdering av befintliga lågenergibyggnader (Boverkets webbplats)

Kunskaps- och kompetenshöjande insatser

Energimyndigheten stödjer utbildnings- och kompetenshöjande insatser för att öka medvetenheten och kunskapen om energieffektiva byggnader brett inom fastighets- och byggbranschen. Energimyndighetens kompetenshöjande insatser syftar till vidareutbildning av nyckelaktörer i byggbranschen.

Energilyftet - för dig som arbetar med framtidens byggnader

Genomfört arbete

Kontrollstation 2015

2014-2015 genomförde Energimyndigheten tillsammans med Boverket ett uppdrag i form av en fallstudie, som syftade till att utvärdera hur byggnadens energiprestanda påverkar kostnader, tekniska egenskapskrav och miljöaspekter. Det ingick också att redogöra för andra nordiska länders arbete med nära-nollenergibyggnader. Rapportering av uppdraget i juni 2015 var en delrapport, där redovisades analyser för 3 byggnader. Några slutsatser av fallstudien är att lågenergibyggnader använder mindre energi och har därmed lägre resursutnyttjande i driftsfasen. Men detta förutsätter större investeringar i klimatskal och installationer och denna fallstudie visar att det kan vara svårt att få tillbaka hela denna merkostnad i form av minskade uppvärmningskostnader under byggnadens livslängd.

Utvärdering av lågenergibyggnader - en fallstudie (Rapport på Boverkets webbplats)

Definition av energiprestanda och kvantitativ riktlinje

I regleringsbrevet inför 2015 fick Boverket i uppdrag att, i nära dialog med Energimyndigheten, föreslå definition och kvantitativ riktlinje avseende energihushållningskrav för nära-nollenergibyggnader. Uppdraget innebar att föreslå vad nära-noll ska innebära i Sverige i form av krav på byggnaders energiprestanda. Ett förslag togs fram som omfattar dels hur kraven ska ställas, det vill säga vilken energimängd som ska räknas in i byggnadens energiprestanda, och dels vilka nivåer på energiprestandan som ska gälla för nära-nollenergibyggnader.

Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader (Rapport på Boverkets webbplats)