Energieffektiva fönster och dörrar

Upp till en tredjedel av husets värme försvinner genom fönstren på en villa med äldre så kallade tvåglasfönster. Fönster med dålig isolering kan också orsaka kallras, vilket du ofta upplever som golvdrag och att det blir kallt om fötterna. För att råda bot på det finns olika alternativ på åtgärder.

Den enklaste åtgärden när det kommer till fönster och dörrar är att se över tätningslisterna och eventuellt sätta i nya om de gamla är slitna. Du kan också använda ett draperi för dörren och vara noga med att fälla ner persiennerna eller dra för gardinerna på natten för att värmen ska stanna inomhus. 
 
Om du vill öka isoleringsvärdet (U-värdet) för ett fönster finns det två vägar att gå. Renovera eller byta ut fönstren. 
 • Fakta om U-värde

  • Fönstrets och dörrens U-värde anger hur energieffektiva de är. Ju lägre siffra desto bättre.
  • Energieffektiva fönster har U-värde på 1,0 eller lägre, vanliga treglasfönster har U-värde runt 2,0, medan tvåglasfönster har U-värde runt 3,0. Det innebär att energieffektiva fönster isolerar dubbelt så bra som vanliga treglasfönster och tre gånger så bra som tvåglasfönster.

Renovera välbevarade fönster

För hus med bevarandevärde eller kulturhistoriskt värde är det lämpligt att renovera fönstren. Det gäller generellt också för fönster där karm och båge är i gott skick. Rådet är då att behålla fönstret och komplettera med ett extra energiglas på insidan av fönstret, alternativt byta ut innerfönstret till ett energiglas eller isolerglas. På så sätt kan förlusterna halveras, utan att utseendet på fönstren ändras så mycket. 

Byt ut fönster i dåligt skick

Om fönstren och dörrarna är i dåligt skick och har högt U-värde, är det ofta lönsamt att byta ut dem. Välisolerade fönster är varma på insidan  och bidrar därför till ett behagligare inomhusklimat. Det kan göra att du kan sänka inomhustemperaturen utan att komforten försämras.
 

Checklista för byte av fönster och dörrar:

 • När fasaden ändras kan bygglov behövas, kolla vad som gäller för ditt hus och i din kommun. 
 • Ta hjälp av den frivilliga energimärkningen! Fönsterbranschen har en frivillig energimärkning som tar hänsyn till isolerförmåga för glas, båge och karm.
 • Ställ krav på isolerförmåga, dagsljusinsläpp och solvärmeinsläpp. Det sistnämnda är viktigt om du har stora fönsterytor i syd eller västlig riktning. Solavskärmning kan också ordnas genom takutsprång, markiser, pergola eller utanpåliggande persienner.
 • Ta kontakt med en fönsterinstallatör. Rätt installation är viktigt för att slutresultatet ska bli bra.   
 • Om du ska renovera fönster med isolerglas kan det vara bra att ta kontakt med en glasmästare. 
 • När du har bytt fönster och dörrar är det bra att anpassa styrning och reglering av värmen. Har du ett hus med självdragsventilation så se till att ventilationen fungerar även efter att du tätat.
 • Du kan behöva bygglov

 • Inom detaljplanelagt område krävs det ofta bygglov för att ändra en byggnads yttre utseende. Det kan till exempel gälla att byta fasadbeklädnad, fönster eller att byta taktäckningsmaterial. Om en sådan åtgärd planeras i samband med tilläggsisolering kan kommunen meddela om bygglov behövs. Vänd dig till kommunens byggnadsnämnd för att få reda på vad som gäller.
 • Bevara kulturhistoriska värden

 • En byggnads kulturhistoriska värde kan ligga i dess byggnadsteknik, arkitektur, ålder, eller dess samhällshistoriska betydelse. Ändringar av hus ska alltid utföras varsamt och man är alltid skyldig att tillvarata en byggnadskvalitet. Byggnader som är särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt får inte förvanskas.

 • Ibland är sådana hus utpekade i olika typer av bevarandeprogram eller inventeringar. En del detaljplaner innehåller också ett skydd för byggnaders kulturvärden. Är du osäker på vad som gäller för ditt hus är det bra att prata med byggnadsnämnden i din kommun. 
 • Boverkets information om att renovera varsamt
Funktionen ”Nästa steg” är avstängd.
Återaktivera