Vindsisolering

Varm luft stiger uppåt. Tilläggsisolering av vinden fungerar därför som en termos, den behåller värmen på vintern och kan ge ett bättre inomhusklimat under sommartid. Potentialen för minskad energianvändning är stor, framför allt för äldre hus.  

I äldre hus sker ungefär 15 procent av värmeförlusterna i en villa genom vinden och taket. Tilläggsisolering av vinden är därför en relativt enkel och lönsam åtgärd, speciellt om nuvarande isolering är mindre än 20 cm.

Många äldre vindsisoleringar är bara 5–10 centimeter och i många fall går det att få plats med upp till 50 centimeter isolering. Investeringen består till största del av arbetskostnad och en mindre del materialkostnad. Tilläggsisolering av en vind kan till exempel göras genom isolering i skivform eller genom att spruta lösull över vindsbjälklaget.  

Tilläggsisolering av vind i tre steg

Steg 1: Kontrollera befintlig isolering och tätskikt: 

 • Att befintlig isolering är torr och ligger i ett jämntjockt lager.   
 • Att tätskiktet mot undertaket är helt så att fuktig luft inte kan tränga upp till vinden.   
 • Att kondens inte bildas på murstock och ventilationskanaler.   
 • Att genomföringar för ventilation och internetkablar är tätade.     
 • Att vindsluckan upp till vinden är tät, för att undvika att fuktig inomhusluft tar sig upp till vinden. 
 • En spång på vinden ovanför isoleringen underlättar inspektion av takets insida och isoleringens skick.
 • Hus som byggts före 1980-talet saknar vanligtvis tätskikt vilket innebär större risker för fukt och därmed mögelpåväxt om förutsättningarna för isoleringen ändras.    

Steg 2: För att veta hur mycket isolering du behöver komplettera med så börja med att kontrollera tjockleken på befintlig isolering.

 • Mät djupet på isoleringen tills det tar stopp i vindsbjälklaget och läs av tjockleken. Är det isolerskivor så mät vid en takstol eller mellan skarvarna.  Det kan vara bra att mäta på ett par olika ställen. Isoleringen bör vara jämnt fördelad över hela ytan.
 • Mät ytan på vinden för att kunna räkna ut hur mycket material du behöver. · 
 • Rådfråga sedan kommunens energi- och klimatrådgivare eller en hantverkare.

Steg 3: Genomför arbetet själv eller ta in offerter från en hantverkare. 

 • Det kan först behöva göras mindre snickeriarbeten för att isoleringen ska kunna läggas på plats. När det är klart kan vinden isoleras.
 • Välj vilken typ av isolering du ska använda. Isolering kan förekomma i form av lösull som blåses ut över din befintliga isolering eller genom fasta isolerrullar eller skivor. Dessa rullas ut på vindbjälklaget och arbetet tar endast några timmar beroende på vindens storlek och utformning. ·     
 • Om en hantverkare ska sköta arbetet, välj en certifierad utförare enligt exempelvis ”Behörig lösull” ifall du valt att isolera med lösull.  

Håll fukten borta

När du tilläggsisolerar vinden kommer temperaturen att sjunka och kan i vissa fall leda till kondensbildningen. Se till att vinden har en fungerade ventilation så att fukt kan transporteras ut.

I äldre hus brukar ventilationen av fukten skötas av luftspalter som finns där taken möter väggarna eller genom en ventilationskanal som sitter på gaveln uppe mot taknocken. Var också noga med att isoleringen som läggs på vinden inte blockerar dessa luftspalter.

För att undvika fuktskador och kondens är det också viktigt att den fuktiga inomhusluften inte tar sig upp till vinden genom till exempel vindsluckan eller genomföringar (exempelvis för kabeldragning för internet) i vindsbjälklaget. Detta kan förebyggas med hjälp av isolering vid genomföringar och tätningslister runt vindsluckor och dörrar som leder till vinden.

Att huset har en god frånluftsventilation minimerar också risken att luft från bostaden når upp till vinden. Hus som byggts före 1980-talet saknar vanligtvis tätskikt vilket innebär större risker för fukt och därmed mögelpåväxt om förutsättningarna för isoleringen förändras.

 • Tips!

 • Ta gärna som vana att regelbundet inspektera att isoleringen ligger intakt och att inga fuktskador har uppstått på vinden.

För mer information om hur du undviker fukt vid tilläggsisolering så rekommenderar vi att du tar hjälp av en fuktsakkunniga hantverkare för att få hjälp med att isolera rätt och energitätt. 

Vad sparar jag på att tilläggsisolera vinden?

För de allra flesta hus är tilläggsisolering av vind en lönsam åtgärd. Om vi antar att du har 10 cm befintlig isolering och väljer att tilläggsisolera vinden med ytterligare 15 cm, totalt 25 cm isolering så blir det minskade värmebehovet cirka 2 800 kWh per år eller 7 000 kr per år räknat på ett elpris motsvarande 2,50 kr per kWh.

Ta hjälp av ett proffs

Ta hjälp av en erfaren hantverkare för att få hjälp med att isolera rätt och energitätt. Företag som säljer isolering brukar också ha information om du bäst går till väga.

Om du är osäker på vilken lösning som är bäst för ditt hus kan det vara värt att kontakta en sakkunnig, till exempel medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) eller något företag i nätverket byggdoktor.com

Ett sätt att avgöra husets behov av isolering är termografering med värmekamera. Det är också ett bra sätt att kontrollera att arbetet gjorts ordentligt efter isoleringen. Under den första vintersäsongen efter att arbetet utförts är det också bra att kolla att husdelarna som isolerats ser bra ut, utan dålig lukt eller synbara tecken på mögel. 

 • Tänk på!

 • Ett välisolerat hus tar längre tid att kylas ut vid elavbrott. Men tänk på att vädra om du har mekanisk ventilation.
  Läs mer om elavbrott.