Exempel på besparingar av åtgärder

Hur mycket en åtgärd kan ge i minskad energianvändning och i minskade energikostnader beror på ditt hus förutsättningar och var i landet du bor.

En bra utgångspunkt för att ta reda på husets besparingspotential är titta på åtgärdsförslagen i husets energideklaration.

Nedan anges några generella exempel på uppskattad energibesparing av enskilda åtgärder i ett äldre hus. Exemplet utgår från 1,5 plans hus med ett energibehov av värme och varmvatten på 20 000 kWh per år.  

Om du gör flera åtgärder samtidigt blir den faktiska energibesparingen av respektive åtgärd lägre än om du gör var och en för sig. Det går alltså inte att rakt av summera ihop besparingen av flera åtgärder.

Åtgärd
Besparing i procent per år
(husets energibehov)
Tilläggsisolering av ytterväggar
13 %
Tilläggsisolering av vind
10 %
Byte till fönster med lägre U-värde
14 %
Byte från mekanisk frånluft till mekanisk från- och tilluft med värmeväxling (FTX)
16 %
Byte till effektiva kranar
8 %
Installation av styr- och reglersystem för värme

5–20 %
(besparingen är större vid vattenburen värme och lägre vid direktverkande el)

Byte av termostater för radiatorer (element)
4 %

Källa: Rapport: Potential för energieffektivisering i småhus, Förstudie Besmå, juni 2019 (pdf)