Arbeta strategiskt med energieffektivisering

För att maximera energieffektiviseringen behöver du arbeta strategiskt. Här hittar du information om energikartläggning och andra viktiga verktyg.   

Lägre energikostnader

Genom att genomföra åtgärder för energieffektivisering kan energikostnaderna minska.  

Bättre arbetsmiljö 

Vid arbete med driftoptimering och underhåll kan energianvändningen minska samtidigt som det leder till bättre arbetsmiljö. Nya och mer effektiva system är ofta både tystare och renare. Vid byte kan därför arbetsmiljön förbättras, exempelvis genom förbättrad luftkvalitet, belysning och ljudvolym. 

Minskad miljöpåverkan 

Genom att arbeta med energifrågan tar organisationen ett samhällsansvar och bidrar till de nationella energi- och klimatpolitiska målen. 

Rustad för framtiden 

Att använda energi effektivt är ett grundläggande lagkrav. Med ett systematiskt och strukturerat energiarbete är organisationen proaktiv och står rustad inför framtiden och eventuella skärpta lagkrav.    

Fler mervärden av energieffektivisering

Planera, genomför och följa upp 

För att energiarbetet inom en organisation ska bli långsiktigt behöver energifrågan bli en del av det dagliga arbetet. Att arbeta systematiskt med energieffektivisering innebär att medvetet och kontinuerligt planera, genomföra och följa upp åtgärder för att ständigt förbättra energiarbetet.  

Innehållet riktar sig till företag men passar även för offentlig sektor:

Energikartläggningen utgör grunden

För att kunna arbeta systematiskt med energifrågorna är det viktigt att få koll på organisationens nuläge och förutsättningar.  

En energikartläggning är grunden i organisationens systematiska energiarbete och rapporten som energikartläggningen resulterar i är ett bra beslutsunderlag för hur din organisation sedan ska gå vidare med att genomföra åtgärder. I rapporten kan du till exempel se hur mycket energi din organisation och dess olika delar använder. 

Energikartläggning

Energipolicy och energimål

Genom att ta fram och kommunicera en energipolicy kan din organisation konkretisera er vision för energiarbetet. En energipolicy fungerar som en ledstjärna i arbetet med att införa och förbättra organisationens energiarbete.

Energimål ska konkretisera arbetet med att effektivisera energianvändningen. Genom att sätta upp och förankra mål blir det enklare att få igång ett strukturerat arbete med ständiga förbättringar.

Energipolicy och energimål

Åtgärder och handlingsplan

Utifrån energikartläggning, policy och mål kan du sortera och prioritera bland kostnadseffektiva åtgärder och göra en handlingsplan.

Här kan du läsa om lämpliga kriterier för prioritering av åtgärder, metoder för lönsamhetsberäkning och hur man tar fram en handlingsplan. 

Åtgärder och handlingsplan

Genomför åtgärder

Nu är det dags för det som allt systematiskt energiarbete syftar fram till - att genomföra åtgärder! Det görs i enlighet med prioriteringarna i handlingsplanen.

Här får du information om finansiering av åtgärder, investeringsfria åtgärder, energitjänster och hur man arbetar tillsammans med konsulter på bästa sätt. 

Genomför och finansiera åtgärder

Uppföljning

En av de viktigaste byggstenarna för ett framgångsrikt energiarbete är att kontinuerligt följa upp energianvändning, genomförda åtgärder och arbetet inom energiorganisationen.

Genom uppföljning av organisationens energiarbete kan du återkoppla resultaten till ledningen, skapa engagemang hos medarbetarna, lära dig av misstag och få en möjlighet att åtgärda dessa. 

Uppföljning

Gröna avtal ger goda resultat

Här kan du läsa mer om gröna hyresavtal och hur det kan implementeras.

Gröna avtal ger goda resultat

Effektivt åtgärdspaket leder till maximala energibesparingar

Här kan du läsa mer om totalmetodiken som på ett lönsamt sätt ska förbättra energiprestandan i befintliga lokalbyggnader. 

Effektivt åtgärdspaket leder till maximala energibesparingar

Lärande exempel och guider gällande energi- och klimatomställning

Energimyndigheten har samlat erfarenheter från projekt inom programmet lokal och regional kapacitetsutveckling.  

Lokalt och regionalt kapacitetsutvecklande stöd

Energi- och klimatomställning i kommun och region