Om uppdraget energieffektivisering inom statlig förvaltning

Energimyndigheten leder samhällets omställning till ett hållbart energisystem. En viktig del i detta är att stötta olika aktörers arbete med energieffektivisering. Den 9 september 2022 fick Energimyndigheten uppdraget att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen.   

Energimyndigheten ska månadsvis samla in uppgifter om elanvändning inom den statliga förvaltningen samt vilka energibesparingsåtgärder som myndigheterna har vidtagit för att minska sin elanvändning.

Energimyndigheten ska bistå myndigheter med sådan information och rådgivning som de behöver med anledning av uppdraget, exempelvis energieffektiva åtgärder. Energimyndigheten arbetar också i nära samverkan med länsstyrelserna som har ett uppdrag att ge råd till kommuner och regioner om energibesparingsåtgärder.

Uppdraget ska slutredovisas 31 maj 2023

Energimyndigheten ska slutredovisa uppdraget till Regeringskansliet den 31 maj 2023. I slutredovisningen ska det ingå en redogörelse för hur mycket respektive myndighet minskat sin elanvändning under genomförandet av uppdraget. 

Frågor och svar om uppdraget

Varför ska den offentliga sektorn gå före när det gäller att minska energianvändningen?

Det är viktigt att hela samhället bidrar till att minska energianvändningen, och det offentliga bör gå före och visa vägen.  Den offentliga förvaltningen (staten, regionerna och kommunerna) använder en stor mängd energi för uppvärmning, varmvatten och driftel 

Kan Energimyndigheten rekommendera vilka åtgärder som offentlig sektor ska genomföra?

I Energimyndighetens uppdrag ingår att bistå myndigheterna med råd och information om hur de kan minska elanvändningen och energieffektivisera. Vi bistår även Länsstyrelsen som ska ge råd och stöd till kommuner och regioner i deras arbete med att minska energianvändningen.

Energimyndigheten har expertkunskap inom energiområdet och erfarenhet av att arbeta med energibesparing och energieffektivisering. Vi har samlat förslag på åtgärder på vår webb. 

Bland förslagen finns både investeringsfria åtgärder som kan genomföras snabbt och åtgärder som tar längre tid att genomföra. Det är upp till varje organisation att bedöma vilka åtgärder som är möjliga och lämpliga att genomföra. I arbetet med energieffektivisering är det viktigt att säkerställa att de lagar och krav som berör inomhusmiljö och arbetsmiljö uppfylls.

Ska kommuner och regioner, precis som myndigheter, rapportera in sin elanvändning till Energimyndigheten?

Inom ramen för det här uppdraget har kommuner och regioner ingen skyldighet att lämna in uppgifter om sin elanvändning eller energianvändning. Däremot är kommunerna sedan tidigare skyldiga att på begäran av Energimyndigheten lämna vissa uppgifter om sin energiplanerin

Vilka el, energibesparingar kan uppdraget leda till?

2021 uppgick den totala temperaturkorrigerade energianvändningen för uppvärmning och varmvatten i lokaler inom den offentliga förvaltningen (staten, regionerna och kommunerna) till 7,8 TWh.

Den energianvändning till uppvärmning som kom från el uppgick till 0,78 TWh. Lokalers driftel (verksamhetsel och fastighetsel) uppgick under samma period till 4,8 TWh inom den offentliga förvaltningen.

Verksamhetselen, den el som går till verksamhetens användning i en lokalbyggnad, står generellt för upp till 20 procent av byggnadens totala energianvändning. Det är med andra ord en betydande del av användningen som uppdraget omfattar. I det fall aktörer inom den offentliga förvaltningen sammanlagt minskar sin elanvändning med 10 procent leder det till en besparing på 0,4 TWh.

Vilka potentialer finns?

Det finns stora möjligheter till energibesparing inom offentlig sektor. Ett exempel gäller simhallar. I Sverige finns cirka 450 offentliga badhus/simhallar och många av dessa är i behov av renovering eller ombyggnad.

Det är inte ovanligt att energianvändningen uppgår till över 500 kWh/m2år och den totala energianvändningen i svenska badhus har uppskattats till cirka 800 GWh.

I rapporten Energieffektivisering (framtagen av Belok) i badhus anges en generell energibesparingspotential på 30 procent.

Mer information 

Nytt uppdrag till Energimyndigheten om energibesparing i statliga myndigheter

Uppdrag att vidta energibesparingsåtgärder inom den statliga förvaltningen - Regeringen.se