Revision och utvidgning av ekodesigndirektivet

Den 30 mars 2022 presenterade EU-kommissionen ett reviderat ekodesigndirektiv under initiativet för hållbara produkter (Sustainable Products Initiative, SPI).

Med förslaget vill EU-kommissionen utvidga ekodesigndirektivet på två sätt:

 • Till ett så brett utbud av produkter som möjligt med syfte att uppnå en cirkulär ekonomi.
 • Bredda omfattningen av krav på produkter till hela produktens livscykel.

Produkter som inte omfattas av SPI är livsmedel, foder, läkemedel, levande djur och växter, produkter av växter och djur som har direkt samband med deras framtida reproduktion. Dagens ekodesigndirektiv är begränsat till energirelaterade produkter.

SPI föreslås bli ett horisontellt ramverk i form av en förordning med delegerade förordningar under sig. Det kan vara produktspecifika eller omfatta flera produkter med liknande egenskaper. SPI kommer att fokusera mer på produkters design och hela värdekedjan än dagens ekodesign.

Initiativet SPI föreslår att följande hållbarhetsaspekter regleras:

 • produkters hållbarhet och tillförlitlighet
 • produkters återanvändbarhet
 • produkters uppgraderingsbarhet, reparerbarhet, underhåll och renovering
 • förekomst av potentiellt skadliga ämnen i produkter
 • produktens energi- och resurseffektivitet
 • återvunnet innehåll i produkter
 • återtillverkning och återvinning av produkter
 • produkternas koldioxid- och miljöavtryck
 • produkternas förväntade generering av avfallsmaterial.

Förslaget innehåller även områden som:

 • digitala produktpass
 • märkning
 • fastställande av kriterier för miljövänlig offentlig upphandling samt
 • en ram för att förhindra att osålda konsumentprodukter förstörs.

I förslaget är det stor fokus på de ekonomiska aktörernas skyldigheter, marknadskontroll, produkters överensstämmelse och anmälan av organ för bedömning av överensstämmelse.  

EU-kommissionen ger intressenter möjlighet att lämna synpunkter på förordningsförslaget till den 6 juni. 

Initiativ för hållbara produkter, EU-kommissionen