Vanliga begrepp

Inom ekodesign och energimärkning finns många olika begrepp och betydelser. Här definierar vi några av de mest centrala begreppen.

I ekodesigndirektivet är tillverkare respektive importör centrala begrepp.

Tillverkare

Fysisk eller juridisk person som tillverkar produkter som omfattas av ekodesigndirektivet och som är ansvarig för att den produkten överensstämmer med detta direktiv i samband med dess utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande, under eget namn eller varumärke eller för eget bruk.

Om tillverkare enligt definitionen i den första meningen i denna punkt eller importör enligt definitionen nedan saknas, ska varje fysisk eller juridisk person som släpper ut produkter på marknaden och/eller tar produkter som omfattas av detta direktiv i bruk anses vara tillverkare.

Tillverkarens representant

Fysisk eller juridisk person som är etablerad i gemenskapen och som erhållit skriftlig fullmakt från tillverkaren att handla på dennes vägnar när det gäller samtliga eller en del av förpliktelserna och formaliteterna i samband med detta direktiv.

Importör

Fysisk eller juridisk person etablerad inom gemenskapen som inom sin näringsverksamhet släpper ut en produkt från tredjeland på gemenskapens marknad.

I energimärkningsdirektivet talas det istället om leverantör respektive återförsäljare

Leverantör

Tillverkaren eller dennes auktoriserade representant inom unionen eller den importör som släpper ut produkten eller tar denna i bruk på unionsmarknaden.

Om det inte finns någon sådan ska varje fysisk eller juridisk person som släpper ut produkter som omfattas av detta direktiv, eller tar dem i bruk, anses vara leverantör.

Återförsäljare

Detaljist eller annan person som säljer, hyr ut, erbjuder för avbetalning eller ställer ut produkter som är avsedda för slutanvändare.