Marknadskontrollrådet - ett nationellt samordningsorgan

Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll. 

Det fungerar framför allt som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, men rådet ska också underlätta allmänhetens kontakter med ansvariga myndigheter och samråda med näringsliv, konsumenter och andra intressenter.

Marknadskontrollrådet består av 17 marknadskontrollmyndigheter. Swedac ansvarar för ordförandeskap och sekretariat för Marknadskontrollrådet.

För närvarande är följande marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Energimyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Swedac
 • Transportstyrelsen