EU-projekt för en effektivare marknadskontroll

För att effektivisera marknadskontrollen samarbetar Energimyndighetens personal med sina europeiska motsvarigheter men även med svenska myndigheter som övervakar andra produktkrav som till exempel elsäkerhet. Utöver detta deltar vi i ett antal internationella marknadkontrollprojekt för att stärka marknadskontrollen.

Samarbete mellan EUs myndigheter

Ett samarbete finns mellan myndigheter i olika EU-länder som ansvarar för marknadskontroller av ekodesign och energimärkning. Myndigheterna utbyter information om testresultat, marknadskontrollplaner och arbetssätt. Detta görs bland annat under så kallade ADCO-möten (Administrative Cooperation) som hålls på EU-nivå två gånger per år.

Den svenska marknadskontrollen är organiserad så att respektive expertmyndighet hanterar marknadskontrollen över den eller de produktlagstiftningar som ligger nära myndighetens verksamhet.

Nordiskt samarbete i Nordsyn

Nordsyn är ett nordiskt samarbetsprojekt om marknadskontroll och policy för ekodesign och energimärkning. Nordsyns huvudfunktion är att främja nordiskt myndighetssamarbete och förbättra förutsättningarna för nordiska konsumenter och leverantörer vad gäller ekodesign och energimärkning.

Projektledare och kontaktperson för Nordsyn är Lovisa Blomqvist: lovisa.b...@energimyndigheten.se

Nordsyn är en arbetsgrupp under nordiska ministerrådet och mer information och kontakter finns här.

Myndigheter inom EU samarbetar i EEPLIANT

I oktober 2017 startade det europeiska marknadskontrollprojektet EEPLIANT 2. Projektet sträcker sig fram till 2020 och är en fortsättning på EEPLIANT 1 som löpte ut i juli 2017.

Projektets huvudsyfte är att främja de ekonomiska och miljömässiga fördelar som EU:s direktiv om energimärkning och ekodesign syftar till. Detta görs genom marknadskontroller av produkters uppsatta krav för energieffektivitet. Inom de kommande 2,5 åren kommer följande produktgrupper att granskas och provas:

I Sverige är det Energimyndigheten som är den ansvariga marknadskontrollmyndigheten för dessa produkter. Produkter som ska kontrolleras väljs ut utifrån ett riskbaserat tillvägagångssätt vilket betyder att produkter, som tillsammans står för en hög energianvändning på marknaden, prioriteras särskilt. Eventuella avvikelser kommer att hanteras via legala åtgärder.

Läs mer om EEPLIANT här.

Marknadskontrollrådet - ett nationellt samordningsorgan

Marknadskontrollrådet är ett nationellt samordningsorgan för frågor om marknadskontroll. Det fungerar framför allt som ett forum för informations- och erfarenhetsutbyte mellan myndigheter, men rådet ska också underlätta allmänhetens kontakter med ansvariga myndigheter och samråda med näringsliv, konsumenter och andra intressenter.

Marknadskontrollrådet består av 15 marknadskontrollmyndigheter. Swedac ansvarar för ordförandeskap och sekretariat för Marknadskontrollrådet.

För närvarande är följande marknadskontrollmyndigheter representerade i rådet:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Energimyndigheten
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Läkemedelsverket
 • Myndigheten för radio och tv
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Swedac
 • Transportstyrelsen

Marknadskontroll för däck inom MSTYR15

Energimyndigheten har deltagit i det EU-finansierade projektet MSTyr15 som startades i mars 2016 och avslutades i juni 2018. MSTyr15 är ett samarbetsprojekt mellan 15 marknadskontrollmyndigheter i EU och Turkiet. Resultat från projektet Butikskontroll Syftet med kontrollerna hos återförsäljare har varit att säkerställa att däck som säljs i fysisk butik eller via webbutik har rätt energimärkning. Av de totalt 1 070 däckkontrollerna har drygt 200 varit på däck som säljs online.

Totalt har Energimyndigheten öppnat 68 ärenden för att komma till rätta med fel och avvikelser hos återförsäljare i butik och även några på webben. Det har rört sig om både enskilda återförsäljare men även stora kedjor. Av ärendena är i dagsläget 60 redan avslutade.

Labbtester

En viktig del av projektet var att prova däcken i labb för att se om de lever upp till egenskaperna som står på energimärkningen. I Sverige skickades tre olika vinterdäck - respektive åtta olika sommardäck in till laboratorium.

Av totalt 11 provade däck blev fyra underkänt gällande rullmotstånd. Totalt av alla provade däck inom projektet var 10 % felmärkta, dvs hade värden till kundens nackdel. Även några däck hade en ”undermärkning” det vill säga de visade ett värde på energimärkningsetiketten som visade sig vara bättre efter provningen i laboratoriet, d v s till kundens fördel. Att bara 10 % av provade däck fallerade tyckte projektet var ett bra resultat, d v s du som konsument kan lita på energimärkningen av däck.

Dokumentationskontroll

Av alla provade däck har cirka 80 genomgått en dokumentkontroll. Det innebär att tillverkaren ska kunna visa provningsrapporter eller liknande styrker att värdet på energimärkningsetiketten motsvarar verkligheten. Energimyndigheten har begärt in underlag från 14 olika tillverkare av däck eller importörer som finns på den svenska marknaden. Kontrollerna pågår fortfarande de flesta tillverkare kan styrka de värden som anges på energimärkningsetiketten med teknisk dokumentation.

Energimärkningen har gett effekt

Majoriteten av däcken som har kontrollerats har haft energimärkningsklass A till C för våtgrepp. För bränsleeffektivitet har de allra flesta däcken värde C eller E. När energimärkningen började att gälla i november 2012 låg däckens värden gällande bränsleeffektivitet och våtgrepp på den nedre delen av skalan det vill säga E, F eller G.

Korrekt märkta däck sparar energi

Totalt har 14 medlemsstaters och Turkiet deltagit i projektet. Projektbudgeten var 2 miljoner Euro vilket motsvarar cirka 20 miljoner kronor och har finansierats av EU. Projektet beräknas bidra till gemensamma energibesparingar på minst 105 GWh per år genom att däck på marknaden kommer att ha korrekt märkning.

Varför gemensam marknadskontroll?

Erfarenheterna och resurser för marknadskontroll har varit mycket begränsade i många medlemsstater sedan reglerna för däck infördes 2012. MSTyr15 ska hjälpa till med kompetensutveckling av mindre erfaren personal, ta fram bra arbetssätt samt erbjuda en budget för att testa däck enligt gällande krav.

Resultat av projektet förväntas bli gemensamma arbetssätt för marknadskontroll vilket ska leda till att marknadskontrollen kan genomföras på ett mer kostnadseffektivt och konsekvent sätt, samt att öka medvetenheten och respekten för marknadskontrollen hos däckleverantörer och användare.

Konsortiet kommer även att arbeta nära med icke deltagande medlemsländer inom hela EES och den grupp som arbetar med administrativa frågor rörande däck inom EU. Dessutom kommer samarbete ske med en rådgivande grupp bestående av europeiska däcksföretag, konsument- och miljöorganisationer.

Mer information om resultaten på EU-nivå

Vill du få en snabb överblick av resultaten på EU-nivå finns dessa i följande rapport: MSTyr15-Final presentation 2018-05-30.