Ackumulatortankar (Lot 2)

Från den 26 september 2015 gäller ekodesign- och energimärkningskrav för ackumulatortankar. Kraven kommer att skärpas i flera steg och från den 26 september 2017 gäller även krav på varmhållningsförluster.

Ekodesign- och energimärkningskraven för varmvattenberedare och ackumulatortankar förväntas årligen tillsammans spara 125 TWh primärenergi inom EU från år 2020. Det motsvarar 26 miljoner ton koldioxid. Kraven förväntas dessutom leda till en årlig minskning av utsläpp av kväveoxider med ca 130 kiloton SOx-ekvivalenter.

Ekodesign

Ekodesignförordningen omfattar ackumulatortankar med en volym på ≤2000 liter. Pannor och värmepumpar som även kan leverera rumsuppvärmning omfattas av separata förordningar, se länk under Mer information till höger. Där finns även en länk till sidan med information om kraven för varmvattenberedare, som ingår i samma ekodesignförordning som ackumulatortankar.

Från 26 september 2015 gäller krav på produktinformation för ackumulatortankar. I produktinformationen ska bland annat varmhållningsförlusterna anges. Från 26 september 2017 gäller även krav på varmhållningsförluster. Hur stora varmhållningsförlusterna från en ackumulatortank får vara beror av volymen på tanken.

Energimärkning

Från 26 september 2015 finns krav på energimärkning för ackumulatortankar med en volym på ≤500 liter.

Vid försäljning av ackumulatortankar ska produkterna ha en energimärkningsetikett. På etiketten ska energiklass, effekt och volym för tanken framgå. Från 26 september 2017 ska ackumulatortankarna märkas med en etikett med energiklasserna A+ - F.

Solvärmeutrustning omfattas också av krav enligt energimärkningsförordningen. Produkterna ska inte ha någon energimärkningsetikett när de säljs separat, utan bara om de ingår i paket med varmvattenberedare. Tillverkare och importörer av solvärmeutrustning ansvarar dock för att tillhandahålla ett informationsblad i produktbroschyren eller andra handlingar som följer med produkten vid
försäljning.

Guide till förordningarna

EU-kommissionen har tagit fram en guide till antagna förordningar för att underlätta implementeringen. Guiden består dels av en sammanfattning och en förenklad version av förordningarna, och dels av en lista med frågor och svar. Det finns även ett Excel-verktyg framtaget för att beräkna effekten på paket.

Revidering

Arbetet med revideringen av ekodesign och energimärkning för ackumulatortankar pågår. revisionsstudien har kompletterats med arbete i tekniska arbetsgrupper, där Energimyndigheten har deltagit. Preliminära förslag för revidering finns i tabell nedan.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Rättelse av svensk översättning

EU-kommissionen har publicerat en rättelse av den svenska översättningen av ekodesignförordningen 814/2013. Begreppet storage water heaters har tidigare felaktigt översatts med ackumulatortankar. Av rättelsen framgår att begreppet ska översättas med förrådsvarmvattenberedare. Se dokument från kommissionen i listan nedan.

Dokument från EU-kommissionen