Ångpannor (Lot 7)

Det finns en förstudie om möjligheten att införa ekodesign- och energimärkningskrav på ångpannor.

Förslaget i förstudien från EU-kommissionens konsult omfattar ångpannor med en effekt under 50 MW. Besparingspotentialen för ångpannor över 50 MW täcks in av EU-direktivet 2010/75/EU om industriella utsläpp (integrated pollution prevention and control).

Slutrapporten av förstudien presenterades i december 2014. Rapporten konstaterar att ångpannor är en heterogen produkt som oftast byggs enligt köparens specifikation. De tekniska energieffektiviseringsförbättringarna som kan göras är främst på värmeväxlaren, styrning av förbränningsprocessen och användande av frekvensstyrning för att reducera elanvändningen.

Besparingspotentialen för ångpannor har analyserats utifrån tre tänkbara scenarier:

 1. Verksamheten pågår som vanligt (så kallad business as usual). Att genom en ökat medvetenhet fokusera på besparingspotentialen vid nyinköp.
 2. Ekodesignkrav: att genom krav på värmeväxlaren, styrning av förbränningsprocessen och användande av frekvensstyrning reducera elanvändningen och från år 2016 förbättra energieffektiviteten.
 3. Frivilliga överenskommelser: att kunna uppnå en snabbare energieffektivisering genom överenskommelser med branschföreträdare.

Ekodesign

På ett intressentmöte togs det fram tre punkter för att få ett bättre beslutsunderlag för hur processen med ekodesignalternativet tas vidare. I EU finns ett fåtal ångpannor installerade och ett fåtal tillverkare. Punkterna som togs fram vid intressentmötet är:

 • En uppbyggnad av en europeisk databas med information om pannors miljömässiga prestanda. Databasen skulle tas fram på uppdrag av EU med hjälp av branschorganisationer, anmälda organ, standardiseringsorganisationer och nationella energimyndigheter.
 • Ett intimt samarbete med standardiseringsorgan för att få fram provningsstandarder för att kunna jämföra olika pannors prestanda.
 • Att beakta ett underifrånperspektiv. För att få fram relevanta parametrar för ekodesignkrav är det viktigt med fallstudier. Genom analyser gäller det att få fram data om bland annat olika tekniska lösningar, kraft- och värmeproduktion, produktkostnader, installationskostnader. Genom ett underifrånperspektiv tillsammans med databasen kan verkliga produkttyper tas fram och då också med hjälp av återkoppling från intressenter.

Frivilliga överenskommelser

Ekodesigndirektivet möjliggör alternativet om frivilliga överenskommelser istället för reglering. Det förutsätter att någon typ av branschorganisation tar på sig ansvaret att säkerställa att ett antal krav enligt direktivet uppfylls. Kraven skulle bland annat kunna vara att:

 • alla intresserade företag ska ha möjlighet att delta
 • självregleringsinitiativet måste åtminstone täcka minst 70 procent av marknadsvolymenen hos de företag som deltar
 • konkurrensregler och hanterandet av företagsintern information måste beaktas
 • initiativet måste ta fram kravnivåer på prestanda för energieffektivisering och genomförandetider
 • initiativet regelbundet måste presentera hur arbetet fortgår till EU-kommissionen.

Under förstudien har det också framkommit att den största energieffektiviseringspotentialen finns hos befintliga ångpannor. Genom att byta ut ineffektiva, befintliga, pannor mot mer energieffektiva pannor kan den största energibesparingen göras.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
17 december 2014 Förstudie om ekodesignkrav på ångpannor (engelska)