Cirkulationspumpar

Ekodesignförordningen för cirkulationspumpar beslutades 2009, och kraven gäller från 2013. Kraven förväntas spara 23 TWh årligen år 2020 och 11 miljoner ton koldioxid. Två tilläggsförordningar finns. Från den 1 januari 2022 gäller krav även på integrerade cirkulationspumpar. 

Revidering

EU-kommissionen har låtit göra en revisionsstudie om cirkulationspumpar och slutrapporten publicerades i april 2018.

Slutrapport - Review study on Circulators (engelska, pdf)

EU-kommissionen höll ett samrådsmöte 2019 och nästa steg är omröstning om reviderade krav i ekodesignkommittén. När det blir aktuellt kommer det att publiceras på sidan aktuella möten.

Ekodesignkrav

Cirkulationspumpar används vanligen i byggnaders värmesystem för att pumpa runt vatten till radiatorer mm. De första ekodesignkraven gäller för fristående cirkulationspumpar på 1-2 500 watt och trädde i kraft 1 januari 2013. Från augusti 2015 skärps energieffektivitetskraven och dessutom omfattas även cirkulationspumpar som är inbyggda i till exempel värmepannor och värmepumpar.

Utöver krav på energieffektivitet finns även krav på produktinformation. Produktinformationskravet syftar främst till att den som köper en cirkulationspump ska få relevant produktinformation, men den är även viktig för marknadskontrollen. Produktinformation om cirkulationspumpar ska finnas på fritt tillgängliga webbplatser.

Endast högeffektiva ("intelligenta") cirkulationspumpar är tillåtna, det vill säga cirkulationspumpar som kan anpassa sin effekt beroende på behov.

I förordningen används ett energieffektivitetsindex (EEI), som är förhållandet mellan den årliga energianvändningen av en apparat och standardanvändningen hos en typisk liknande modell. Värdet ska vara så lågt som möjligt.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Dokument från EU-kommissionen