Datorer och servrar (Lot 3)

Ekodesignkraven förväntas kunna spara mellan 13 TWh och 16 TWh årligen från år 2020. Det motsvarar 5,5-7 miljoner ton koldioxid. Kraven ska revideras och en förstudie har genomförts för att undersöka hur nya krav kan ställas.

Förstudien undersöker hur en revidering av befintliga krav kan göras och resultatet finns att läsa på förstudiens webbplats.

Produkter som omfattas av förordningen är stationära datorer, bärbara datorer samt servrar. Den innehåller också krav för interna nätaggregat.Förordningen undantar bland annat hemmabyggda datorer och spelkonsoler.

Förordningen ställer krav på datorns energianvändning, med hänsyn till hur avancerad datorn är och om den är stationär eller bärbar. Det ställs också krav på datorns energianvändning i standby och viloläge, energistyrning och interna nätaggregatets effektivitet. Dessutom ställs krav på att tillverkaren ska tillhandahålla specificerad produktinformation. Kraven är baserade på kriterierna i den Energy Star (v 5.0), som är en form av frivillig energimärkning. Ekodesignkraven är dock obligatoriska. Det finns ingen obligatorisk energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (A-G-skalan) för datorer.

För servrar gäller kraven enbart för det interna nätaggregatet.

De första regleringarna träder i kraft den 1 juli 2014 och ersätts med tuffare krav den 1 januari 2016. Kravnivåerna hittas i förordningens bilaga II.

Bildskärmar, som tidigare behandlades i denna Lot, diskuterades i samband med revideringen av förordningen för tv-apparater. Mer information om förordningen för tv-apparater finns bland de interna länkarna till höger.

Revidering

Förordningen ska revideras senast under år 2018. Vid revisionen ska andra miljöaspekter vägas in, såsom resurseffektivitet och avfallshantering, förutom möjligheten att skärpa kraven till följd av utvecklingen på marknaden.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
11 april 2014 Utkast vägledning datorer
27 juni 2013 Ekodesignförordning 617/2013 (svenska)
27 juni 2013 Ekodesignförordning 617/2013 (engelska)
30 maj 2013 Slutrapport från förstudie