Datorer och servrar (Lot 3)

Ekodesignkraven förväntas kunna spara mellan 13 TWh och 16 TWh årligen från år 2020. Det motsvarar 5,5-7 miljoner ton koldioxid. Kraven för datorer och servrar är under revidering och en revisionsstudie har genomförts för att undersöka hur nya krav kan ställas.

Produkter som omfattas av förordningen är stationära och bärbara datorer samt servrar. Den innehåller också krav för interna nätaggregat. Förordningen undantar bland annat hemmabyggda datorer och spelkonsoler.

Förordningen ställer krav på datorns årliga energianvändning, som beräknas utifrån dess respektive energianvändning i frånläge, viloläge och vid tomgång. Kraven tar hänsyn till hur avancerad datorn är och om den är stationär eller bärbar. Det ställs även individuella krav på datorns energianvändning i viloläge, lägsta energiläge, frånläge samt krav på energistyrning och lägsta verkningsgrad för eventuellt internt nätaggregat. Dessutom ställs krav på att tillverkaren ska tillhandahålla specificerad produktinformation. Kraven är baserade på kriterierna i den Energy Star (v 5.0), som är en form av frivillig energimärkning. Ekodesignkraven är dock obligatoriska. Det finns ingen obligatorisk energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (A-G-skalan) för datorer.

För servrar gäller kraven enbart för det interna nätaggregatet.

De första regleringarna trädde i kraft den 1 juli 2014 och ersattes med tuffare krav den 1 januari 2016. Kravnivåerna hittas i förordningens bilaga II.

Icke integrerade bildskärmar ingår i ”Bildskärmar och TV-apparater”.

Revidering

Förordningen är under revidering sedan 2018. Revisionen undersöker hur andra miljöaspekter vägas in, såsom resurseffektivitet och avfallshantering, förutom möjligheten att skärpa kraven till följd av utvecklingen på marknaden.

En revisionsstudie har genomförts för att undersöka hur en revidering av befintliga krav kan göras och resultatet finns att läsa på studiens webbplats. Slutsatsen är att en ny metod för att testa aktivt läge bör tas fram, och ett arbete med en ny digital testmiljö för detta är under arbete. Senaste versionen presenterades för intressenter den 13:e januari 2021.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
2018 Revisionsstudie datorer
11 april 2014 Utkast vägledning datorer
27 juni 2013 Ekodesignförordning 617/2013 (svenska)
27 juni 2013 Ekodesignförordning 617/2013 (engelska)
30 maj 2013 Slutrapport från förstudie