Diskmaskiner för hushållsbruk

Uppdaterade krav för ekodesign och energimärkning av för diskmaskiner för hushållsbruk gäller från den 1 mars 2021.

2019 antogs reviderade förordningar för både ekodesign och energimärkning. Dessa gäller för diskmaskiner för hushållsbruk som är satta på marknaden efter 1 mars 2021. Förordningarna förväntas spara 2,1 TWh el per år och 16 miljoner m3 vatten per år fram till år 2030.

Ekodesignkrav

Från 1 mars 2021 gäller nya ekodesignkrav enligt produktförordningen 2019/2022. I ekodesignkrav för diskmaskiner ställs krav på energieffektivitet och att diskmaskinerna ska diska rent för att få säljas inom EU.  Genom den nya förordningen skärps energieffektivitetskraven för det testade huvudprogrammet ”Eco”. Genom ekodesign ställs även krav på diskmaskinens funktion genom renhet- och torkningseffektivitet.

Kraven gäller för diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning och diskmaskiner för hushållsbruk med elnätsanslutning som också kan drivas med batterier, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk och inbyggda diskmaskiner för hushållsbruk.

En nyhet är att det infördes krav på resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, återvinningsbarhet och tillgänglighet av reservdelar. 

Resurseffektivitetskrav genom ekodesign

Produkter som inte uppfyller kraven får inte sättas på marknaden, varken genom import eller genom produktion.

Tidsschema

Kraven började gälla den 1 april 2021 och energieffektivitetskravet för normalstora standarddiskmaskiner skärps från den 1 mars 2024.

Energimärkning

Krav på energimärkning gäller samma produkttyper som omfattas av ekodesignkraven ovan och gäller från 1 mars 2021 enligt energimärkningsförordningen 2019/2017. 

Det medförde att diskmaskiner för hushållsbruk fick den nya generationen energimärkning där skalan A+++ till G ersättsates av skalan A till G. Det införs även en QR-kod som leder till mer information om produkten i den europeiska produktdatabasen EPREL.

Hur energieffektiv en diskmaskin är visas med energimärkningen på en skala skalan A till G där A är effektivast. På etiketten anges även energianvändning för 100 diskningar med programmet ”Eco”, vattenförbrukning per disk, antal standardkuvert för programmet ”Eco” och ljudnivå.

En ny generation energimärkning

Tidigare krav

Produkter som sattes på marknaden före den 1 mars 2021 omfattas av krav för energimärkning och ekodesign men enligt de tidigare förordningar. Se energimärkningsförordning 1059/2010 och ekodesignförordning 1016/2010 i listan nedan.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Dokument från EU-kommissionen

EUR-Lex, EU-kommissionen

Datum
Dokument
Giltighetstid
5 december 2019
Gäller från och med 1 mars 2021
5 december 2019
Gäller från och med 1 mars 2021
10 november 2010
Gäller till 1 mars 2021
10 november 2010
Gäller till 1 mars 2021
28 september 2010
Gäller till 1 mars 2021
28 september 2010
Gäller till 1 mars 2021