Elektriska motorer och varvtalsreglerare

Idag finns ekodesignkrav för elmotorer som har en effekt mellan 0,12–1000 kW. EU-kraven gör det möjligt att använda 135 TWh mindre el årligen inom EU år 2020. Elmotordrivna system beräknas stå för runt 65 procent av elanvändningen inom industrin och nästan 40 procent av Sveriges totala elanvändning. 

Krav finns på energieffektivitet hos elmotorer enligt EU:s förordning under ekodesigndirektivet. Asynkronmotorn är den vanligast förekommande motortypen och motortypen står för 90 procent av elanvändningen hos alla elmotorer i effektområdet 0,75-375 kW.

Elmotorer är vanligast inom industrin, inbyggda i fläktar, pumpar och kompressorer. Även elmotorer inbyggda i andra produkter omfattas av kraven, till exempel ventilationsaggregat för byggnader. omfattas av kraven, till exempel ventilationsaggregat för byggnader.

Revidering av krav - fler motorer och varvtalsreglerare

Den 14 januari 2019 beslutade ekodesignkommittén, som består av EU:s medlemsstaters representanter, en revidering av den nu befintliga motorförordningen 640/2009. I stora drag innebär revideringen följande:

Motorer

Från 1 juli 2021 gäller:

 • 2-, 4-, 6- och även 8-poliga motorer inom effektspannet 0,75 kW – 1000 kW får krav motsvarande effektivitetsklass IE3. Notera att möjligheten att uppfylla kraven genom att använda varvtalsreglerare är borttagen.
 • Små motorer inom effektspannet 0,12 kW–0,75 kW ska uppfylla IE2 effektivitetsklass.

Från 1 juli 2023 gäller:

 • Även motorer med utökad säkerhetsklass ”Ex eb” omfattas av ekodesignkrav inom effektspannet 0,12 kW – 1000 kW med poltalen 2, 4, 6 och 8.
 • Enfasmotorer med större effekt än 0,12 kW omfattas av ekodesignkrav motsvarande IE2-effektivitetsklass.
 • Större motorer inom effektspannet 75 kW, med 2-, 4- eller 6 poler, till 200 kW ska motsvara effektivitetsklass IE4.  

Varvtalsreglerare 

Från 1 juli 2021 gäller:

 • Varvtalsreglerare ska motsvara minst IE2 effektivitetsklass när den arbetar mot motorer inom effektspannet 0,12 kW – 1000 kW.
 • Teknisk information ska innehålla data på effektförluster vid ett antal driftsfall för frekvensomriktaren och information om förbrukningen under stand by-läge.

Gällande ekodesignkrav

Tills att den reviderade förordningen publiceras i EU:s officiella tidning, gäller den befintliga motorförordningen 640/2009. Ekodesignkraven innebär att:

 • Elmotorer som är sämre än energieffektivitetsklass IE2 är sedan 16 juni 2011 förbjudna att sättas på marknaden eller att ta i bruk inom EU.
 • 1 januari 2015 måste elmotorer inom intervallet 7,5–375 kW klara kraven för IE3 alternativt IE2 om sistnämnda kombineras med frekvensomformare för varvtalsstyrning. Lagkravet ger alltså två alternativ.
 • Från 1 januari 2017 skärptes kraven. Då måste alla motorer (0,75-375 kW) klara IE3, alternativt IE2 om de kombineras med frekvensomformare.
 • Krav på produktinformation om elmotorn måste lämnas i samband med försäljning eller installation.Kraven gäller inte vid reparation av motorer som tidigare satts på marknaden eller tagits i bruk, förutom om reparationen är så omfattande att elmotorn i praktiken blir som ny.
 • Kraven gäller inte för elmotorer som är konstruerade för att fungera helt nedsänkta i en vätska, eller motorer som är inbyggda i en produkt där motorns energiprestanda inte går att testas fristående (till exempel växel, pump, fläkt eller kompressor). Inte heller för elmotorer som är utformade för att fungera i särskilda miljöer och motorbromsar. De här motorerna kan dock omfattas av informationskrav.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser. Enligt den reviderade förordningen, from januari 2021 kommer marknadskontrollmyndigheten i respektive EU-land bemyndigas att genomföra marknadskontroll av motorer inom effektspannet 375 kW -1000 kW hos tillverkaren eller importören.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
25 oktober 2019

Motorer ekodesign 2019/1781 (svenska)

Motors ecodesign 2019/1781 (engelska)

11 december 2014 Guideline för elektriska motorer (engelska)
6 januari 2014

Tillägg till ekodesignförordning 640/2009 (engelska)

19 oktober 2012 Förklarande dokument (engelska)
23 juli 2009 Ekodesignförordning 640/2009 (svenska)

23 juli 2009

Ekodesignförordning 640/2009 (engelska)