Fastbränslepannor

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De första kraven för energimärkning trädde i kraft i april 2017 och ekodesignkraven i januari 2020.

Ekodesignförordningen för fastbränslepannor innehåller lagkrav som gäller från och med den 1 januari 2020. Det finns även krav på energimärkning av fastbränslepannor sedan april 2017.

År 2030 förväntas effekterna av ekodesignkraven och energimärkning vara en årlig energibesparing på cirka 18 PJ. Kraven förväntas även ge en minskning av koldioxidutsläpp med runt 0,2 miljoner ton samt en minskning på 10 kiloton för partiklar, 14 kiloton för organiska gasformiga föreningar och 130 kiloton för kolmonoxid.

Ekodesignkrav

Produkter som omfattas av kraven

I ekodesignförordningen ingår pannor för fasta bränslen (ved, pellets, briketter, spån, kol, koks, torv m.m.) upp till och med 500 kW. Både pannor endast för centralvärme samt pannor för centralvärme och tappvarmvattenproduktion ingår. Förordningen gäller även kraftvärmepannor med elektrisk kapacitet upp till 50 kW.

Exempel på fastbränslepannor som inte omfattas av kraven är pannor som producerar värme endast för tillhandahållande av tappvarmvatten eller för distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier som ånga eller luft. Pannor som använder icke-träbaserad biomassa omfattas inte heller av kraven i förordningen.

Fastbränsleutrustning för direkt rumsuppvärmning (t.ex. kaminer och öppna spisar), behandlas separat på webbsidan Rumsvärmare (kaminer, elradiatorer med mera).

Krav och tidschema

I ekodesignförordningen anges minimikrav på årsenergieffektivitet ("seasonal space heating energy efficiency"). Värdet på årsenergieffektivitet ska beräknas baserat på det övre värmevärdet för verkningsgraden.

Alla fastbränslepannor på över 20 kW ska ha årsenergieffektivitet på minst 77 procent. Fastbränslepannor på 20 kW eller lägre ska ha årsenergieffektivitet motsvarande 75 procent. Dessutom ingår gränsvärden för utsläpp av partiklar, kolmonoxid, gasformiga organiska ämnen (OGC) samt kväveoxid (NOx).

Kravnivåerna kan ses i tabellen nedan. Observera att förordningen kan specificera särskilda mätmetoder och krav på förhållanden som gäller för hur provning ska utföras och när krav ska tillämpas.

Parameter
Krav fr o m 2020
Energieffektivitet
77%
75% för pannor med effekt ≤20 kW
Partiklar (10% O2)
Automatiskt matade: 40 mg/m3
Manuellt matade: 60 mg/m3

OGC (Gasformiga organiska ämnen) (10% O2)

Automatiskt matade: 20 mg/m3
Manuellt matade: 30 mg/m3

Kolmonoxid (10%O2)

Automatiskt matade: 500 mg/m3
Manuellt matade: 700 mg/m3

Kväveoxider (NOx) (10%O2)

Biobränsle: 200 mg/m3
Fossila bränslen: 350 mg/m3

Energimärkningskrav

Produkter som omfattas av kraven

Samma typ av produkter som omfattas av ekodesignkrav omfattas av energimärkningskraven. Skillnaden är att energimärkningsförordningen endast omfattar pannor upp till 70 kW.

Krav och tidschema

På energimärkningsetiketten ska energieffektivitetsklass anges, från D till A+++. Det finns krav kring hur energimärkningen ska användas vid försäljning och vid reklam. Energieffektiviteten ska beräknas på samma sätt som för ekodesign, baserat på det övre värmevärdet.

Samma beräkningssätt används för lot 1 (el-, gas-, oljepannor och värmepumpar) och produkterna kan då jämföras.

Pannor och värmepumpar lot 1

På etiketten ska fastbränslepannans nominella avgivna värmeeffekt i kW anges.

För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning ska även den extra funktionen anges och för kraftvärmepannor elproduktion. En korrektionsfaktor för pannor avsedda för biobränslen finns i energimärkningsförordningen för att ta hänsyn till att dessa bränslen är förnybara. 

Produktpaketmärkning

Varje erbjudande om ett visst produktpaket ska inkludera paketets energieffektivitetsklass, genom att paketet är märkt med en etikett för produktpaketmärkning som tillhandahålls av leverantören och det informationsblad som tillhandahålls av leverantören.

Mer information

En förstudie har gjorts för att undersöka vilka slags energi- och miljökrav som går att ställa på fastbränsleutrustning. Förstudien för Lot 15 omfattar all småskalig förbränningsutrustning för fastbränslen (ved, flis, pellets, briketter, kol, torv), dvs. t.ex. vedpannor, pelletspannor/brännare, kökspannor, kokspannor, vedspisar, vedkaminer, spisinsatser, kakelugnar, öppen spis, rörspisar.

Förstudien för lot 15 omfattar åtta steg som betecknas 'tasks' (se under rubriken "Dokument"). 

Rumsvärmare (kaminer och öppna spisar exempelvis) har sedan hanterats i separata förordningar, lot 20.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Revidering

En översyn av förordningarna pågår, mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Översyn ska särskilt bedöma vilka produkter som omfattas och nivåer på kraven.

En studie för att undersöka om det är lämpligt att införa tredjepartscertifiering har tidigare genomförts.

Dokument från EU-kommissionen