Fastbränslepannor

Produktkraven för fastbränslepannor antogs av EU-kommissionen i juli 2015. De första kraven för energimärkning träder i kraft i april 2017 och för ekodesignkrav i januari 2020.

Arbetet med att ta fram kraven har pågått under många år där olika förslag har presenterats och utvärderats. Det finns nu en ekodesignförordning med lagkrav som ska gälla från och med 1 januari 2020. Där anges också att medlemsstaterna får ha nationella krav till dess att EU-kraven träder i kraft. Även en förordning som anger krav på energimärkning finns. Krav på att fastbränslepannor ska energimärkas börjar däremot gälla redan i april 2017.

År 2030 förväntas effekterna av ekodesignkraven vara en årlig energibesparing på cirka 18 PJ (primär energiförbrukning). Samtidigt ska koldioxidminskningen ligga runt 0,2 miljoner ton. En minskning på 10 kiloton för partiklar, 14 kiloton för organiska gasformiga föreningar och 130 kiloton för kolmonoxid.

Ekodesignkrav

I ekodesignförordning ingår pannor för fasta bränslen (ved, pellets, briketter, spån, kol, koks, torv m.m.) upp till och med 500 kW. Både pannor endast för centralvärme, samt pannor för centralvärme och tappvarmvattenproduktion ingår, samt kraftvärmepannor med elektrisk kapacitet upp till 50 kW. Exempel på pannor som inte omfattas av lagkrav är värmepannor som producerar värme endast för tillhandahållande av tappvarmvatten eller för distribution av gasformiga värmeöverföringsmedier som ånga eller luft. Pannor som använder icke-träbaserad biomassa omfattas inte heller av kraven i förordningen.

Fastbränsleutrustning för direkt rumsuppvärmning (t.ex. kaminer, kakelugnar och öppna spisar), behandlas separat, under "fastbränsle rumsvärmare" (lot 20).

Krav- och tidsschema

I ekodesignförordning föreslås minimikrav på årsenergieffektivitet ("seasonal space heating energy efficiency"). Värdet på årsenergieffektivitet ska beräknas enligt en föreslagen formel som bygger på att det övre värmevärdet för verkningsgraden används. Det innebär att värdet på energieffektivitet blir sämre än när beräkning enligt gällande standard görs med det nedre värmevärdet.

Alla fastbränslepannor på över 20 kW ska ha årsenergieffektivitet på 77 procent. Det motsvarar cirka 90 procent för en vedpanna och 88 procent för en pelletspanna när beräkning sker enligt gällande standard. Fastbränslepannor på 20 kW eller lägre ska ha årsenergieffektivitet motsvarande 75 procent. Samma beräkningssätt används för lot 1 (el-, gas-, oljepannor och värmepumpar) och produkterna kan då jämföras.

Dessutom ingår gränsvärden för utsläpp av partiklar, kolmonoxid, gasformiga organiska ämnen (OGC) samt kväveoxid (NOx). De nivåer och krav som kommer att gälla kan ses i tabellen nedan. Observera att förordningen kan specificera särskilda mätmetoder och krav på förhållanden som gäller för hur provning ska utföras och när krav ska tillämpas. Energimyndigheten kommer att publicera den slutgiltiga förordningen när den publicerats och därmed vinner laga kraft.

Parameter Träder i kraft 2020
Energieffektivitet 77%
75% för pannor med effekt ≤20 kW
Partiklar (10% O2) Automatiskt matade: 40 mg/m3
Manuellt matade: 60 mg/m3

OGC (Gasformiga organiska ämnen) (10% O2)

Automatiskt matade: 20 mg/m3
Manuellt matade: 30 mg/m3

Kolmonoxid (10%O2)

Automatiskt matade: 500 mg/m3
Manuellt matade: 700 mg/m3

Kväveoxider (NOx) (10%O2)

Biobränsle: 200 mg/m3
Fossila bränslen: 350 mg/m3

Energimärkningskrav

Samma typ av produkter som omfattas av ekodesignkrav föreslås omfattas av energimärkningskraven. Skillnaden är att enligt förslaget till energimärkningsförordning ska endast pannor upp till 70 kW energimärkas.

Krav och tidschema

På energimärkningsetiketten ska energieffektivitetsklass anges, från G till A++, från 1 april 2017. Det tillkommer krav 1 juli 2017 kring hur energimärkningen ska användas vid reklam. Den högsta energiklassen A+++ läggs till i september 2019.

Energieffektiviteten ska beräknas enligt samma formel som för ekodesign. På etiketten ska fastbränslepannans nominella avgivna värmeeffekten i kW anges. För pannor med inbyggd tappvarmvattenberedning ska även den extra vattenuppvärmningsfunktionen anges och för kraftvärmepannor elproduktion.

Eftersom energieffektiviteten ska beräknas på motsvarande sätt som produkterna i lot 1 (el-, gas-, oljepannor och värmepumpar), kan energiklassen för alla typer av pannor jämföras. En korrektionsfaktor för pannor avsedda för biobränslen finns i energimärkningsförordningen för att ta hänsyn till att dessa bränslen är förnybara.

Produktpaketmärkning

Varje erbjudande om ett visst produktpaket ska inkludera paketets energieffektivitetsklass, genom att paketet är märkt med en etikett för produktpaketmärkning som tillhandahålls av leverantören och det informationsblad som tillhandahålls av leverantören.

Mer information

En förstudie har gjorts för att undersöka vilka slags energi- och miljökrav som går att ställa på fastbränsleutrustning. Förstudien för Lot 15 omfattar all småskalig förbränningsutrustning för fastbränslen (ved, flis, pellets, briketter, kol, torv), dvs. t.ex. vedpannor, pelletspannor/brännare, kökspannor, kokspannor, vedspisar, vedkaminer, spisinsatser, kakelugnar, öppen spis, rörspisar.

Förstudien för lot 15 omfattar åtta steg som betecknas 'tasks' (se under rubriken "Dokument"). Kommissionen har sedan valt att hantera rumsvärmare (kaminer, kakelugnar och öppna spisar exempelvis) i separata förordningar, lot 20.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Revidering

Nu pågår en studie för att se över möjligheten till att införa tredjepartscertifiering. Synpunkter som är viktiga inför revideringen av förordningarna kan lämnas direkt till konsulten som genomför studien, eller till Energimyndigheten.

Mer information om revisonsstudien finns här.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
  Utkast kommissionens guideline
Maj 2017 Kommissionens meddelande om metoder
Juli 2015 Antagen Energimärkning 2015/1187 (svenska)
  Antagen energimärkning 2015/1187 (engelska)
Juni 2015 Antagen Ekodesignförordning 2015/1189 (svenska)
  Antagen Ekodesignförordning 2015/1189 (engelska)
Juli 2013 Förklarande dokument inför omröstning
  Metoddokument inför omröstning