Kyl och frys med direkt försäljningsfunktion

Under 2019 beslutades det om nya krav för ekodesign och energimärkning av kyl- och frysprodukter med direkt försäljningsfunktion. Kraven gäller från och med 1 mars 2021.

I januari 2019 antogs en ny ekodesignförordning för kyl- och frysprodukter med direkt försäljningsfunktion. Samtidigt hölls ett samråd om energimärkning. De nya kraven förväntas ge en årlig besparing på 19 TWh inom EU från och med år 2030.

Ekodesignkrav

Produkter som omfattas

Gemensamt för produkterna i denna grupp är att de hanterar kylda varor avsedda för exponering och försäljning till kund. Produkter som omfattas av förordningarna är exempelvis:

 • kyl- och frysdiskar och skåp i livsmedelsbutiker
 • dryckeskylar
 • glassfrysar/glassboxar
 • varuautomater med kylfunktion.

Undantag

Undantag finns för bland annat kyl- och frysprodukter som:

 • inte drivs av el
 • är avsedda för beredning av livsmedel
 • är särskilt provade och godkända för förvaring av läkemedel eller vetenskapliga prover
 • som saknar integrerat system för att producera kyla och vars funktion bygger på att de leder kyld luft som har producerats av en extern luftkylningsenhet
 • vinkylskåp, minibarer och komponenter som ger centralkyla.

Kylar och frysar för professionellt bruk omfattas inte av denna förordning utan ingår i en egen grupp. 

Kyl och frys för professionellt bruk

Det finns dessutom produkter som är undantagna för krav på energieffektivitet men omfattas av krav gällande resurseffektivitet och information. Det gäller produkter som:

 • inte använder ångkompressionscykel
 • används för levande föda
 • salladskylar
 • horisontella diskar med integrerad förvaring
 • hörnskåp
 • varuautomater för frys
 • serveringsdiskar med isflingor för fisk.

Krav och tidsschema

Från och med 1 mars 2021 gäller krav på energieffektivitet, uttryckt som ett energieffektivitetsindex (EEI). Från och med 1 september 2023 gäller skärpta krav för EEI.

Från och med 1 mars 2021 gäller nya krav för resurseffektivitet. Resurseffektivitetskraven handlar bland annat om tillgång till och leveranstid av vissa reservdelar, tillgång till information om underhåll och reparation samt demontering.

Ekodesignförordningen ställer även krav på information som ska finnas i bruksanvisningar och på fritt tillgänglig webbplats.

Energimärkning

De kyl- och frysprodukter med direkt försäljningsfunktion som omfattas av ekodesignkraven omfattas även av krav på energimärkning från och med 1 mars 2021.

Det innebär att en energimärkningsetikett, som bland annat visar produktens energiklass och volym, ska finnas på varje produkt. Energiklassen baseras på energieffektivitetsindexet, EEI.

Det ska även finnas ett produktinformationsblad med mer information till konsumenten samt ytterligare teknisk dokumentation för marknadskontrollmyndigheter. Informationens ska finnas i den europeiska produktdatabasen EPREL, Europeisk databas för energimärkta produkter.

EPREL - Europeisk databas för energimärkta produkter

Revidering

Kraven ska ses över senast 2023 mot bakgrund av den tekniska utveckling som skett sedan de antogs. Aspekter som särskilt ska tas upp är bland annat kravnivåer, energiklasser, segmentering och produktklassificering, beräkning av EEI samt aspekter kring cirkulär ekonomi.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Dokument från EU-kommissionen

Samtliga dokument finns på engelska. På EU-kommissionens webbplats kan du välja andra språk.