Laboratorie- och industriella ugnar (Lot 4)

Produktgruppen omfattar industri- och laboratorieugnar. Uppskattningsvis hälften (1650 TWh) av industrisektorns energianvändning i EU går till att driva ugnar av olika slag. Sammantaget kan sägas att produktgruppen är mycket heterogen avseende storlek, användningsområde, kostnad och energianvändning.

Förstudien uppskattade att ekodesignkrav för dessa produkter kan förväntas leda till årliga energibesparingar på 90 TWh år mellan år 2011 och 2035, jämfört med vad som skulle hända om inga åtgärder vidtogs. 8 TWh av dessa kan hänföras till laboratorieugnar samt små och medelstora industriella ugnar.

Ekodesignkrav

Produktgruppen delas in i:

  • Laboratorieugnar. Omfattar mestadels standardmodeller som säljs i relativt stora volymer. Jämförbar och trovärdig information om produkternas energianvändning är vanligtvis inte tillgänglig, då det saknas standardiserade mätmetoder.
  • Små och medelstora industriugnar. Omfattar en stor variation av modeller som ofta är specialtillverkade. Information om energianvändning är ofta tillgänglig, dock är pris och funktion ofta viktigare parametrar än energieffektivitet för de mest energiintensiva processerna.
  • Stora industriugnar. Nyförsäljningen av stora industriugnar är relativt liten, men deras totala energianvändning är betydande och uppgår till ca 80 % av den energi som används av alla ugnar i EU.

Energianvändning i användarfasen av ugnarnas livscykel har identifierats som den största miljöaspekten relaterad till produktgruppen, och är den aspekt som eventuella ekodesignåtgärder bör omhänderta.

Två befintliga direktiv behandlar redan stora industriella ugnar inom produktgruppen: Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (IED, industrial emissions directive) samt systemet för handel med utsläppsrätter 2003/87/EC (ETS, the Emissions trading system)och därtill relaterad lagstiftning. Detta begränsar de åtgärder som kan vidtas inom ekodesign för dessa ugnar.

Det senaste arbetsdokumentet (2014-04-18) beskriver två möjliga policyalternativ:

Alternativ 1: Ekodesign genomförandeåtgärder för hela produktgruppen baserat på befintlig japansk lagstiftning (Japanese Energy act, 2006).

För alla ugnar: information om ungens energianvändning till slutanvändarenFör laboratorieugnar: Krav på energieffektiviseringsindex (EEI)För små och medelstora industriella ugnar: Krav på värmeåtervinning och återanvändning (tillämpligt för all gasdrivna ugnar); krav på förbättrad isolering (tillämpligt för el- och gasdrivna ugnar); krav på bränsle/luftkvot för optimerad förbränning (tillämpligt för gasdrivna ugnar)

Alternativ 2: Ugnarnas energianvändning inom produktgruppen regleras genom IED och ETS och relaterad lagstiftning, med samma åtgärder som beskrivs för små och medelstora industriella ugnar.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
18 april 2014

Arbetsdokument (engelska)

12 september 2012 Slutrapport från förstudie och bilagor (engelska)