Läsinstruktion för dokumenten

I samband med att varje produktgrupp hanteras skapas flera dokument under processens gång. Nedan får du en snabb guide om dokumenten, i vilket skede de befinner sig i samt hur du enklast läser dokumenten.

Dokumenttyp
Beskrivning
Förstudie (preparatory study)

Kommissionen låter en konsult ta fram en förstudie enligt en bestämd mall. I förstudien ingår livscykelanalys och konsekvensutredning.

Förordningsförslag
(working document)

Utifrån förstudien tar EU-kommissionen fram ett förordningsförslag som diskuteras vid stakeholder meetings och Consultation Forum.

Vartefter kommissionen inarbetar synpunkter frånmedlemsländer och intresseorganisationer skickas reviderade förslag ut, därför finns flera versioner.

Slutligt förordningsförslag inför kommittéomröstning (draft)

Eventuellt med tillhörande: 

  • Förklaring (explanatory memorandum) 
  • Relevanta standarder (Relevant standards

Kommittén för ekodesign röstar utifrån det slutliga förordningsförslaget och tillhörande dokument, som ska vara medlemsländerna tillhanda tre veckor innan kommittéomröstningen.

Kommittégenomröstat förordningsförslag

Om kommittén röstar ja ska sedan rådet och parlamentet granska
förordningsförslaget innan kommissionen kan anta det.
Antagen förordning
Om kommittén röstar ja ska sedan rådet och parlamentet granska förordningsförslaget innan kommissionen kan anta det.
När EU-kommissionen antagit förordningen och det publicerats i Official Journal of the European Union är den gällande lag i alla EU-länderna