Luftkonditionering, luftluftvärmepumpar och komfortfläktar

Ekodesignkrav och energimärkning av luftkonditionering och luftluftvärmepumpar gäller sedan januari 2013. Ytterligare krav på energieffektivitet gäller från 2014.

Pågående revidering

Revideringen av ekodesign- och energimärkningsförordningar för luftkonditionerings apparater inklusive luftluftvärmepumpar pågår.

EU-kommissionens preliminära förslag på revideringarna finns i tabellen längst ned på denna sida. Där hittar du även dokument från revisionsstudien. 

Gällande förordningar

Ekodesign och energimärkningsförordningarna omfattar luftkonditioneringsaggregat och luftluftvärmepumpar med en kyl- eller värmeeffekt under 12 kW och omfattar både modeller som går att flytta runt och sådana som är avsedda att monteras fast.

Ekodesignförordningen omfattar även fläktar som används för ökad komfort och som har en elektrisk effekt som är lägre än 125 W. Fläktar som används för ventilation omfattas inte av denna förordning. Ekodesignkraven och energimärkning förväntas spara 11 TWh årligen inom EU från år 2020.

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven för luftkonditionering och luftluftvärmepumpar införs i två steg, där det andra steget innebär skärpta krav. Förutom krav på energieffektivitet har även krav på ljudnivå inomhus och utomhus införts. Steg 1 börjar gälla 1 januari 2013 och steg 2 börjar gälla 1 januari 2014.

Verkningsgrad för hel säsong i olika klimatzoner

Energieffektivitet baserar sig på SEER (seasonal energy efficiency ratio) och SCOP (seasonal coefficient of performance) som tar hänsyn till luftkonditioneringsaggregatets eller luftluftvärmepumpens verkningsgrad under en hel kyl-, respektive uppvärmningssäsong. SCOP speglar verkningsgraden under flera olika förhållanden som antas vara representativa, vanliga, i en viss klimatzon. Både SEER och SCOP tar bland annat hänsyn till olika drifttider.

SCOP för luftluftvärmepumpar ska vara som lägst 3,4 från och med 1 januari 2013 och kravet skärps till 3,8 från och med 1 januari 2014.

Krav på energimärkning

Luftkonditionering och luftluftvärmepumpar har krav på energimärkning från 1 januari 2013.

De klasser som finns sträcker sig från G till A+++. På energimärkningsetiketten ska olika parametrar anges beroende på produkt, men i huvudsak ska energieffektivitetsklassen, uppgift om energieffektivitet under genomsnittlig uppvärmningssäsong, dimensionerad kapacitet i kW, årlig energianvändning i kWh och ljudeffektnivå anges.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
Juni 2021
Juli 2019
Maj 2018

Slutrapporter från förstudie:

6 mars 2012 Ekodesignförordning 206/2012 (svenska)
6 mars 2012 Ekodesignförordning 206/2012 (engelska)
4 maj 2011 Energimärkningsförordning 626/2011 (svenska)
4 maj 2011 Energimärkningsförordning 626/2011 (engelska)
13 apr 2011 Standarder och beräkningsmodell (engelska)
13 apr 2011 RAC Model (Excel-fil)