Övriga pumpar

EU-kommissionen har presenterat två förstudier: en om avloppspumpar (Lot 28) och en för så kallade "övriga pumpar" (Lot 29) - pumpar som är avsedda för privata och offentliga bad, dammar, fontäner och akvarier och även för pumpar för rent vatten större än de som regleras i förordning 547/2012.

Förstudierna visade att den största besparingspotentialen finns under produkternas användning och att energibesparingspotentialen inte är stor.

Förstudien för avloppspumpar (Lot 28) kom fram till att de har en årlig besparingspotential på ca 0,4 TWh från år 2030 i hela EU. Förstudien för övriga pumpar (Lot 29) visade en årlig enenergibesparingspotential på ca 0,5 TWh från år 2030.

Om en annan metodik skulle användas, ett så kallat utvidgat produktsynsätt (Extended Product Approach) kunde energibesparingspotentialen öka upp till 1 TWh (Lot 28) respektive 3 TWh (Lot 29) per år. För att det utvidgade produktsynsättet skulle kunna användas behövs mer arbete göras för att få fram specifika driftsfall som är relevanta för de pumpar som skulle omfattas av regleringen. Det behövs ytterligare data för att få en rättvis bild av marknadens sammansättning och pumpars effektivitet för att motsvara metodiken för det utvidgade produktsynsättet.

EU-kommissionens förslag skulle även reducera merarbete för tillverkare och marknadskontrollmyndigheter: istället för att företag ställs inför tre regleringar för sina produkter, utan att ha en negativ effekt på energibesparingar och andra miljöparametrar. Att göra på detta sätt skulle också ha fördelen att de europeiska standardiseringsorganen får tid att förfina provningsmetoder, så att en bra metodik finns framtagen för att mäta effektiviteten på avloppspumpar.

Revidering

EU-kommissionen har startat en förstudie för revidering av befintlig förordning för pumpar för rent vatten (EU 547/2012). I arbetet integreras också gjorda förstudier för Lot 28 avloppspumpar och Lot 29 övriga pumpar. Syftet är att undersöka möjligheten att sätta mer ambitiösa krav för ekodesign och/eller energimärkning. Förstudien görs av en konsult på uppdrag av EU-kommissionen. Studien började i december 2014 och beräknas vara klar i januari 2017. Om du är intresserad av arbetet med förstudien kan du registrera dig på webbplatsen för förstudien.