Pannor och värmepumpar (Lot 1)

Från den 26 september 2015 gäller ekodesign- och energimärkningskrav på gas-, olje- och elpannor samt värmepumpar för vattenburna centralvärmsystem. Från den 26 september 2017 skärps ekodesignkraven.

Ekodesignkraven tillsammans med energimärkningskraven förväntas spara 528 TWh primärenergi årligen inom EU från år 2020. Det motsvarar ca 110 miljoner ton koldioxid och en årlig minskning av utsläpp av kväveoxider med ca 270 kiloton SOx-ekvivalenter.

Ekodesign

Förordningen för ekodesign omfattar uppvärmningsprodukter för vattenburna centralvärmesystem såsom gas-, olje-, el- och kraftvärmepannor samt värmepumpar, exempelvis bergvärmepumpar, luftvattenvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar. Förslagen omfattar även pannor som kan värma tappvatten, men för varmvattenberedare och ackumulatortankar finns separata förordningar och krav.

Kraven gäller för pannor och värmepumpar med nominell avgiven värmeeffekt upp till och med 400 kW och högsta kapacitet 50 kW för kraftvärmepannor. Produkter som inte omfattas är pannor som använder fasta bränslen samt de som producerar dricksvatten.

Från och med 26 september 2015 gäller krav på energieffektivitet för rumsuppvärmning (säsongsmedelverkningsgrad), tappvattenuppvärmning samt ljudeffektnivå för alla produkter. Dessutom gäller att viss information ska tillhandahållas för alla produkter.

Från den 26 september 2017 gäller skärpta krav på säsongsmedelverkningsgrad för elpannor, kraftvärmepannor och värmepumpar. Samtidigt skärps kraven på energieffektivitet för tappvattenuppvärmning för alla pannor och värmepumpar med tappvarmvattenproduktion.

Från och med 26 september 2018 ställs krav på utsläppen av kväveoxider.

Energimärkning

Förordningen för energimärkning omfattar samma typ av uppvärmningsprodukter som ekodesignförordningen. Skillnaden är att endast pannor och värmepumpar med nominell avgiven värmeeffekt upp till och med 70 kW omfattas av energimärkningskraven. Pannor och värmepumpar med en termisk effekt upp till och med 70 kW som säljs i kombination med temperaturregulatorer och/eller solvärmeutrustning omfattas också av kraven.

Observera att det i den svenska översättningen av förordningen står att paket av pannor och värmepumpar med en nominell avgiven värmeeffekt upp till och med 400 kW omfattas, men detta är felaktigt. Detta har justerats i en rättelse av översättningen som har publicerats.

Det är första gången som system och inte bara produkter ska vara energimärkta. Den som marknadsför eller säljer en panna eller värmepump i kombination med temperaturregulator och/eller solvärmeutrustning någon av kombinationerna, oavsett om det är en tillverkare, återförsäljare eller installatör, ansvarar för att ta fram energimärkningsetiketten för kombinationen. Kraven på energimärkningsetikett gäller inte om exempelvis en solfångare säljs för att komplettera en redan installerad panna eller värmepump.

Solvärmeutrustning och temperaturregulatorer omfattas också av kraven enligt energimärkningsförordningen. Produkterna behöver ingen energimärkningsetikett, annat än om de ingår i paket enligt ovan, men tillverkare och importörer av solvärmeutrustning och temperaturregulatorer ansvarar för att tillhandahålla ett informationsblad i produktbroschyren eller andra handlingar som följer med produkten vid försäljning.

Energimärkningskraven gäller från och med 26 september 2015. Energieffektivitetsklass, ljudnivå och effekt ska anges på energimärkningsetiketten som ska sättas på alla produkter som omfattas av kraven. Skalan på energimärkningsetiketterna är A++-G för uppvärmning och A-G för tappvarmvatten. Den 26 september 2019 utökas skalan på energimärkningsetiketterna till A+++-D för uppvärmning och A+-F för tappvarmvatten.

Guide till förordningarna

EU-kommissionen har tagit fram en guide till antagna förordningar för att underlätta implementeringen. Guiden består dels av en sammanfattning och en förenklad version av förordningarna, och dels av en lista med frågor och svar. Det finns även ett Excel-verktyg framtaget för att beräkna effekten på paket. 

Rättelse av svensk översättning

EU-kommissionen har publicerat en rättelse av den svenska översättningen av energimärkningsförordning 811/2013. Rättelsen innehåller ett stort antal ändringar. Se dokument från kommissionen i listan nedan.

Revidering

Arbetet med revidering av ekodesign och energimärkning för pannor och värmepumpar pågår. Revisionsstudien har kompletterats med arbete i tekniska arbetsgrupper, där Energimyndigheten har deltagit. Preliminära förslag för revidering finns i tabell nedan.

Dokument från EU-kommissionen