Rumsvärmare

Det finns ekodesign- och energimärkningskrav på rumsvärmare. Ekodesignkraven för de som är el-, gas- eller oljedrivna började gälla från år 2018. För fastbränsledrivna gäller ekodesignkraven från 1 januari 2022. Krav på energimärkning gäller från 2018, dock inte för eldrivna rumsvärmare.

De sammanlagda effekterna av ekodesignkraven och energimärkning för rumsvärmare som använder el, gas och flytande bränslen väntas år 2020 ge en beräknad årlig energibesparing på ca 157 PJ (petajoule) och en årlig minskning av koldioxidutsläppen med 6,7 Mt (megaton).

Ekodesignkraven och energimärkningen för rumsvärmare som använder fasta bränslen beräknas år 2030 leda till minskningar av utsläppen av partiklar (PM), organiska gasformiga föreningar (OGC) och kolmonoxid (CO) med 27 kiloton per år, 5 kiloton per år respektive 399 kiloton per år.

Ekodesignkrav

Rumsvärmare som använder el/gas/flytande bränslen

Produkter som omfattas är bland annat elradiatorer och elektrisk golvvärme. Förordningen gäller rumsvärmare för hushållsbruk med avgiven värmeeffekt på högst 50 kW och för kommersiellt bruk med högst 120 kW. Vissa produkter är undantagna, till exempel de som använder kompressionscykel, som är specificerade endast för utomhusbruk, bastuaggregat och distansreglerade rumsvärmare.  

Ekodesignkrav ställs på säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning. Olika kravnivåer gäller för olika typer av rumsvärmare, exempelvis:

  • Säsongsmedelverkningsgraden för elektriska bärbara rumsvärmare får inte understiga 36 procent.
  • Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska fasta rumsvärmare med en nominell avgiven värmeeffekt över 250 W får inte understiga 38 procent.
  • Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska fasta rumsvärmare med en nominell avgiven värmeeffekt som är lika med eller lägre än 250 W får inte understiga 34 procent.
  • Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för elektriska golvvärmare får inte understiga 38 procent.

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsuppvärmning för samtliga rumsvärmare utom rumsvärmare för kommersiellt bruk beräknas på följande sätt:

ηS = ηS,on– 10 % + F(1) + F(2) + F(3) – F(4) – F(5)

Säsongsmedelverkningsgraden för rumsvärmare för kommersiellt bruk definieras som:

ηS = ηS,on – F(1) – F(4) – F(5)

För rumsvärmare som använder el ingår också en primärenergifaktor på 2,5.

Krav ställs också på att utsläpp av kväveoxider (NOx) från rumsvärmare för flytande bränsle, gasbränsle samt lysande rumsvärmare och rumsvärmare med strålningsrör inte får överstiga värden som anges i förordningen.

Rumsvärmare som använder fasta bränslen

I ekodesignförordningen ingår öppna och slutna eldstäder, såsom kaminer och kakelugnar. Ekodesignkraven gäller för rumsvärmare med nominell avgiven värmeeffekt på högst 50 kW. Det finns vissa undantag som beskrivs i förordningsförslaget.

Fastbränsleutrustning för indirekt rumsuppvärmning (t.ex. pellets- och vedpannor), behandlas separat i produktgruppen fastbränslepannor (lot 15).

I ekodesignförordningen ställs minimikrav på säsongsmedelverkningsgrad. Dessutom finns gränsvärden för utsläpp av partiklar, kolmonoxid, gasformiga organiska ämnen (OGC) samt kväveoxider (NOx). Exempel på nivåer och krav kan ses i tabellen nedan. 

Produkt
Energieffektivitet
Öppna eldstäder
30 %
Slutna eldstäder
65 %
Slutna eldstäder (pellets)
79 %
Spisar
65 %

 

Produkt
PM mg/m3 (HF) – g/kg (DT)
OGC mg/m3
CO mg/m3
NOx mg/m3
Öppna eldstäder
50 (HF)
6 (DT)
120
2000
200
Slutna eldstäder
40 (HF)
5 (DT)
120
1500
Biobränsle: 200
Fossil: 300
Slutna eldstäder (pellets)
20 (HF)
2.5 (DT)
60
300
200

Spisar
40 (HF)
5 (DT)
120
1500
Biobränsle: 200
Fossil: 300

Energimärkningskrav

Rumsvärmare upp till 50 kW ska energimärkas, men rumsvärmare som använder el undantas från krav på energimärkning.

På energimärkningsetiketten ska energieffektivitetsklass anges, från skalan från G till A++.

På etiketten ska den direkta värmeeffekten i kW anges. För rumsvärmare som överför värme till en värmebärare i vätskeform ska även den indirekta värmeeffekten anges.

Energieffektiviteten ska beräknas enligt samma formel som för ekodesign för respektive produkt. En korrektionsfaktor (bonus) för kaminer avsedda för biobränslen används dock vid beräkning enligt energimärkningsförordningen för att ta hänsyn till att dessa bränslen är förnybara.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare

Revidering

En översyn av ekodesign och energimärkning för rumsvärmare pågår. För produkter som använder el, gas eller flytande bränsle har en studie kring ekodesignkraven utförts och ett preliminärt förslag för reviderade krav presenterats. Även översyn av produkter för fastbränsle och energimärkning pågår. Rapport från studien och prelimära förslag finns i tabellen nedan.

Dokument från EU-kommissionen