Standby, offmode-förluster och nätverksstandby (Lot 6 och 26)

Produktkraven för standby och offmode-förluster antogs av EU-kommissionen i december 2008 och de första kraven trädde i kraft ett år senare. Nu har nya krav tillkommit för standby för hushålls- och kontorsutrustningar i nätverk och för kaffemaskiner.

Ekodesignkraven för standby förväntas spara 35 TWh per år från år 2020. Till det kommer förväntade besparingar på 38 TWh årligen från år 2020 för nätverksstandby och 2 TWh för kaffemaskiner. Sammanlagt blir det 75 TWh årligen från år 2020.

Revidering

EU-kommissionen har låtit göra en revisionsstudie om standby och har skickat ut förslag till reviderad ekodesignförordning för standby och nätverksstandby, se i tabellen längst ner på denna sida. Kommissionen väntas kalla till möte om standby och nätverks-standby hösten 2019.

EU-kommissionen har skickat ut förslag till reviderad ekodesignförordning för standby och nätverksstandby, se i tabellen längst ner på denna sida.

Kommissionen väntas kalla till möte om standby och nätverksstandby hösten 2019.

Vad är nätverksanslutna apparater?

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven för standby och off mode är speciella i den meningen att de inte gäller en specifik produktgrupp, utan istället en funktion hos många produkter. I bilaga 1 i förordningen finns en lista över de produkter som omfattas av standby/offmode-kraven, men de gäller generellt för elektriska och elektroniska hushålls- och kontorsprodukter. Många produktgrupper omfattas både av denna "standby-förordning", och av en produktspecifik ekodesignförordning. Standby-kraven kan skärpas ytterligare i den produktspecifika förordningen.

Kraven för standby trädde i kraft januari 2010 och januari 2013. Det innebär att produkter i standby endast får använda 0,5 W.

Kraven för nätverksstandby gäller från januari 2015, januari 2017 och januari 2019. Kraven för kaffemaskiner gäller från januari 2015.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
5 oktober 2017 Förklarande dokument standby
5 oktober 2017 Utkast reviderad ekodesignförordning standby
5 oktober 2017 Bilaga utkast reviderad ekodesignförordning standby
2017 Revisionsstudiens hemsida
april 2017 Slutrapport av översynsstudie
15 augusti 2015 Rättelse i översättning av ekodesignförordning 1275/2008 (svenska)
15 december 2014  Riktlinjer för standbykrav (engelska)
12 september 2014 Konsoliderad version av förordning 1275/2008 (OBS! För information och översikt, ej ett substitut för gällande EU-förordningar) (engelska)
27 mars 2014 Rättelse av förordning 1275/2008 (svenska)
22 augusti 2013 Antagen förordning 801/2013 om ändring av förordning 1275/2008 (svenska)
22 augusti 2013
Antagen förordning 801/2013 om ändring av förordning 1275/2008 (engelska)
30 maj 2013 Förstudie (engelska)
15 oktober 2009 Riktlinjer (engelska)
17 december 2008 Antagen ekodesignförordning 1275/2008 (svenska)
17 december 2008 Antagen ekodesignförordning 1275/2008 (engelska)