Transformatorer

Transformatorer har från år 2015 ekodesignkrav på energiprestanda och produktinformation. Kraven kommer att skärpas år 2021.

Revidering

Den 15 januari antog EU:s medlemsstater en revidering av den nu befintliga transformatorförordningen 548/2014. I stora drag innebär revideringen följande:

  • Korrigering av belastnings- och tomgångsförluster har skärpts. Detta gäller när andra kombinationer av lindnings- eller dubbelspänning i den ena eller bägge lindningarna är aktuella samt när märkeffekten understiger 3 150 kVA.
  • Tabellen (I.7) över effektivitetskrav på stora vätskekylda respektive torra transformatorer har förtydligats.
  • Metoden för att beräkna index för maximal effektivitet (PEI) för distributions- och stora krafttransformatorer har korrigerats.
  • Det har gjorts ett förtydligande av när genomförda åtgärder på en transformator resulterar i att den är att betrakta som ny och därmed ska uppfylla de krav som gäller vid tidpunkten för färdigställandet.  

Från 1 juli 2021 gäller:

  • Om det finns särskilda skäl till att inte kunna uppfylla de nya kraven så ska det finnas möjlighet att söka dispens. Detta gäller till exempel om det uppstår oproportionerligt höga infrastrukturkostnader.

Från 1 juli 2023 gäller:

  • Förordningen ska vara utvärderad om ställda krav fortfarande är relevanta avseende ett antal faktorer och om kravnivåer behöver ändras.

Ekodesignkrav

Ekodesignförordningen omfattar små, medelstora och stora transformatorer. Förordningen innehåller bland annat minimikrav på för energiprestanda för små- , medelstora och stora transformatorer samt krav på produktinformation. Kraven gäller för tillverkare och importörer inom EU. Ekodesignkraven för transformatorer antogs vid en omröstning i december år 2013.

Omfattning och undantag

De antagna ekodesignkraven och omfattar distributionstransformatorer och stora krafttransformatorer med en minsta effekt på 1 kVA som används för kraftöverföring och distribution med frekvensen 50 Hz. Undantag finns för bland annat mättransformatorer, starttransformatorer och järnvägstransformatorer.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
25 oktober 2019

Transformatorer ekodesign 2019/1783 (svenska)

Transformers ecodesign 2019/1783 (engelska)

21 maj 2014 Ekodesignförordning 548/2014 (svenska)
21 maj 2014 Ekodesignförordning 548/2014 (engelska)