Transformatorer

Transformatorer har krav på ekodesign sedan 2015. Ändringar i förordning (EU) 2019/1783 gäller från och med 2021.

Ekodesignkrav

Produkter som omfattas av kraven

Ekodesignförordningen omfattar små, medelstora och stora krafttransformatorer med en märkeffekt på minst 1 kVA. I förordningen listas ett antal undantag, bland annat för mättransformatorer, starttransformatorer och järnvägstransformatorer.

Krav och tidsschema

Förordningen innehåller bland annat minimikrav på energiprestanda eller effektivitet samt krav på produktinformation.  Krav gäller från 1 juli 2015 med skärpning 1 juli 2021.

Om de skärpa kraven i steg 2 kräver en ersättning för en medelstor transformator som innebär oproportionerligt höga infrastrukturkostnader, kan det undantagsvis räcka att steg 1 uppfylls. Vissa uppgifter om anläggning ska då finnas i dokumentation och den nationella marknadskontrollsmyndigheten ska meddelas.

Revidering

En översyn av kraven pågår. Översyn ska bland annat utvärdera om kravnivåerna varit kostnadseffektiva och om undantagen är lämpliga.

Intressenter kan följa arbetet och registrera sig på studiens webbplats för att få uppdateringar.

Studiens webbplats: Eco Transformers Review (engelska)

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Dokument från EU-kommissionen