Bildskärm och TV

1 mars 2021 kommer de nya ekodesignkraven för TV och bildskärmar att börja gälla. Då träder även en ny energimärkningsförordning för ljuskällor i kraft.

TV-apparater stod år 2016 för drygt tre procent av EU:s elanvändning. Energianvändningen för tv-apparater, datorskärmar och bildskärmar för digital skyltning förväntas uppgå till närmare 100 TWh per år 2030. Effekten av de nya ekodesignkraven kombinerat med energimärkningskraven uppskattas minska den årliga slutenergianvändningen med upp till 39 TWh/år senast 2030.

Nya krav 2021

Den 1 mars 2021 kommer de nya ekodesignkraven (EU 2019/2021) och en ny energimärkningsförordning (EU 2019/2013) för elektroniska bildskärmar. Dessa nya förordningar ersätter då de nuvarande förordningarna.

I de nya förordningarna omfattas TV-apparater, dataskärmar och bildskärmar för skyltning. Undantag från förordningarna finns för vissa exempelvis bildskärmar mindre än 100 cm2, digitala fotoramar, projektorer, vissa videokonferenssystem, medicinska bildskärmar, statusindikationer och integrerade bildskärmar. Bildskärmar för skyltning är undantagna från energieffektivitetskrav i ekodesignförordningen och vissa av dem är också undantagna från energimärkningskrav.

En nyhet i den nya ekodesignförordningen är att det nu införs krav på resurseffektivitet för ökade möjligheter att reparera, uppgradera och återvinna produkter. Läs mer om resurseffektivitetskraven här. Med nya energimärkningsförordningen införs den nya generationen energimärkning där skalan A+++ till G ändras och ersättas av skalan A till G. Läs mer om den nya energimärkningen här.

En annan nyhet är en QR-kod på energimärkningen som leder till mer information om produkten i EPREL-databasen. Leverantörer eller importörer av TV/bildskärm ansvarar för att lägga in den tekniska dokumentationen i den europeiska produktdatabasen för energimärkta produkter, EPREL

Gällande ekodesignkrav

Den nu gällande ekodesignförordningen gäller fram till 28 februari 2021. De ställer krav på hur mycket el tv-apparater maximalt får använda i standby, i drift och när de är avstängda. Kraven för användning i drift är uträknade efter tv:ns storlek och upplösning.

För en 40 tums tv med full HD ligger gränsvärdet till exempel på 234 W effekt. Det påverkas inte av vilken typ av tv det är, exempelvis LCD eller plasma, eller av om det finns extra funktioner som hårddisk och extra mottagare.

Stegvis införing av krav

Kraven på TV-apparater infördes i augusti 2010, och skärptes i april 2012. Ekodesignkraven reglerar maximal effekt TV-apparaten tillåts ha, beroende på hur stor TV är. En stor TV får därmed använda mer energi än en liten TV. Det finns även standbykrav på TV-apparater från januari 2010, och dessa skärps kontinuerligt. Det senaste kravet innebär att TV-apparaten endast får ha standby på maximalt 0,5 W och att den endast får använda 0,3 W när den är avstängd. Sedan januari 2015 gäller även nätverksstandby, vilket betyder att TV-apparater med nätverksanslutning endast får använda 6 W när den enbart är uppkopplad mot nätet. Krav skärptes den 1 januari 2017 och skärps ytterligare den 1 januari 2019.

Gällande energimärkning

Energimärkningen för tv-apparater blev obligatorisk från den 30 november 2011 och gäller fram till 28 februari 2021. Märkningen visar energieffektivitetsklassen på en skala från A till G. Tv-apparater som är effektivare än energiklass A får märkningen A+, A++ och A+++.

Energiklassen visar hur mycket el tv-apparaten drar i förhållande till storleken på bildskärmen. Den årliga energianvändningen visas också på märkningen och baserar sig på att den tv:n används fyra timmar varje dag, 365 dagar om året.

Märkningen visar också om det finns en strömbrytare som bryter energianvändningen till mindre än 0,01 W i avstängt läge.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
17 juni 2020

Deadline kommentarer på Guidelines

24 februari 2020

Rättelse energimärkning TV 2019-2013 (svenska)

Rättelse energmärkning TV 2019-2013 (engelska)

24 februari 2020

Rättelse ekodesign TV 2019-2021 (svenska)

Rättelse ekodesign TV 2019-2021 (engelska)

5 december 2019

Energimärkning TV-apparater 2019-2013 (svenska)

Energimärkning TV-apparater 2019-2013 (engelska)

5 december 2019

Ekodesignförordning 2019/2021 TV-apparater (svenska)

Ekodesignförordning 2019/2021 TV-apparater (engelska)

23 augusti 2013 Reviderad ekodesignförordning 801/2013  (svenska)
23 augusti 2013

Reviderad ekodesignförordning 801/2013 (engelska)

30 november 2010 Energimärkningsförordning 1062/2010 (svenska)
30 november 2010 Energimärkningsförordning 1062/2010 (engelska)
4 maj 2010 Övergångsmetoder TV (svenska)
4 maj 2010 Transitional methods (engelska)
23 juli 2009 Ekodesignförordning 642/2009 (svenska)
23 juli 2009 Ekodesignförordning 642/2009 (engelska)

2 augusti 2007

Slutrapport från förstudie (engelska)