Bildskärm och tv

Uppdaterade krav för ekodesign och energimärkning av elektroniska bildskärmar gäller från den 1 mars 2021.

Tv-apparater stod år 2016 för drygt tre procent av EU:s elanvändning. Energianvändningen för tv-apparater, datorskärmar och bildskärmar för digital skyltning förväntas uppgå till närmare 100 TWh per år 2030. Effekten av de nya ekodesignkraven kombinerat med energimärkningskraven uppskattas minska den årliga slutenergianvändningen med upp till 39 TWh/år senast 2030.

Tv har haft energimärkning sedan 2011 och ekodesign sedan 2010, med en skräpning 2012. Reviderade förordningar för både ekodesign och energimärkning antogs 2019. Dessa gäller för elektroniska bildskärmar vilket inkluderar tv-apparater, dataskärmar och bildskärmar för skyltning som är satta på marknaden efter 1 mars 2021.

Ekodesignkrav

Från 1 mars 2021 gäller nya ekodesignkrav enligt den nya produktförordningen 2019/2021.

Produkter som omfattas är tv-apparater, dataskärmar och bildskärmar för skyltning. Undantag från förordningarna finns för vissa exempelvis bildskärmar mindre än 100 cm2, digitala fotoramar, projektorer, vissa videokonferenssystem, medicinska bildskärmar, statusindikationer och integrerade bildskärmar till exempel i laptops och mobiltelefoner.

Bildskärmar för skyltning är undantagna från energieffektivitetskrav i ekodesignförordningen och vissa av dem är också undantagna från energimärkningskrav.

Ekodesignkraven på bildskärmar gäller aspekterna energieffektivitet, gränser för effektbehov för andra lägen än påläge, krav på effektbehov för standby och nätverksstandby, resurseffektivitet, information och teknisk information.

En nyhet är att det infördes krav på resurseffektivitet som exempelvis krav på reparerbarhet, återvinningsbarhet och tillgänglighet av reservdelar. 

Resurseffektivitetskrav genom ekodesign

Krav och tidsschema

Kraven började gälla den 1 april 2021 och energieffektivitetskraven skärps från den 1 mars 2023.

Energimärkning

Den 1 mars 2021 fick tv och bildskärmar den nya generationen energimärkning där skalan A+++ till G ersättas av skalan A till G. Energianvändning anges i kilowattimmar (kWh) för 1000 timmars användning. Energianvändning ges för normalt kontrastförhållande (SDR, Standard Dynamic Range).

För tv-apparater och bildskärmar med högt kontrastförhållande (HDR, High dynamic range) visas även energiklassen och energianvändningen för 1000 timmars användning med HDR-funktionen. HDR-skärmar kan visa fler färger och har större kontrast mellan ljusa och mörka bilder förutsatt att det man tittar på har HDR-format.

På energimärkningen finns en QR-kod som leder till mer information om produkten i den europeiska produktdatabasen EPREL.

EPREL - Europeisk databas för energimärkta produkter

Energimärkningsförordning innehåller även krav på vilken information som ska finnas i produktinformationsblad respektive i teknisk dokumentation till marknadskontrollmyndigheter. Information ska finnas i produktdatabasen EPREL. 

Tidigare krav

Produkter som sattes på marknaden före den 1 mars 2021 omfattas av krav för energimärkning och ekodesign men enligt de tidigare förordningar, se energimärkningsförordning 1062/2010 och ekodesignförordning 801/2013 i listan nedan.

Energimärkningen för tv-apparater blev obligatorisk från den 30 november 2011 och gäller fram till 28 februari 2021. Produkter som omfattades var tv och många elektroniska bildskärmar.

Sedan januari 2015 gällde även nätverksstandby, vilket innebar att tv-apparater med nätverksanslutning endast fick använda 6 W när den enbart är uppkopplad mot nätet. Krav skärptes den 1 januari 2017 och ytterligare den 1 januari 2019.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Krav på tillverkare, importörer och återförsäljare

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument Giltighetstid
17 juni 2020

Deadline kommentarer på Guidelines

 

24 februari 2020

Rättelse energimärkning TV 2019-2013 (svenska)

Rättelse energimärkning TV 2019-2013 (engelska)

Gäller från och med 1 mars 2021

24 februari 2020

Rättelse ekodesign TV 2019-2021 (svenska)

Rättelse ekodesign TV 2019-2021 (engelska)

Gäller från och med 1 mars 2021

5 december 2019

Energimärkning TV-apparater 2019-2013 (svenska)

Energimärkning TV-apparater 2019-2013 (engelska)

Gäller från och med 1 mars 2021

5 december 2019

Ekodesignförordning 2019/2021 TV-apparater (svenska)

Ekodesignförordning 2019/2021 TV-apparater (engelska)

Gäller från och med 1 mars 2021

23 augusti 2013 Reviderad ekodesignförordning 801/2013  (svenska) Gäller till 1 mars 2021
23 augusti 2013

Reviderad ekodesignförordning 801/2013 (engelska)

Gäller till 1 mars 2021

30 november 2010 Energimärkningsförordning 1062/2010 (svenska) Gäller till 1 mars 2021
30 november 2010 Energimärkningsförordning 1062/2010 (engelska) Gäller till 1 mars 2021
4 maj 2010 Övergångsmetoder TV (svenska)  
4 maj 2010 Transitional methods (engelska)  
23 juli 2009 Ekodesignförordning 642/2009 (svenska) Gäller till 1 mars 2021
23 juli 2009 Ekodesignförordning 642/2009 (engelska) Gäller till 1 mars 2021