Varmvattenberedare (Lot 2)

Från den 26 september 2015 gäller ekodesign- och energimärkningskrav för varmvattenberedare. Från den 26 september 2017 skärps kraven för ekodesign och en ny klass för energimärkning introduceras.

Ekodesign- och energimärkningskraven för varmvattenberedare och ackumulatortankar förväntas tillsammans spara 125 TWh primärenergi årligen inom EU från år 2020 vilket motsvarar 26 miljoner ton koldioxid. Kraven leder dessutom till en årlig minskning av utsläpp av kväveoxider med ca 130 kiloton SOx-ekvivalenter.

Ekodesign

Ekodesignförordningen omfattar varmvattenberedare med en nominell avgiven värmeeffekt på ≤400 kW. Kraven gäller för en mängd olika varmvattenberedare som gas-, olje- och elektriska varmvattenberedare, varmvattenberedare med värmepump och vattenberedare med sol. Pannor och värmepumpar som även kan leverera rumsuppvärmning omfattas av separata förordningar, se länk under Mer information. Där finns också länk till sidan om vilka krav som gäller för ackumulatortankar, som ingår i samma ekodesignförordning som varmvattenberedarna.

Viktiga undantag från förordningen är fastbränsle- och biobränsleeldade varmvattenberedare. Inte heller utrustning för produktion av varmt vatten till förtäring omfattas.

Från 26 september 2015 gäller krav på bland annat energieffektivitet vid uppvärmning av vatten, bullernivåer och produktinformation för varmvattenberedare.

Kraven på energieffektivitet skärps den 26 september 2017 och 26 september 2018. Skärpningen 2017 påverkar i praktiken bara elektriska varmvattenberedare, men de bästa produkterna kommer fortfarande att vara tillåtna. Skärpningen som sker 2018 innebär bland annat att endast de mest effektiva konventionella elektriska beredarna i storlekar upp till XL kommer att kunna uppfylla kraven på energieffektivitet. Större elektriska varmvattenberedare måste kompletteras till exempel med solvärme eller värmepump. Utifrån en livscykelanalys blir det kostnadseffektivt att komplettera större varmvattenberedare med förnybara energikällor.

Smart-control blir en viktig funktion för elektriska varmvattenberedare för att spara energi. Smart-control är en självlärande teknik som anpassar sig efter användarens vattenanvändningsmönster och ska minska värmeförlusterna.

Från 2018 gäller också krav på utsläpp av kväveoxider (NOx).

Energimärkning

Krav på energimärkning gäller för varmvattenberedare med en nominell avgiven värmeeffekt på ≤70 kW. Gas-, olje- och elektriska varmvattenberedare, varmvattenberedare med värmepump och med sol inklusive sådana som ingår i paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning omfattas av kraven.

Viktiga undantag från förordningen är fastbränsle- och biobränsleeldade varmvattenberedare. Inte heller utrustning för produktion av varmt vatten till förtäring omfattas.

Vid försäljning av varmvattenberedare ska produkterna ha en energimärkningsetikett. Även kombinationer av varmvattenberedare och solvärmeutrustning, till exempel solpaneler, som säljs i paket ska vara energimärkta. Det är första gången system och inte bara produkter ska vara energimärkta.

Den som marknadsför eller säljer en kombination som omfattas av kraven, oavsett om det är en tillverkare, återförsäljare eller installatör, ansvarar för att ta beräkna systemets energiklass och ta fram energimärkningen för kombinationen. Kraven på
energimärkningsetikett gäller inte om exempelvis en solfångare säljs för att
komplettera en redan installerad varmvattenberedare.

26 september 2017 införs en ny energimärkningsetikett för varmvattenberedare. En ny klass, A+, införs på etiketten och klass G försvinner. Produkter som sattes på marknaden före detta datum kan säljas med den gamla etiketten, men för alla nya produkter gäller att de ska märkas med den nya etiketten.

Solvärmeutrustning omfattas också av krav enligt energimärkningsförordningen. Produkterna ska inte ha någon energimärkningsetikett när de säljs separat, utan bara om de ingår i paket enligt ovan. Tillverkare och importörer av solvärmeutrustning ansvarar dock för att tillhandahålla ett informationsblad i produktbroschyren eller
andra handlingar som följer med produkten vid försäljning.

Guide till förordningarna

EU-kommissionen har tagit fram en guide till antagna förordningar för att underlätta implementeringen. Guiden består dels av en sammanfattning och en förenklad version av förordningarna, och dels av en lista med frågor och svar. Det finns även ett Excel-verktyg framtaget för att beräkna effekten på paket. 

Revidering

Arbetet med revideringen av ekodesign och energimärkning för varmvattenberedare pågår. Revisionsstudien har kompletterats med arbete i tekniska arbetsgrupper, där Energimyndigheten har deltagit. Preliminära förslag för revidering finns i tabell nedan.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Rättelse av svensk översättning

EU-kommissionen har publicerat en rättelse av den svenska översättningen av ekodesignförordningen 814/2013. Begreppet storage water heaters har tidigare felaktigt översatts med ackumulatortankar. Av rättelsen framgår att begreppet ska översättas med förrådsvarmvattenberedare. Se dokument från kommissionen i listan nedan.

Dokument från EU-kommissionen