Vattenpumpar

Vattenpumpar har ekodesignkrav sedan den 1 januari 2013. Ekodesignkraven förväntas spara 3,3 TWh per år vid år 2020.

Pågående revidering och branschmöte 2019

Nu pågår en revidering av ekodesignförordningen. EU-kommissionens preliminära förslag finns i tabellen längst ned på denna sida. Där hittar du även dokument från revisionsstudien.

Läs mer och anmäl dig här.

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven gäller för vattenpumpar för pumpning av rent vatten, inklusive sådana som är inbyggda i andra produkter. I förordningen preciseras ytterligare definitioner på vilka egenskaper en vattenpump ska ha för att omfattas av ekodesignkraven. Kraven gäller både energieffektivitet och krav på produktinformation.

Vattenpumpar som är specifikt utformade för brandsläckning, deplacementspumpar för vatten och självsugande vattenpumpar är undantagna från ekodesignkraven.

Vattenpumpar som är specifikt utformade för att pumpa rent vatten vid temperaturer under – 10 °C eller över 120 °C är undantagna från energieffektivitetskrav, dock inte från informationskrav.

Förordningen träder i kraft med två genomförandedatum. Vid det första datumet, 1 januari 2013, införs energieffektivitetskrav och krav på produktinformation. Energieffektivitetskravet bestäms som en lägsta tillåtna verkningsgrad och fastställs utifrån bl.a. pumptyp och driftsförhållande, enligt en formel i förordningens Bilaga III.

Produktinformationskraven syftar till att den som köper en pump ska få relevant produktinformation, men den är även viktig för marknadskontrollen. Information om pumpen ska finnas tillgänglig på tillverkarens fritt tillgängliga webbplatser. Den 1 januari 2015 skärps energieffektivitetskravet för vattenpumpar.

Förordningen tar också upp krav på hur marknadskontroll ska genomföras för vattenpumpar som omfattas av kraven.

Kommissionen har sedan tidigare påbörjat översyn inför revidering av ekodesign- och energimärkningsförordningarna för kyl/frys, tvättmaskiner och diskmaskiner för hushållsbruk, samt för belysning, pumpar och digitalboxar. Detta har resulterat i en så kallad omnibus review report.

Revidering

EU-kommissionen har startat en förstudie för revidering av befintlig förordning för pumpar för rent vatten (EU 547/2012). I arbetet integreras också gjorda förstudier för Lot 28 avloppspumpar och Lot 29 övriga pumpar. Syftet är att undersöka möjligheten att sätta mer ambitiösa krav för ekodesign och/eller energimärkning samt undersöka om det går att få in alla relevanta pumptyper i en förordning. En slutrapport är nu publicerad. Här kan du läsa mer.

Det finns en sammanfattning på sidorna 3-11 i rapporten som finns överst på webbsidan daterad December 2018. I stora drag tar studien upp ett antal möjligheter:

  • Utvidgade synsättet för produkten, EPA (Extended Product Approch) att integrera pumpen med varvtalsreglering (VSD) och motorn och beräkna energieffektiviteten för detta paket.
  • Dagens reglering omfattar fem pumptyper. Genom att ta med pumptyper från Lot 28 och 29 finns det potential att reglera 24 pumptyper. Genom att bara ta med de som har störst energianvändning, motsvarande 95% av använd energi för pumpar, så  blev det kvar 12 pumptyper (inklusive de fem typerna som redan är reglerade). 
  • Att ställa krav på energieffektivitet vid konstant flöde av vatten och vid variabelt flöde.
  • Energianvändningen av de tolv slutliga pumptyperna motsvarade 225 TWh år 2015. De fem idag reglerade pumptyperna motsvarade 166 TWH år 2015, det vill säga en stor potential är redan reglerad. Studien tar vidare upp tre fall för reglering (PO1, PO2 och PO3) med olika besparingspotential. Störst potential har PO1, eftersom den innehåller EPA.
  • Fortsatt analys om en stor del av besparingar genom PO1 kan uppnås med PO2 tillsammans med information om att använda varvtalsreglerare.
  • Ökade krav på pumptillverkare att specificera vilken typ av pump som sätts på marknaden för att underlätta marknadskontroll.
  • Studien rekommenderar att EPA tas med i revideringen av nuvarande förordning förutsatt att marknadskontroll kan genomföras.  

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
30 september 2019

Förslag på ekodesignförordning

30 september 2019

Frågor kring Extended Product Approach

30 september 2019

Revisionsstudie

30 september 2019

Revisionsstudie - bilagor

29 december 2012

Tillägg till förordning 547/2012 (svenska)

25 juni 2012 Ekodesignförordning 547/2012 (svenska)
25 juni 2012 Ekodesignförordning 547/2012 (engelska)
26 juni 2009 Förslag standarder pumpar