Ventilation i lokaler och hushåll

Från 1 januari 2016 finns krav på ventilationsaggregat. Kraven omfattar ekodesignkrav för bostads- och fastighetsventilation samt energimärkning för bostadsventilation.

Ekodesignkraven tillsammans med energimärkningen förväntas bidra till stora besparingar i EU, främst på grund av minskat behov av rumsuppvärmning.

Ventilationssystem som omfattas

Ekodesignförordningen omfattar ventilationsaggregat både för bostäder och för andra fastigheter och lokaler. Energimärkningsförordningen omfattar ventilationsaggregat för bostäder. Ett ventilationsaggregat avsett för bostäder har ett maximalt luftflöde på 1000 m3/h, och ventilationsaggregat för andra slags fastigheteter och lokaler har ett minimalt luftflöde på 250 m3/h. Det innebär att för ventilationsaggregat mellan 250 m3/h och 1000 m3/h överlappar definitionen och därmed ska tillverkaren deklarera om det är avsett för bostäder eller ej.

Ventilationsaggregat som inte omfattas

Ventilationsaggregat med en effekt under 30 watt omfattas inte av ekodesignkrav, men väl av informationskravet. De ventilationsaggregat som bara används för reservdrift, som används i vissa extrema miljöer och de som huvudsakligen användas till uppvärmning eller kyla omfattas inte av ekodesignkraven.

Ekodesignkrav

Ekodesignkrav införs i två steg 1 januari 2016 och 1 januari 2018. Informationskrav gäller från 1 januari 2016. En översyn planeras till år 2020 mot bakgrund av den tekniska utvecklingen.

Beräkningen av energieffektivitet

Beräkningen av energieffektivitet i ekodesignförordningen grundas bland annat på Internal Specific Fan Power (SFPint), en systembaserad metod som tar hänsyn till fläktens tillförda effekt per luftflöde.

Ventilationsaggregat för bostäder har behandlats i förstudien för Lot 10, medan större ventilationsprodukter har behandlats i Lot 6.

Energimärkning för hushållsventilation

En energimärkning införs i ett steg enligt kommunikationen från EU-kommissionen från och med den 1 januari 2016 i klasserna A+-G, enligt indelning nedan:

SEC class SEC in kWh/a.m2
A+ (most efficient) < -42
A -42 ≤ SEC < -34
B -34 ≤ SEC < -26
C -26 ≤ SEC < -23
D -23 ≤ SEC <-20
E -20 ≤ SEC <-10
F -10 ≤ SEC <0
G (least efficient) 0 ≤ SEC

Vill du ha hjälp att skapa energimärkningsetiketten?

Ta hjälp av EU-kommissionens webbverktyg för att ta fram energimärkningsetiketter.

Revidering

En studie inför revideringar pågår. Synpunkter som är viktiga inför revideringen av förordningarna kan lämnas direkt till konsulten som genomför förstudien, eller till Energimyndigheten.

Mer information om revisonsstudien finns här.

Marknadskontroll

Det är din skyldighet som tillverkare eller importör att se till att din produkt uppfyller kraven i berörda ekodesign- och energimärkningsförordningar. Energimyndigheten är ansvarig marknadskontrollmyndighet för ekodesign och energimärkning och granskar att tillverkarna, importörerna samt återförsäljarna uppfyller dessa förpliktelser.

Läs mer om kraven på tillverkare, importörer och återförsäljare.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
2019 Revisionsstudie
25 november 2014 Antagen ekodesignförordning 1253/2014 (svenska)
25 november 2014 Antagen ekodesignförordning 1253/2014 (engelska)
25 november 2014 Antagen energimärkningsförordning 1254/2014 (svenska)
25 november 2014 Antagen energimärkningsförordning 1254/2014 (engelska)
11 jul 2014 EU-kommissionens kommunikation om energimärkning för hushållsventilation
11 jul 2014 Bilaga till EU-kommissionens kommunikation