Verktygsmaskiner (Lot 5)

Verktygsmaskiner för metallbearbetning, träbearbetning, sten- och keramikbearbetning samt svetsutrustning ingår i samma produktgrupp i arbetet med ekodesign och energimärkning.

Förstudien för produktgruppen uppskattade att ekodesignkrav för dessa produkter kan förväntas leda till årliga elbesparingar på 3 TWh år 2020.

Svetsutrustning är sedan januari 2019 en egen grupp. Läs mer om ekodesignkraven för svetsar här.

Ekodesignkrav

I samband med att förstudien färdigställdes presenterade den europeiska branschen (CECIMO) ett förslag till ett så kallat "frivilligt initiativ" (self regulatory initiative, SRI), som kan ersätta bindande regler om det uppnår samma tänkta syfte. EU-kommissionen valde att ändå gå vidare med framtagandet av en förordning för produktgruppen, men har nu inkluderat branschens SRI som ett av policyalternativen för produktgruppen.

Arbetsdokumentet beskriver fyra policyalternativ, anpassade för en eller flera produktundergrupper:

  1. Obligatoriska ekodesignkrav för träbearbetningsmaskiner och svetsutrustning. Kraven syftar till minskad energianvändning för både maskinen som sådan och för dess kringutrustning, exempelvis krav på mjukvara för att reducera tomgångskörning, krav på mjukvara för att spåra och registrera maskinens energianvändning, krav på användning av frekvensomriktare med mera. Inga kravnivåer är ännu föreslagna.

  2. Obligatoriskt ekodesign "poäng"-program för metallbearbetningsmaskiner samt sten- och keramikbearbetningsmaskiner. Förslaget är uppbyggt inspirerat av ett märkningssystem för byggnader, BREEAM, och går ut på att uppnå ett visst antal poäng relaterat till effektivitets/designfaktorer. Tillverkaren åläggs att uppnå en särskild nivå av energibesparing för att visa att de följer systemet. Principen är att tillverkaren fritt kan välja vilka åtgärder de vill tillämpa för at uppnå rätt nivå av energibesparing. Besparingen motsvarar sedan ett visst antal poäng. Enbart kvantifierbara energibesparingsåtgärder kan inkluderas i detta system. Alternativet föreslås kunna införas i januari 2019.

  3. Frivilligt initiativ (SRI) framtaget av branschen, för metallbearbetningsmaskiner: Konceptet från branschen baseras på principen att tillverkaren själv identifierar och realiserar passande energibesparingsåtgärder för sina maskiner, genom att använda standarden ISO-DIS 14955-1. En oberoende granskare ska revidera överensstämmelse med programmet.

  4. Checklista för god konstruktionspraxis för alla produkter inom produktgruppen. Checklistan är tänkt att tjäna som diskussionsunderlag mellan tillverkade och kund för att fånga upp och efterfråga energibesparingsåtgärder i samband med köp av verktygsmaskiner. Åtgärder som listas är bland annat minskning av rörliga delar, optimering av hydrauliska och pneumatiska system och energieffektivt kylsmörjsystem.

Dokument från EU-kommissionen

Datum Dokument
6 maj 2014

Aktuellt arbetsdokument

5 aug 2012

Slutrapport från förstudien