För dig som utför energikartläggningar

Här hittar du som blivit anlitad att utöfra en energikartläggning information som kan underlätta ditt arbete.

Beroende på storleken på det företag du ska genomföra en energikartläggning hos kan det finnas olika delar att ta hänsyn till. Företagen delas in följande två kategorier:

  • Stora företag. Sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år. Definition av stora företag.

  • Små och medelstora företag. Antal anställda ska högst vara 249 personer. Årsomsättningen ska inte överstiga 50 miljoner euro eller balansomslutningen ska inte överstiga 43 miljoner euro per år. Definition av små och medelstora företag.

Lagar och ekonomiskt stöd

Sedan 1 juni 2014 omfattas stora företag och verksamheter av lagen om energikartläggning i stora företag. Enligt lagen ska stora företag genomföra en energikartläggning vart fjärde år. Små och medelstora företag omfattas inte av lagen och kan till och med 30 april 2019 söka ekonomiskt stöd för energikartläggning.

Vad ska energikartläggningen innehålla?

Vad energikartläggningen ska omfatta är upp till företaget och beror på om verksamheten omfattas av lagen eller om de söker ekonomiskt bidrag. Men generellt sett kan kartläggningen innehålla:

  • Tillförsel och användning av energi för drift av verksamheten, byggnader och transporter. All använd energi i form av värme, fasta, flytande eller gasformiga bränslen, elenergi eller andra energiformer ska kartläggas,
  • Årlig tillförd energi angiven i megawattimmar (MWh) och kronor för respektive energislag samt fördelning av tillförd energi. Tillförd energi ska fördelas på verksamhetens olika produktionsprocesser, övriga processer som till exempel belysning, ventilation och lokalvärme samt leveranser till omgivande samhälle.
  • Förslag till åtgärder för energieffektivisering avseende företagets olika processer.

Avtal med kunden

I avtalet med kunden ska det inte finnas en klausul som förhindrar att resultatet av kartläggningen lämnas till certifierade leverantörer av energitjänster, om inte kunden vill ha med en sådan klausul.

Relaterade länkar

Energikartläggnigens innehåll för stora företag

Energikartläggningens innehåll för små och medelstora företag som vill ansöka om stöd.